Miten merkittäväksi opettajat kokevat ympäristökasvatuksen osana opetustyötä? Onko materiaaleja helposti saatavilla ja mistä niitä etsitään? Millaista materiaalia erityisesti kaivataan? Näihin teemoihin pureudutaan Milja Kiilin syksyllä valmistuvassa opinnäytetyössä (Ympäristösuunnittelija, AMK), joka summaa ympäristökasvatuksen viestinnän nykytilaa. Valonia on toiminut työn tilaajana. Valonia saa tutkimuksesta tärkeää taustatietoa oppimateriaalien suunnitteluun sekä niistä viestimiseen. 

Opinnäytetyön aineisto koostuu huhti-toukokuussa 2020 toteutetun verkkokyselyn vastauksista sekä sen ohessa tehdystä syventävästä teemahaastattelusta. Kyselyllä kartoitettiin suomenkielisten peruskoulujen opettajien ajatuksia ympäristökasvatusmateriaalien käytöstä ja viestinnästä. Kyselyllä haluttiin kartoittaa ympäristökasvatuksen materiaalien käytön ja saatavuuden nykytilannetta sekä selvittää, eroavatko luokan- ja aineenopettajien tarpeet toisistaan. Kysymyksissä käsiteltiin muun muassa vastaajien käyttämiä materiaaleja ja viestintäkanavia, joista he hakevat tai saavat tietoa aiheeseen liittyen. 

Kyselyyn saatiin 71 vastausta eri puolilta Suomea. Vastaajista lähes puolet työskentelee luokanopettajina, noin 40 prosenttia aineenopettajina ja loput erityisopettajina. Eniten vastaajia oli Kymenlaaksosta, jossa tuntuukin olevan aktiivista ympäristökasvatustoimintaa. Lähes kolmasosa vastaajista työskenteli 201–300 oppilaan kouluissa, mutta vastauksia saatiin alle sadan oppilaan kouluista yli 500 oppilaan kouluihin. Luonnonläheisessä ympäristössä työskenteli 83 % vastaajista. 

Ympäristökasvatus koetaan tärkeäksi, erilaisille oppimateriaaleille tilausta

Opettajat ovat tärkeä kohderyhmä Valonialle ja kyselyn tulosten perusteella Valonia pystyy tulevaisuudessa suunnittelemaan opettajille suunnattua viestintää yhä täsmällisemmin. Vastausten viesti oli selkeä: ympäristökasvatus koetaan tärkeäksi. Enemmistö vastaajista koki, että ympäristökasvatusmateriaalia on saatavilla riittävästi. Vastaajat kertoivat etsivänsä uusia materiaaleja käyttöönsä säännöllisesti. Kuitenkin vain kolmasosa vastaajista piti ympäristökasvatukseen liittyvää viestintää toimivana ja tehokkaana.  

Vastaajat peräänkuuluttivat materiaalin monipuolisuutta niin muodon kuin teemojenkin osalta. Eri tilanteisiin sopivat erilaiset materiaalit: toisinaan parhaiten toimivat yksittäiset tehtävät, toisinaan taas laajat materiaalipaketit. Suosituimpia ympäristökasvatusmateriaalien teemoja olivat kiertotalous, luonnon monimuotoisuus sekä ilmasto. Eniten käytettyjä materiaaleja vastaajien keskuudessa olivat muun muassa Ylen tuottamat materiaalit ja Yle Areenasta löytyvät dokumentit, ympäristöjärjestöjen materiaalit, MAPPA-materiaalipankki sekä Open ilmasto-opas. Jonkin verran materiaaleja kootaan myös itse. 

Parhaiten tieto ympäristökasvatusmateriaaleista leviää kollegojen kautta: jopa 69 % vastasi saavansa uutta tietoa työkavereilta. Sosiaalista mediaa ympäristökasvatuksen viestintäkanavana kertoi käyttävänsä 52 % vastaajista. Uutiskirjeistä tietoa sai 50 % ja alan ammattilehdistä tai -verkkosivuilta 48 % vastaajista. 

Paikallistoimijoiden välinen yhteistyö linkkinä opettajiin – Valonia haluaa vahvistaa Varsinais-Suomen ympäristökasvatusverkostoa

Viestintäkanavia kartoitettaessa vastauksissa korostui paikallisten toimijoiden aktiivisuus – alueilta, joilla toimii useita paikallisia ympäristökasvatustoimijoita, tuli myös eniten vastauksia. Alueellisen toiminnan vahvistaminen on siis keskeistä. Varsinais-Suomen osalta Valonia haluaa osaltaan panostaa tähän päivittämällä ympäristökasvatusverkostoa yhdessä muiden toimijoiden kanssa

Ympäristökasvatus- ja opetusalan järjestöt ovat valmistelleet ministeriöille esitystä Kestävä koulu -ohjelmasta, jonka on tarkoitus toimia valtakunnallisena ympäristö- ja kestävyyskasvatuksen ohjelmana. Tavoitteena on, että lapset ja nuoret saavat valmiuksia kestävän tulevaisuuden rakentamiseen aina varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle. Kunnianhimoinen ohjelma tarvitsee tuekseen monenlaisia alueellisia ja paikallisia toimijoita, erityisesti esille on nostettu alueelliset ympäristökasvatusverkostot.

Lounais-Suomen alueellinen ympäristökasvatusverkosto toimii ympäristökasvatustoimijoita kokoavana vapaamuotoisena verkostona, jossa jäsenillä on mahdollisuus vahvistaa omaa ympäristökasvatustietoaan ja osaamistaan sekä osallistua yhdessä muiden toimijoiden kanssa ympäristökasvatuksen edistämiseen. Verkoston toimintaa on tarkoitus kehittää ja laajentaa tulevan syksyn aikana ajan tarpeita vastaavaksi. Kestävä koulu -ohjelma antaa toteutuessaan merkittävästi sisältöä sekä alueellisen yhteistyön vahvistamiseen että ympäristökasvatuksen viestinnän kehittämiseen.

Jaana Itälä-Laine

Jaana jäi eläkkeelle Valonian erikoissuunnittelijan työstä syksyllä 2022.

Milja Kiili

Milja toimi Valoniassa korkeakouluharjoittelijana keväällä 2020 erityisesti ympäristökasvatuksen parissa.