Vuodesta 2004 lähtien voimassa ollut haja-asutuksen jätevesiä koskeva lainsäädäntö saavuttaa vihdoinkin siirtymäaikansa lopun: lokakuun loppuun mennessä ranta- ja pohjavesialueiden kiinteistöjen tulee täyttää laissa määritellyt puhdistusvaatimukset. Siirtymäajan remonttivaatimus koskee lähes 100 000 kiinteistöä ja Varsinais-Suomessakin noin 3000 vakituisesti asuttua ja 7000 vapaa-ajan kiinteistöä (Suomen ympäristökeskuksen raportti). Jätevesineuvonnan kautta lähes 7000 kiinteistön omistajaa Varsinais-Suomessa on saanut tiedon, pitääkö jätevesijärjestelmää uudistaa vai onko se riittävä nykyisellään. Lainsäädännön toimeenpanoa valvovat marraskuusta alkaen kuntien viranomaiset ja edessä onkin suuri urakka. Vaikka lainsäädäntö on ollut voimassa jo 15 vuotta, ei läheskään kaikissa kunnissa ole kerätty valvontaa varten tietoa kiinteistöjen jätevesien käsittelystä. Aihetta käsiteltiin Lounais-Suomen ympäristönsuojelun viranhaltijoille suunnatussa seminaarissa Säkylässä syyskuussa.

Valvontaurakkaa varten kunnat tarvitsevat tiedot alueensa kiinteistöjen jätevesien käsittelystä. Laki velvoittaa kaikkien viemäröintialueen ulkopuolisten kiinteistöjen omistajien olevan selvillä oman kiinteistönsä jätevesien käsittelyjärjestelmästä ja pyydettäessä selvittämään tämän kunnan viranomaiselle. Tänä vuonna monet Varsinais-Suomen kunnat ovatkin aktivoituneet ja lähettäneet kuntalaisille selvityspyyntöjä. Samaan aikaan Lounais-Suomen Jätehuolto kerää tietoja alueella syntyvistä jätevesijärjestelmien lietteistä. Selvitykset ovat erillisiä, mutta näiden avulla saadaan alueelta tarkemmat tiedot haja-asutuksen aiheuttamasta ympäristökuormituksesta. Paikallisesti puutteellisesti puhdistetuilla jätevesillä voi olla merkittävä haitallinen vaikutus vesistöihin.

Remontti kannattaa tehdä määräajan jälkeenkin

Jätevesiremontin määräaika vanhoille kiinteistöille ranta- ja pohjavesialueella on lokakuun lopussa. Tarkkaa tietoa siitä, miten moni remontin on tehnyt tai liittynyt viemäriin, ei ole. Jätevesineuvonnassa kerätyn arvion mukaan kuitenkin vain kolmasosalla on vaatimukset täyttävä jäteveden käsittelyjärjestelmä. Jätevesijärjestelmän rakentaminen tai oleellinen muuttaminen vaatii aina maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen luvan kunnan viranomaiselta. Kuukaudessa luvanhakua ja remonttia tuskin ehtii tekemään, mutta tämän ei kannata antaa häiritä. Remonttivaatimus ei raukea, vaikka määräaika menisi ohi. Jos kesämökillä remontti on vielä tekemättä, kannattaa se tehdä vasta seuraavalla mökkikaudella, kun kelit sen sallivat. Jos jätevesiremonttia ei ole tehty ja kunnan viranomainen siitä huomauttaa, on jätevesijärjestelmä syytä kunnostaa välittömästi.

Jäteveden käsittely perustuu pitkälti mekaanisen ja biologisen puhdistuksen yhdistelmään. Joissain tapauksissa käytetään myös kemikaaleja. Toimiakseen kaikki jätevesijärjestelmät tarvitsevat aktiivista tarkkailua ja huoltoa. Huoltovapaata jätevesijärjestelmää ei yksinkertaisesti ole olemassa. Valonian jätevesineuvontahankkeessa päivitettiin Jätevesijärjestelmän omaseuranta -opas (Ilmanen (toim.), 2019), joka on juuri julkaistu verkkoversiona. Myöhemmin julkaistaan myös painettuna tiivistelmä kiinteistönomistajille jaettavaksi. Sen lisäksi, että kiinteistön omistajan on pyydettäessä toimitettava selvitys jätevesijärjestelmästään kunnan viranomaiselle, voidaan kiinteistön omistajalta vaatia myös huolto- ja käyttöpäiväkirjaa sekä kuitteja toteutetuista huoltotoimenpiteistä. Osana huolto-opasta on ohjeet ja valmis pohja käyttöpäiväkirjan laatimiselle.

Seminaarin esitysmateriaalit

Ihmisiä katsomassa jätevesijärjestelmää
Kuva: Katariina Yli-Heikkilä

Katariina Yli-Heikkilä

ympäristöasiantuntija
katariina.yli-heikkila@valonia.fi
040 552 2369