Valonia on tilannut kalatien suunnittelun Salon Kiskossa sijaitsevaan Mommolanjoen Mommolankoskeen. Suunnittelun toteuttaa EcoRiver Oy. Kiskonjoen-Perniönjoen vesistössä sijaitsevassa Mommolanjoen Mommolankoskessa on 1800-luvulla rakennettu myllypato, jonka yhteyteen kalatie suunnitellaan. Kalatien suunnittelu on osa Valonian virtavesien kunnostushanketta, ja sen kustantavat EKOenergian virtavesirahasto sekä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kalatalouspalvelut.

Mommolanjoki saa alkunsa Hirsijärvestä ja laskee Kiskon Kirkkojärveen. Mommolanjoessa on potentiaalia vaelluskalojen menestymiseen, mutta patorakenteet estävät nykyisellään kalojen vaeltamisen Kirkkojärvestä Mommolanjoen koskialueille. Mommolankosken vanha myllypato ja mylly ovat kulttuurihistoriallisesti arvokkaita rakennelmia. Mommolan kartanon arkistojen mukaan Mommolankoski on ollut aikoinaan tärkeä pyyntipaikka, josta on pyydetty muun muassa taimenta ja siikaa.

Suunniteltavan kalatien avulla vaelluskalojen kulkuyhteys avautuu Kirkkojärvestä Mommolanjoen yläosan koskialueille. Merestä Kiskonjokeen vaeltavilla vaelluskaloilla on tulevaisuudessa mahdollisuus nousta Mommolanjokeen Kiskonjoen Koskenkosken voimalaitoksen kalatien valmistuttua.

Mommolankosken kalatiesuunnitelma valmistuu kevättalvena 2020.

Jussi Aaltonen

vesistöasiantuntija
jussi.aaltonen@valonia.fi
040 186 1765

Janne Tolonen

vesi- ja luontoasiantuntija
janne.tolonen@valonia.fi
050 518 7755