Mommolanjoki (Toijanjoki) sijaitsee Salon kaupungissa Varsinais-Suomen maakunnassa ja Kiskonjoen-Perniönjoen vesistössä. Joki saa alkunsa Hirsijärvestä ja päättyy Kirkkojärveen. Mommolanjoen valuma-alueen pinta-ala on noin 87,7 km2, josta vesistöjen osuus on noin 8,3 %.

Nykytilanteessa Mommolankosken pato estää kalojen ja vesieliöiden vaeltamisen Mommolanjoen yläosille. Joessa on kaiken kaikkiaan yhteensä kolme vaellusestettä muodostavaa patorakennetta, joista alin on Mommolankosken pato.

Luonnonmukainen kalatie kulttuurihistorialliset arvot huomioiden

Kalatien suunnitteli Ecoriver Oy Valonian tilauksesta. Suunniteltu kalatie on mahdollisimman luonnonmukainen rakenne, jonka rakentaminen avaisi kaloille vaellusyhteyden Kirkkojärvestä Mommolanjoen yläjuoksun koskialueille. Vaellusyhteyden palauttamisen edistäminen Mommolanjokeen on tällä hetkellä erityisen ajankohtaista, sillä Kiskonjoen Kosken voimalaitoksen yhteyteen rakennetaan lähivuosina kalatie, joka avaa vaellusyhteyden merestä vaeltaville taimenille ja lohille. Kiskonjoen vesistö on yksi Etelä-Suomen arvokkaimmista vaelluskalavesistöistä, kansallisen kalatiestrategian kärkikohde ja koskiensuojelulailla suojeltu vesistö.

Kalatiesuunnitelma mahdollistaa kalatien rakentamisen luvituksen. Kalatien toteutus vaatii luvat maa- ja vesialueiden omistajilta ja mahdollisesti vesilain mukaisen luvan aluehallintovirastolta. Suunnittelmassa on huomioitu alueen kulttuurihistorialliset arvot, kuten Mommolankosken myllyrakennus ja maisema. Suunnittelun yhteydessä kysyttiin museoviranomaisten näkemyksiä kalatien toteutusvaihtoehdoista. Mommolan kartanon alue on valtakunnallisesti arvokasta rakennettua kulttuuriympäristöä (RKY).

Mommolankosken kalatien suunnittelu on osa Valonian virtavesien kunnostushanketta.

Jussi Aaltonen

vesistöasiantuntija
jussi.aaltonen@valonia.fi
040 186 1765

Janne Tolonen

vesi- ja luontoasiantuntija
janne.tolonen@valonia.fi
050 518 7755

Mommolankosken kalatiesuunnitelma
Mommolanjoen Mommolankoski, punainen vanha myllyrakennus