Kestävän liikkumisen edistäminen on aina ollut keskeinen osa Valonian toimintaa. Keinovalikoima on laaja – olemme vuosien varrella toteuttaneet muun muassa lukuisia selvityksiä, viestintäkampanjoita, konkreettisia kokeiluita sekä pitäneet teemoja esillä erilaisissa verkostoissa. Liikkumisen ohjauksen valtionavustus on ollut yksi merkittävä liikkumisen ohjauksen kehittämisen mahdollistaja jo pitkään.

Vaikka rahoitusta myönnetään aina vuodeksi kerrallaan, on alusta asti tehty pitkäjänteistä kehittämistyötä. Ensimmäisen kerran Valonialle myönnettiin valtionavustusta liikkumisen ohjauksen toimintaan kymmenen vuotta sitten, jolloin käynnistettiin muun muassa paikallinen viisaan liikkumisen verkosto, järjestettiin Pyörällä töihin -kilpailu sekä laadittiin ensimmäinen Varsinais-Suomen liikkumisen ohjauksen viisivuotinen toimintasuunnitelma. Hiljattain julkaistiin kolmas toimenpidesuunnitelma, joka luo toimenpiteille raamit seuraaville viidelle vuodelle. Ensimmäistä kertaa toimenpidesuunnitelma sai myös poliittisen mandaatin, kun se käsiteltiin maakuntahallituksessa 1.3.2021.

Vuonna 2011 perustetun viisaan liikkumisen verkoston tarkoituksena oli välittää tietoa viisaasta liikkumisesta siitä kiinnostuneille. Vuorovaikutuksen ja yhteistyön keinot ovat vuosien varrella muuttuneet, mutta merkitys ei ole vähentynyt. Tiedon välityksen keinoja kehitetään jatkuvasti ja tänä vuonna kuntien päättäjille ja työntekijöille kehitetään kestävän liikkumisen tietopankkia, joka tukee samalla Turun kaupunkiseudun liikennejärjestelmätyötä. Valonia pitää kestävän liikkumisen teemoja pinnalla myös mm. sekä seudullisessa, että kuntien liikenneturvallisuusryhmissä ja useiden hankkeiden työ- ja ohjausryhmissä. Lisäksi Valonia toimii koollekutsujana Turun kaupunkiseudun liikennejärjestelmätyön viisaan liikkumisen alatyöryhmässä.

Vuonna 2021 paneudutaan kävely- ja pyöräilyohjelmien edistämiseen

Tiedon kerääminen ja  datan hyödyntäminen ovat keskeisiä keinoja, kun halutaan kehittää liikkumisen olosuhteita. On havaittu, että kunnat eivät aina ole varmoja, mistä ja millaista tietoa liikkumistottumuksiin ja katuverkon käyttöön liittyen kannattaisi kerätä ja kuinka sitä voisi suunnittelussa hyödyntää.  Muun muassa tähän haasteeseen Valonia pyrkii vastaamaan luomalla seudun kuntien käyttöön yhteisen mallin pyöräilyn ja kävelyn edistämisohjelmille. Malli tulee olemaan räätälöitävissä kuntien tarpeisiin ja kuntia sekä eri alojen asiantuntijoita on mukana myös kehitystyössä. Tavoitteena on keventää kuntien työtaakkaa ja motivoida laatimaan suunnitelmia.

Vuoden aikana toteutetaan kolmatta kertaa myös Turun ydinkaupunkiseudun liikenneympäristökysely, mutta tällä kertaa kysely kohdennetaan laajemmalle joukolle kuntia ja kysymyspatteirstoa kehitetään vastaamaan pyöräily- ja kävelyohjelmien laatimista nykyistä paremmin. Esimerkiksi asukkaiden mielipiteet liikenneympäristön viihtyisyydestä vaikuttavat heidän motivaatioonsa liikkua kävellen ja pyöräillen.

Viestintä ja kasvatus keskeisiä keinoja kestävän liikkumisen edistämisessä

Vaikka kestävien kulkutapojen edistäminen vaatiikin muutoksia muun muassa infran osalta, on myös asukkaiden asenteisiin vaikuttaminen ja kulttuurin muutokseen tähtääminen viestinnän keinoin tärkeää. Kävely- ja pyöräilykatsaukset ovat yksi keino tuoda esiin hyviä, seudulla toteutettuja toimenpiteitä ja mahdollisuuksia. Turun kaupunkiseudun pyöräilykatsaus julkaistiin ensimmäisen kerran 2019 ja tänä vuonna katsaus päivitetään uusilla toimenpiteillä. Lisäksi aloitetaan ensimmäisen maakunnallisen kävelykatsauksen valmistelut. Koronapandemian aikana kävelyn suosio on kasvanut, joten on oivallinen aika nostaa myös kävelyn profiilia sekä ympäristölle kestävänä, että monille soveltuvana terveyttä edistävänä kulkumuotona.

Liikennekasvatuksen vaikutukset eivät näy saman tien, mutta se on kiistatta tehokas keino vaikuttaa liikkumistottumuksiin.  Esimerkiksi lasten pyöräilyn opetuksella on kauaskantoiset vaikutukset niin lasten omiin mutta myös vanhempien kulkutapoihin. Valonia on vuosien varrella pitänyt oppitunteja ja kehittänyt oppimateriaaleja etenkin alakouluille. Yhteistyötä materiaalien kehittämisessä ja levittämisessä on vuosien varrella tehty muun muassa Liikenneturvan kanssa. Viimeisin Valonian kehittämä materiaalipaketti on vuoden 2020 avustuksen turvin toteutettu Kestävää menoa! – Viisasta liikkumista luokassa ja ulkoilmassa, jonka kehittämistä jatketaan kokeilujen ja kokemusten pohjalta lmyös tänä vuonna.

Lisätietoja

Muista vuoden 2021 liikkumisen ohjauksen toimenpiteistä sekä menneiden vuosien tuloksista on kerrottu hankkeen sivulla.

Liikkumisen ohjaus?

Liikkumisen ohjauksella edistetään viisasta liikkumista. Tarkoituksena on vaikuttaa liikkumisen määrään, tarpeisiin ja liikkumismuotoihin ihmisten tietoisuuden, asenteiden ja tottumusten kautta. Kun tietoa ja mahdollisuuksia tarjotaan, on helpompi valita toisin. Tarkoituksena on lisätä jo olemassa olevan infrastruktuurin mahdollisimman hyödyllistä ja viisasta käyttöä. Usein tämä tarkoittaa sitä, että pyritään ohjaamaan ihmiset kulkemaan julkisilla, pyöräillen tai kävellen yksityisautoilun sijaan aina, kun se on järkevää ja mahdollista. Yksi liikkumisen ohjauksen keskeisistä tavoitteista on lisätä kestävien kulkumuotojen osuutta liikenteessä.

Marja Tommola

kestävän liikkumisen asiantuntija
marja.tommola@valonia.fi
040 8328 515