Valtakunnallisessa jätesuunnitelmassa vuoteen 2023 on asetettu jätehuollon ja jätteen synnyn ehkäisyn tavoitteet sekä toimet tavoitteiden saavuttamiseksi kuuden vuoden ajanjaksolle. Suunnitelman painopistealueet ovat rakentamisen jätteet, biohajoavat jätteet ja ravinnekierto, yhdyskuntajätteet sekä sähkö- ja elektroniikkalaiteromu, sillä näissä jätevirroissa on erityisiä haasteita jätteen synnyn ehkäisyssä tai kierrätyksen edistämisessä.

Alueilla, maakunnilla sekä kunnilla on merkittävä rooli valtakunnallisen jätesuunnitelman toimenpiteiden toteuttamisessa ja saavuttamisessa, mutta myös mahdollisten alueellisten tavoitteiden asettajana. Jokaisella maantieteellisellä alueella on omat lähtökohtansa, haasteensa sekä mahdollisuutensa jätesuunnitelman ja kiertotalouden periaatteiden mukaisen yhteiskunnan toteuttamisessa.

Lounais-Suomessa alueellisia linjauksia pohdittiin 26.4.2018 Turussa noin kuudenkymmenen kiertotalouden asiantuntijan voimin. Työntäyteisen iltapäivätilaisuuden keskiössä oli valtakunnallisen jätesuunnitelman tavoitteiden saavuttaminen. Asiantuntijat pohtivat erillisissä ryhmissä alueellisia tavoitteita ja konkreettisia vaikutuskeinoja jätteen synnyn ehkäisyyn ja kierrätyksen tehostamiseen rakentamisen jätteiden, biohajoavien jätteiden sekä yhdyskuntajätteiden painopistealueilla. Osallistujia pohditutti erityisesti yhteistyön lisäämisen mahdollisuudet sekä yritysten, kansalaisten, valtion ja kunnallisten jätehuoltoyhtiöiden keskinäiset roolit eri osa-alueilla.

Kehittämistarpeita jokaisella painopistealueella

Rakentamisen jätteiden suhteen alueellista panostusta kaivattiin muun muassa rakennusalan opettajien osaamisen kehittämiseen, täydennyskoulutukseen, tilaajaosaamisen kehittämiseen, jätemäärien alueelliseen selvittämiseen sekä uusioainesten laajempaan käyttöön infrarakentamisessa.

Yhdyskuntajätteiden teemassa huomiota kiinnitettiin esimerkiksi julkisen sektorin toiminnan kehittämiseen, neuvontatyön monipuolistamiseen, erilliskeräysvelvoitteiden kiristämiseen sekä poistotekstiilin jätteen synnyn ehkäisyyn ja uusiin hyötykäyttöratkaisuihin.

Biojätteiden osalta toivottiin alueellista panostusta jätevesilietteiden entistä tehokkaampaan keräykseen ja käsittelyyn, julkisen sektorin toimintatapojen kehittämiseen ja biokaasun liikennekäytön yleistymisen edistämiseen. Lounais-Suomesta toivottiin myös edelläkävijää maatalouden sivuvirtojen ravinnekiertojen tehostamisessa.

Ruokahävikkitoimille oma toimintasuunnitelma

Biojätteistä puhuttaessa ruokahävikki on keskeinen haaste. Ruokahävikkiä syntyy Euroopassa vuosittain 88 000 miljoonaa kiloa ja Suomessa 500 miljoonaa kiloa, mikä vastaa miljardia euroa joka ikinen vuosi. Lounais-Suomen tavoitteeksi päätettiinkin asettaa, että alueelle luodaan ruokaketjun hävikin vähentämisen tavoitteet ja seurannan mittaristo ketjun eri osille.

Myös Luonnonvarakeskus (Luke) edistää ruokahävikin vähentämisen teemaa Varsinais-Suomessa tulevina kuukausina aktiivisesti. Luke laatii loppuvuoden ja alkuvuoden 2019 aikana maakunnalle toimintasuunnitelman ja selkeät tavoitteet ruokahävikin vähentämiseksi. Toimintasuunnitelmaa työstetään kolmessa eri työpajassa, joista ensimmäinen järjestettiin perjantaina 8.6.2018 ja seuraava tulevana syksynä, keskiviikkona 24.10.2018.

Tiekartoista tukea alueelliselle kiertotaloustyölle

Huhtikuun työpajan pohjalta laaditaan tiekartta, joka luotsaa Lounais-Suomea kohti valtakunnallisen jätesuunnitelman tavoitteiden saavuttamista. Tiekartassa määritellään tavoitteet ja toimenpiteet, joilla lisätään alueen resurssitehokkuutta, hyödynnetään sivuvirtoja ja vähennetään syntyvän jätteen määrää.

Tiekarttatyötä tehdään osana CIRCWASTE – Kohti kiertotaloutta -hanketta. Kyseessä on seitsenvuotinen hanke, joka edistää materiaalivirtojen tehokasta käyttöä, jätteen synnyn ehkäisyä ja materiaalien kierrätystä. Hankkeessa toteutetaan lähes 20 pilottikokeilua eri kiertotalouden teemoissa. Toiminta keskittyy viidelle alueelle: Varsinais-Suomeen, Satakuntaan, Keski-Suomeen, Etelä-Karjalaan ja Pohjois-Karjalaan.

Kaikki CIRCWASTE-hankkeessa mukana olevat alueet laativat alueellisen tiekartan valtakunnallisen jätesuunnitelman tavoitteiden saavuttamiseksi. Valmiit tiekartat julkaistaan vuoden 2018 lopulla. Varsinais-Suomessa nyt valmisteltava tiekartta asettuu vuonna 2017 julkaistun Varsinais-Suomen kiertotalouden tiekartan tarkentavaksi dokumentiksi.

Circwaste-hanke saa EU:lta rahoitusta, jolla hankkeen materiaalit on tuotettu. Materiaaleissa esitetty sisältö edustaa kuitenkin ainoastaan hankkeen omia näkemyksiä, joista EU:n komissio ei ole vastuussa.

Anni Lahtela

kehittämisasiantuntija

Vapaalla 1.7.2022 alkaen