Kuntien ilmastopäästöistä jopa puolet on peräisin kunnan alueen yritysten toimista. Toisaalta myös päästövähennyksiä tuovat ratkaisut luodaan pitkälti yrityksissä. Kuntien yritysneuvonta ilmastotoimien tukena -hankkeen yhtenä tavoitteena on ollut tuoda yritysten ilmastotoimet ja kuntien rooli näiden tukemisessa kuntien luottamushenkilöille näkyvämmäksi.

Syyskuussa 2022 haastattelimme kunkin hankkeessa mukana olleen kunnan – Naantalin, Raision, Someron, Maskun, Liedon ja Loimaan – elinkeinokehittämisessä aktiivisia luottamushenkilöitä. Vaikka kunnissa suunnitellaan kiihkeästi ensi vuoden talousarviota, löytyi jokaisesta kunnasta innokas luottamushenkilö kommentoimaan kuntien elinkeinoelämän tilannetta ilmasto- ja ympäristövaikutusten näkökulmasta. Tähän juttuun on koottu luottamushenkilöiden nostoja kuntien ilmastotyön ja elinkeinokehittämisen ajankohtaisista yhtymäkohdista.

Ilmastotyö ja kestävyys näkyvät kuntien elinkeinokehittämisessä

Ilmasto- ja ympäristöarvojen painotus näkyy koko ajan vahvemmin ja monipuolisemmin kuntien perustoiminnoissa, kehittämistyössä ja kuntastrategioissa. Naantali, Masku ja Loimaa myös kuuluvat HINKU-kuntiin, jotka ovat sitoutuneet tavoittelemaan 80 prosentin päästövähennystä vuoden 2007 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Ilmastopäästöjä pyritään vähentämään muun muassa lisäämällä uusiutuvan energian käyttöä ja parantamalla energiatehokkuutta.  Yrityspuolella vähähiilisyydestä ja vastuullisuudesta on tullut vahva mainetekijä, joka vaikuttaa myös yritysten sijoittumispäätöksiin.

Moderneja asuinrakennuksia kukkulan päällä, kuvattuna alhaalta päin sinistä taivasta vasten. Vasemmalla mäntyjä.

Naantalissa vihreä kasvu näkyy vahvasti elinkeinokehityksessä Green Industry Parkin sekä suunnitteilla olevan vihreän vedyn tuotantolaitoksen muodossa. Paraikaa Naantalissa selvitetään myös järviruo’on liiketoiminnallisia hyödyntämismahdollisuuksia. Tuoreen esimerkin luontoarvoja kunnioittavasta kaavoituksesta tuovat Naantalin asuntomessualueen kaavoitusratkaisut.

Somerolla pohditaan, voisiko kaupunki olla mukana energiantuotannossa. Vahvasti maatalouspainotteisessa kaupungissa halutaan saada maanviljelijät mukaan suunnittelemaan, miten bioenergiaa voitaisiin hyödyntää. Tänä syksynä käsittelyyn on tullut valtuustoaloite aurinkoenergiapuiston rakentamisesta, ja keskustelua on käyty myös jätevesipuhdistamon lietteen ja hukkalämmön talteenotosta. Someron kaupungin ilmastotyöryhmä aloittaa kokoontumiset vielä syksyn aikana.  Loimaalla puolestaan uusille yrityksille rakennettu Yrityspuisto, jossa on painotettu energiatehokkuutta ja uusiutuvan sähkön saatavuutta.

Pienemmät kunnat näkevät lupakäytäntöjensä ketteryyden edesauttavan ilmastotavoitteita. Näin kävi Loimaalla, jossa tuulivoimateollisuuteen hitsaus- ja tuotantoautomaatioratkaisuja tarjoava Pemamek laajentaa toimintaansa. Tehdasosan laajennusosa tullee käyttöön jo ennen vuoden 2022 loppua.

Kuntien vastuulla olevat kiinteistöt ja niiden energia- ja elinkaariratkaisut sekä kestävän liikkumisen ratkaisut nähdään merkittävinä keinoina vaikuttaa ilmastotavoitteisiin pääsemiseen ja myös yritysten mahdollisuuksiin toteuttaa ilmastotoimia. Esimerkiksi Masku pyrkii keskittymään kiinteistöjen energiatehokkuuden parantamiseen ja lämmitysmuotojen uudistamiseen. Kunnilla on vahva rooli myös kestävissä hankinnoissa. Naantali on nostanut ilmasto-ohjelmaansa kestävät hankinnat ja muissakin kunnissa keskustelua käydään, vaikka hankintakysymys koetaan osaltaan myös haasteelliseksi.

