Varsinais-Suomen ja Turun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelmia päivitetään parhaillaan. Liikenteen päästöjen vähentäminen on päivitystyön keskeinen tavoite, jonka toteutuminen edellyttää kuntien toimenpiteitä ja sitoutumista. Valonia ja Varsinais-Suomen liitto järjestivät keskustelua varten kuntien päättäjille ja virkamiehille iltakoulutilaisuuden jokaisessa seutukunnassa. Tilaisuudet pidettiin tammikuun lopulla, ja yhteensä osallistujia oli noin 120. Tilaisuuksissa keskusteltiin liikennejärjestelmäsuunnitelmien tilanteesta ja tavoitteista, tarkasteltiin päästötavoitteita seutukuntiemme näkökulmasta sekä etsittiin paikallisia ratkaisuja kestävän liikkumisen edistämiseksi.

Varsinais-Suomella matkaa liikenteen päästövähennystavoitteisiin

Suomi on sitoutunut vähentämään liikenteen päästöjä puolella vuoteen 2030 mennessä vuoden 2005 tilanteeseen verrattuna. Suurin vähennyspotentiaali on tieliikenteessä, jossa syntyy yli 90 % kotimaan liikenteen päästöistä. Suomen ympäristökeskuksen uuden laskelman mukaan tieliikenteen päästöt vähenivät Varsinais-Suomessa 9 % vuosien 2005–2017 välillä.

Päästövähennystavoitteiden saavuttaminen vaatii päästöjä tuottavan liikenteen ajokilometrien vähentämistä sekä siirtymistä liikennevälineiden vähäpäästöisiin teknologioihin ja uusiutuviin polttoaineisiin. Vaikka EU- ja kansallisen tason päätöksillä on suuri merkitys päästövähennysten toteutumisen kannalta, merkittäviä toimia tarvitaan myös paikallisella tasolla.

Iltakouluissa kuultiin keinoja, joilla liikenteen päästöjä voidaan kunnissa vähentää. Tilaisuuksissa kuultiin myös esimerkkejä erilaisista uusista käytännön ratkaisuista, joita on onnistuneesti kokeiltu muualla.

Jokaiselle seudulle ja kunnalle sopivimmat ratkaisut kestävään liikkumiseen

Jokaisella Varsinais-Suomen seudulla ja kunnalla on omanlaisensa vahvuudet ja haasteet liikenteen päästöjen vähentämisen kannalta. Iltakouluissa päättäjät ja virkamiehet toivat esiin omat näkemyksensä siitä, millaiset mahdollisuudet heidän kunnillaan on kestävän liikkumisen edistämiseksi ja mitkä ratkaisut voisivat toimia omalla seudulla.

Hieman eri asiat ja näkökulmat nousivat esiin kussakin seutukunnassa, mutta jotkin teemat puhuttivat laajemminkin. Yleisesti tärkeänä pidettiin kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden parantamista sekä joukkoliikenteen ja liikennepalveluiden kehittämistä myös kaupunkiseutujen ulkopuolella. Koska resurssit ovat kunnissa rajalliset, mietittiin, voisiko apua löytyä esimerkiksi kutsupohjaisista ratkaisuista tai liikennejärjestelyjen muuttamisesta kävelijöille ja pyöräilijöille suotuisammiksi (esimerkkinä oli ”Kylätie”-ratkaisu, jossa maantien tila jaetaan uudella tavalla). Uusilla ratkaisuilla olemassa olevaa kalustoa ja väyliä voidaan saada palvelemaan paremmin kuntalasten tarpeita. Sähkön ja biokaasun jakeluverkon parantaminen nähtiin tärkeänä toimenpiteenä koko maakunnassa. Erityisesti Loimaan, Salon ja Turunmaan seuduilla nähtiin paljon potentiaalia myös tuottaa itse biopolttoaineita, jolloin hyötyä saataisiin ilmaston lisäksi elinkeinoelämälle.

Yhteistyö ratkaisujen edistämiseksi jatkuu

Iltakoulujen tuloksia hyödynnetään liikennejärjestelmäsuunnitelmien päivitystyössä. Loppuvuoden 2020 aikana päivitetään myös liikkumisen ohjauksen alueellista toimenpidesuunnitelmaa. Valonia kutsuu koolle seutukunnissa tunnistettuja toimijoita, jotta tärkeäksi tunnistettuja kestävän liikkumisen toimenpiteitä saataisiin vietyä eteenpäin. Iltakoulut ja kestävän liikkumisen toimenpiteiden edistäminen ovat osa Ilmastoystävällisen liikkumisen ratkaisut -hanketta, jonka toteuttamiseen Valonia on saanut ympäristöministeriön avustusta. Mukana suunnittelu- ja järjestelytyössä oli myös HEAT – Participatory Urban Planning for Healthier Urban Communities -hanke, jonka tavoitteena on saada mm. eri kuntasektoreita mukaan yhdyskuntasuunnitteluun pohtimaan entistä parempia pyöräily- ja jalankulkuolosuhteita.

Salla Murmann

Salla työskenteli Valoniassa projektiasiantuntijana marraskuuhun 2021 saakka. Nykyään hän toimii Varsinais-Suomen liiton liikennejärjestelmätyön erikoissuunnittelijana.

Henkilöitä kirjoittamassa ryhmätyöideoita post it-lapuille.
Ihmisiä istumassa työpajassa kuuntelemassa esitystä liikenteen kehittymisestä maakunnassa.