Varsinais-Suomen kuntien johtoa ja asiantuntijoita eri sektoreilta kokoontui keskustelemaan maakunnan liikenteen tulevaisuudesta perjantaina 24.5. Tilaisuus käynnisti liikennejärjestelmäsuunnitelman päivitystyön maakunnassa ja Turun seudulla. Päivitysprosessiin halutaan mukaan aiempaa laajemmin asiantuntemusta eri sektoreilta. Osallistamisen kehittäminen liikkumisen suunnittelussa on yksi keskeisiä tavoitteitaHEAT – Participatory urban planning for healthier urban communities -hankkeessa. Valonia vastasi HEAT-hankkeen puitteissa tilaisuuden järjestelyistä.

Liikenteen haasteet ratkaistaan yhteistyöllä

Suomi on sitoutunut vähentämään liikenteen päästöjä puolella vuoteen 2030 mennessä. Jotta tavoitteeseen päästään, tulee liikkumisessa tapahtua merkittävä murros kymmenessä vuodessa. Ilmasto- ja päästövähennyskysymykset ovat liikennejärjestelmäsuunnitelman päivitystyön keskiössä, mutta myös liikkumisen sujuvuus ja terveys ovat  tärkeitä näkökulmia.

”Läheskään kaikkia liikkumista koskevia päätöksiä ei tehdä teknisen toimen alla, vaan esimerkiksi kouluverkolla ja maankäytön ratkaisuilla on pitkäkestoisia vaikutuksia asukkaiden mahdollisuuksiin liikkua kestävästi, terveellisesti ja turvallisesti. Tämän vuoksi halusimme kutsua kokoon eri alojen asiantuntijoita keskustelemaan maakunnan liikenteestä”, kertoo erikoissuunnittelija Mari Sinn Varsinais-Suomen liitosta.

Tilaisuudessa olikin mukana osallistujia kaavoituksen ja liikenteen asiantuntijoiden lisäksi muun muassa terveyden- ja hyvinvoinnin, koulutuksen, liikunnan sekä kaupunkikehityksen aloilta. Lisäksi mukana oli yritysten edustajia. Monialainen osallistujajoukko keskusteli siitä, millaista tulevaisuuden liikennettä Varsinais-Suomessa halutaan rakentaa. Erilaisten tavoitteiden tunnistamisen lisäksi pohdittiin eri toimijoiden keinoja liikenteen kehittämiseksi. Osallistujat pitivät tärkeänä rohkeutta toteuttaa sekä pieniä että suuria toimenpiteitä, joita kumpiakin tarvitaan.

Kuntalaisten ääntä tulee kuulla liikkumisen ratkaisuissa

Tilaisuuden teeman pariin osallistujat johdatteli Mari Sinnin ja HEAT-hankkeen Marja Tommolan lisäksi tulevaisuuden tutkimuksen professori Petri Tapio, joka puhui skenaarioiden uhkista ja mahdollisuuksista suunnittelun työkaluna. Skenaarioiden avulla voidaan havaita epätoivottuja tulevaisisuuskuvia ja tehdä toimenpiteitä niin, etteivät epätoivotut tulevaisuuskuvat toteudu. Toisaalta on vaarana että valitaan mieleisimmät skenaariot, jolloin ei edes pureuduta siihen, miten epätoivottua tulevaisuutta voitaisiin ehkäistä. Liikennejärjestelmäsuunnitelman päivityksen yhteydessä tullaan HEAT-hankkeessa laatimaan kolme skenaariota Varsinais-Suomen liikenteen tulevaisuudesta. Tavoitteena on hyödyntää skenaarioita aktiivisesti työkaluna toivotunlaisen tulevaisuuden saavuttamisessa.

Tilaisuuden päätteeksi olleessa paneelissa kuntien edustajat keskustelivat Valonian toimialapäällikkö Riikka Leskisen johdolla konkreettisista keinoista kestävän liikenteen edistämiseksi. Paneelin osallistuivat kaupunginhallitusten edustajat Jukka Vornanen Turusta ja Heikki Wala Uudestakaupungista  sekä Salon johtava liikennepalveluasiantuntija Taina Ahola, Paraisten kaavoituspäällikkö Heidi Saaristo-Levin sekä Turun kaupungin hyvinvointitoimialan suunnittelija Laura Virtanen.

”Vahvaa kuntalaisten osallistamista tarvitaan. Esimerkiksi perheen äidit ja isät harvoin pääsevät mihinkään kuulemistilaisuuksiin, mutta heillä on paljon erityistarpeita, joita pitäisi ottaa huomioon liikenteen ratkaisuissa”, Heidi Saaristo-Levin korosti.

Paneelikeskustelijat olivat yhtä mieltä siitä, että tarvitaan laajaa näkemystä eri suunnittelun tasoilla. Maakunnallisessa liikennejärjestelmäsuunnittelussa on tärkeä saada laaja näkemys eri alojen toimijoilta: esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalveluilla on iso rooli kuljetusten organisoimisessa ja matkailu Varsinais-Suomessa on suuri ihmisten liikuttaja.  Pienemmässä mittakaavassa kuntien liikkumisen ratkaisuihin tarvitaan kuntalaisten ääntä.

”Liikennettä tulisi suunnitella toimivan raideliikenteen, kuten nopeiden kaukojunayhteyksien, lähijunien ja ratikan varaan. Myös seudullisen pyörätieverkon kehittäminen on tärkeää, jotta päästötavoitteisiin päästään. Olennaista on kuitenkin, ettei mitään vaihtoehtoja suljeta pois. Hyvänä esimerkkinä nyt Turun kaupunkikuvaan tulleet sähköpotkulaudat. Ne ovat saaneet paljon negatiivista palautetta mutta osalle lauta on juuri sopiva päästöttömän ja helpon kaupunkiliikenteen ratkaisu. Yhdessä on löydettävä sellainen ympäristö, johon kaikki mahtuvat mukaan”, kommentoi Jukka Vornanen.

Nyt kehitetään koko maakunnan liikennejärjestelmää, joten koko maakunta tarvitaan mukaan. Tilaisuudessa nousi esiin huoli, että asioita käsitellään kaupunkiseutukeskeisesti. Varsinais-Suomessa on kuitenkin paljon maaseutua ja maaseutumaisia alueita, joissa toimivaa liikennettä pitää suunnitella aivan eri tavalla kuin tiheään asutulla kaupunkiseudulla. Työn tueksi halutaan saada laajasti eri näkökulmia liikenteen kehittämiseen. Syksyn aikana tullaankin järjestämään seutukuntakohtaisia tilaisuuksia, joissa pystytään pureutumaan tarkemmin seutukuntien erityisiin haasteisiin ja mahdollisuuksiin.

Lisätiedot

Tilaisuuden materiaalit ja työpajan tulokset

Marja Tommola

kestävän liikkumisen asiantuntija
marja.tommola@valonia.fi
040 8328 515

Anna Sampo

viestintävastaava
anna.sampo@valonia.fi
040 197 2257

Kuva: Miriam Sewón