Kunta esimerkin näyttäjänä ja yritysten yhteen tuojana

Kunnilla on mahdollisuus saattaa yhteen yrityksiä ja luoda hedelmällinen maaperä alueen toimijoille työskennellä yhdessä. Kunta toimii tiedon välittäjänä ja yhteistyökumppanina niin yrityksille kuin asukkaille.

Omalla esimerkillään kunta pystyy edesauttamaan ilmastotavoitteiden saavuttamista. Naantalissa on annettu kaupungin budjetista 100 000 euroa Saaristomerta parantaviin konkreettisiin toimenpiteisiin, kuten kaislikon leikkaamiseen ja kosteikkojen tekemiseen. Toimenpiteiden suunnitteluun on osallistettu kaupungin asukkaita ja paikallisia toimijoita. Liedossa Avantin yritysalueella toteutetaan käytännön kiertotaloutta, kun yhden laitoksen hukkalämpöä hyödynnetään toisen yrityksen energiana. Tämän kaltaisissa hankkeissa kunnilla on tärkeä rooli alueensa yritysten yhteen tuojana. Yhteistyön kautta yritykset voivat kohdata toisiaan ja löytää yhteistyön kautta ratkaisuja, jotka tuovat sekä ympäristöhyötyjä että taloudellisia säästöjä.

Siinä missä suuret ja erityisesti päästökaupan piirissä olevat yritykset ovat ilmastotyössä jo pitkällä, pk-sektorin yrityksistä toimintansa ilmastovaikutuksia on selvittänyt vasta viidennes (PK-yritysbarometri 1/2022). Tarve ilmastovaikutusten parempaan tunnistamiseen ja päästövähennystoimiin tunnistetaan laajasti myös pk-sektorilla. Kasvuhakuisissa pk-yrityksissä ilmastotyön nähdään tukevan kasvua. Pienet ja keskisuuret yritykset kaipaavat kuitenkin tukea, tietoa, esimerkkejä ja työkaluja työnsä tueksi.

Vastaisuudessa kunnissa on tavoitteena helpottaa esimerkiksi lupamenetelmiin, kaavoitukseen sekä liikenne- ja energiaratkaisuihin liittyvää päätöksentekoa, joka tukee kestävää kasvua ja yritysten ilmasto- ja kestävyystoimia. Vaikuttava ilmastotyö vaatii laajaa yhteistyötä, ja parhaimmillaan toimet edesauttavat sekä kuntien että yritysten päästövähennyksiä ja elinvoimaisuutta.

Haastattelut ja koosteen on koonnut Maarit Jaakola Turun AMKsta.

Koontia varten haastatellut luottamushenkilöt:

Jarmo Rosama, kaupunkikehitysjaoston pj., Raisio
Lasse Valtonen, saaristolautakunnan pj., Naantali
Toni Forsblom, kh. pj., Naantali
Aapo Savo, elinvoimatoimikunnan pj., Loimaa
Jutta Varjus, kh. pj., Somero
Auli Hänninen, elinkeinotoimikunnan pj., Lieto
Susanna Lehtojärvi, kv. 1.vpj., Masku

Marraskuussa 2022 päättyvässä Kuntien yritysneuvonta ilmastotoimien tukena –hankkeessa on rohkaistu pk-yrityksiä ilmastotoimiin, autettu yrityksiä löytämään tietoa ja työkaluja päästöjen vähentämiseksi sekä luotu yritysten ja kaupungin välille parempaa ilmastosynergiaa. Hankkeen puitteissa järjestettiin muun muassa yrityskoulutuksia, yritysneuvojatapaamisia sekä keskusteluja kuntien ja yritysten ilmastotyöstä. Tämän lisäksi on yritysneuvonnan ja yritysten tarpeisiin on tuotettu ja koottu materiaaleja, jotka julkaistaan Valonian sivulla marraskuun aikana. Hanketta olivat toteuttamassa Valonian lisäksi Turun ammattikorkeakoulu sekä Varsinais-Suomen yrittäjät. Kunnista mukana olivat Naantali, Raisio, Masku, Lieto, Loimaa sekä Somero.

Anna von Zweygbergk

Anna työskenteli Valoniassa ilmastoasiantuntijana huhtikuuhun 2023 asti.

Maarit Jaakola

erityisasiantuntija, Turun ammattikorkeakoulu
maarit.jaakola@turkuamk.fi
050 598 5746