Varsinais-Suomen Helmikunnat -hankkeessa kunnostetaan yhteensä 35 erilaista luontokohdetta seuraavan kahden vuoden aikana. Monet kunnostettavat kohteet tarvitsevat puuston alkuraivauksen, jolle paras ajankohta on talvella maan ollessa vielä kantavaa. Pitkän pakkasjakson ansiosta raivaukset onkin päästy aloittamaan useissa kohteissa. Puuston raivauksilla pyritään muun muassa avartamaan alueita ja lisäämään valoisuutta sekä poistamaan luontotyyppiin kuulumatonta puustoa. Kohteiden herkkyyden vuoksi työt tehdään käsin metsurintyönä ja pyritään välttämään ajourien syntymistä sekä kenttäkerroksen vaurioitumista. Raivauksissa on  tärkeää viedä rungot ja oksamassat alueelta pois. Sopivia lahopuita jätetään joko pystyyn tai maalahopuuksi.

Ensimmäiset raivaustyöt toteutettiin Uudessakaupungissa, Turussa ja Salossa

Uudenkaupungin Lokalahdella, Kankareenhaan kedolla, työt aloitettiin maaliskuun puolessa välissä. Puuston ja pusikoiden vuoksi kedon pinta-ala on pienentynyt ja alue oli alkuraivauksen tarpeessa, jotta ketokasvillisuudelle saadaan lisää elintilaa. Töistä vastaa Uudenkaupungin kaupungin vihertyötiimi. Raivaukset tehtiin muutamassa päivässä ja rungot sekä hakkujätteet kuljetettiin pois haketettavaksi. Alueelle jätettiin myös lahopuuta niin pystyyn kuin maalahopuuksi. Elokuussa työt jatkuvat ravinteita köyhdyttävällä niitolla ja pensaiden raivauksilla. Kankareenhaan kedon valtalajeja ovat rauhoitettu ja uhanalainen laukkaneilikka sekä päivänkakkara, keltamatara ja ketoneilikka, joiden kukkimista voi tulevana kesänä seurata.

Turun kaupungin pähkinäpensaslehtojen osalta raivaukset on aloitettu maaliskuussa Hirvensalon Maunulassa. Muissa metsäkohteissa työt aloitetaan lintujen pesintäkauden jälkeen elokuussa. Maunulassa raivauksilla poistettiin pähkinäpensaiden ja tammien kanssa kilpailevia ja niitä varjostavia puita, erityisesti kuusia ja joitakin mäntyjä. Kaadetuista rungoista terveet viedään alueelta pois ja lahot jätetään maahan lisäämään monimuotoisuutta. Myös karsitut oksat kuljetetaan pois, ettei lehdon pintamaa muutu happamaksi kangashumukseksi. Pähkinäpensaslehdon raivaukset tehtiin alueurakoitsijan toimesta Turun kaupungin ohjauksessa.

Salossa on talven aikana raivattu Kylänlapsenpuiston puustoa. Myös muissa kohteissa on tarkoitus päästä tekemään raivauksia kelien salliessa. Halikonjoen kirkonniityn laidunnuksen suunnittelu on myös aloitettu.

Tulevien toimenpiteiden suunnittelu vauhdissa useissa kohteissa

Muiden Helmikunnat-hankkeen kohteiden kunnostukset ovat alkuvuoden aikana edenneet suunnittelun osalta tiiviissä sidosryhmäyhteistyössä. Valonian koordinoiman yhteishankkeen lisäksi useissa kuntien omissa Helmi-elinympäristöohjelman rahoittamissa hankkeissa työt käynnistyvät kevään aikana. Liedossa aloitetaan suunnitelmien mukaan suon ennallistaminen ja Paimiossa vanhan jätevedenpuhdistamon alueella lintukosteikon suunnittelu. Uudessakaupungissa Kasarminlahden kosteikkohanke etenee ja Turun Kuninkojalla päästään vielä keväällä kunnostuksiin.

Katariina Yli-Heikkilä

ympäristöasiantuntija
katariina.yli-heikkila@valonia.fi
040 552 2369

Jarkko Leka

vesi- ja luontoasiantuntija
jarkko.leka@valonia.fi
040 197 2265

Turun Hirvensalossa sijaitsevassa suojellussa Maunulan pähkipensaslehdossa tehtiin varjostavn puuston raivaustöitä maaliskuussa 2021. Alueelta kaadettiin erityisesti kookkaita kuusia. Kuva: Jarkko Leka