Sään ääri-ilmiöt, kuten rankkasateet ja kuivuus, yleistyvät ilmastonmuutoksen vaikutuksesta. Tiivistyvissä kaupungeissa muutokseen on varauduttava myös hulevesien hallinnassa. Hulevedet ovat päällystetyiltä pinnoilta kuten katoilta ja asfaltilta valuvia sadevesiä ja lumen sulamisvesiä. Hulevedet aiheuttavat kaupungeissa muun muassa vettymishaittoja, tulvia, jätevesiylivuotoja sekä vesistöjen likaantumista. Hulevesistä aiheutuvia haittoja voidaan vähentää luonnonmukaisilla menetelmillä, kuten suodattamalla ja pidättämällä hulevesiä ennen kuin ne päätyvät viemäriin tai vesistöön.

Maailman vesipäivänä 22.3.2018 Turussa järjestettiin Vesi kaupunkiluonnossa -seminaari, joka kokosi yhteen ajankohtaisen tietämyksen Turun kaupunkivesien tilasta ja hulevesien käsittelystä. Tilaisuudessa kuultiin luennot luonnonmukaisesta hulevesien hallinnasta, hulevesistä löytyneistä haitta-aineista, Turun pienvesistä ja niiden merkityksestä kaupunkiluonnolle sekä hulevesien ja vesiensuojelun huomioimisesta kaupunkisuunnittelussa. Lisäksi kahvitauon yhteydessä järjestettiin näyttely, jossa oli paikalla yrityksiä ja yhdistyksiä, jotka toiminnallaan pyrkivät parantamaan hulevesien hallintaa ja siten ympäristön laatua. Seminaarin järjestivät Valonia, Turun ammattikorkeakoulu, Turun kaupunki ja Saaristomeren Suojelurahasto.

Hulevesien luonnonmukainen hallinta on osa kestävää kaupunkisuunnittelua

Tietämys hulevesistä on lisääntynyt ja hulevesien käsittelyssä pyritään yhä enemmän luonnonmukaisiin ratkaisuihin perinteisen putkiviemäröinnin sijaan. Hulevesien laatuun on myös perehdytty viime aikoina enemmän ja niistä on löytynyt paljon muun muassa liikenteestä aiheutuvia haitallisia aineita, jotka voivat päätyä puhdistamattomina suoraan vesistöön. Huomioimalla hulevesien luonnonmukainen hallinta jo kaupunkisuunnittelussa vähennetään hulevesien määrää ja parannetaan niiden laatua. Tarvitaan kuitenkin lisää tietoa parhaista menetelmistä, jotka toimivat etenkin Lounais-Suomen savisilla mailla ja kylmissä olosuhteissa. Näin hulevesiä saataisiin paremmin käsiteltyä jo niiden syntypaikalla.

Pidättämällä ja käsittelemällä hulevesiä luonnonmukaisin menetelmin tehostetaan myös jätevedenpuhdistamoiden toimintaa, sillä hulevesiä päätyy huomattavia määriä jätevesiverkostoon. Hulevesistä aiheutuu puhdistamoille ja viemäriverkoston omistajille huomattavia ylimääräisiä kustannuksia, jotka muodostuvat muun muassa ylimääräisen veden pumppauksen energiakuluista. Luonnonmukaisia hulevesirakenteita voivat olla esimerkiksi kosteikot, viherpainanteet ja laajemmat viheralueeet. Ne myös parantavat asuinalueiden viihtyvyyttä.

Kaupunkien pienvesistöillä on merkitystä myös luonnon monimuotoisuuden kannalta. Kaupunkivesistöissä elää arvokasta lajistoa kuten kaloja, hyönteisiä ja lintuja. Purot luovat kaupunkiin tärkeitä ekologisia käytäväverkostoja yhdistämällä metsä- ja viheralueita toisiinsa. Lisätietoa löydät alla olevista seminaarimateriaaleista!

Valonia vesiensuojelun asialla Varsinais-Suomessa

Myös Valonia pyrkii toiminnassaan edistämään hulevesien luonnonmukaisten käsittelymenetelmien käyttöönottoa alueellamme. Vesipäivän seminaari oli yksi esimerkki siitä, miten välitämme tietoa hyvistä käytännöistä niin kuntien viranomaisille, suunnittelijoille kuin kuntalaisillekin. Lisäksi tarjoamme rahoittajakunnille palveluita ja neuvomme miten edetä käytännön työssä hulevesien hyvään hallintaan.

Katariina Yli-Heikkilä

ympäristöasiantuntija
katariina.yli-heikkila@valonia.fi
040 552 2369