Varsinais-Suomen vesistökunnostusverkoston järjestämällä kosteikkoretkellä 19.8.2020 tutustuttiin Raaseporissa Isoahteen kosteikkoon ja Perniössä sijaitsevan Kosken kartanon kosteikkoihin. Retkellä perehdyttiin maanomistajien ja asiantuntijoiden johdolla laajasti alueiden kosteikkohankkeisiin rahoituksen, toteutuksen, hoidon ja seurannan kannalta. Oppaina retkellä olivat Isoahteen kosteikkoalueen maanomistaja Ville PorkkaKosken kartanon isäntä Fredrik von Limburg Stirum sekä Valonian ja ELY-keskuksen asiantuntijat. Retkelle osallistui joukko vesiensuojeluaktiiveja sekä ammattiopisto Livian ympäristöalan opiskelijoita. 

Kosteikot palauttavat elinympäristöjä ja hyödyttävät myös viljelijää

Isoahteen kosteikolla maanomistaja Ville Porkka kertoi kattavasti alueesta sekä kimmokkeesta siihen, miksi hän aikoinaan kosteikon perusti; hän lähti hankkeeseen pitkälti metsästysharrastuksen pohjalta. Noin 3 hehtaarin laajuinen kosteikko rakennettiin vuonna 2012 Suomen Riistakeskuksen Kotiseutukosteikko Life+ -hankkeessa. Kosteikon toteutus oli helppoa, sillä rakentamiseen riitti pelkkä vesialueen patoaminen luontaiseen, kosteaan notkelmaan ja kaivuumassat saatiin läjitettyä kosteikon saarekkeisiin.

Kosteikko tarjoaa vesilinnuille pesimäpaikkoja ja sorsalinnut ovatkin voineet alueella hyvin. Lisäksi laaja kosteikko edistää vesiensuojelua muun muassa pidättämällä valumavesiä ja tasaamalla tulvavirtaamia. Vuosien aikana maanomistaja on tehnyt pieniä hoitotoimenpiteitä, muun muassa pensaiden poistoa, heinän niittoa sekä pienpetopyyntiä. Padottu kosteikko on myös helppo tyhjentää laajempia kunnostustoimia varten. Kosteikon rantoja laiduntamaan maanomistaja hankki ylämaankarjaa.  Ranta-alueiden laidunnus lisää alueen luonnon monimuotoisuutta ja tarjoaa muun muassa monille kasvi- ja hyönteislajeille tärkeitä elinympäristöjä.

Toisella vierailukohteella Kosken kartanon kosteikoilla tutustuttiin vielä rakenteilla olevaan kosteikkoon sekä jo valmistuneisiin kosteikkoihin. Tila on vuosikymmenten ajan kehittänyt luonnon monimuotoisuutta muun muassa palauttamalla perinnebiotooppeja ja ollut laajasti mukana erilaisissa vesiensuojeluhankkeissa. Kosteikkojen lisäksi tilan alueelle on suunnnitteilla voimalaitospadon ohittava luonnonmukainen kalatie FRESHABIT LIFE -hankkeessa. Peltoja ympäröivät kilometrien mittaiset suojavyöhykkeet ja osa tilan metsistä on suojeltu. Tilan uusin kosteikkohanke toteutetaan osana Riistakeskuksen SOTKA-hanketta, jossa muun muassa ennallistetaan kuivuneita lintujärviä, kuten Kosken kartanon mailla osittain oleva Vähäjärvi. Valmistuessaan kosteikko muodostaa yhdessä viereisen Saarenjärven rantakosteikon kanssa noin 20 hehtaarin alueen. Myös alueiden hoitoon on panostettu ja Kosken kartanon mailla niittyjä ja rantoja laiduntaa Hereford-karja.

Kosteikkoretkellä nähtiin, miten rakennetut ja kunnostetut kosteikot lisäävät maatalousympäristön monimuotoisuutta ja viihtyisyyttä. Ne tarjoavat elinympäristöjä monille lintulajeille sekä virkistyspalveluita esimerkiksi lintuharrastajille ja metsästäjille. Viljelijän näkökulmasta rakennettu kosteikko voi olla hyvä ratkaisu luontaisesti kostealle, vaikeasti viljeltävälle alueelle. Luonnon omina suodattimina kosteikot hillitsevät tulvia sekä estävät ravinteita ja kiintoainesta valumasta vesistöihin, millä on suuri merkitys myös vesiensuojelun näkökulmasta. Kunnostettu kosteikko lisää maisemallista arvoa alueella ja luo ekosysteemipalveluja esimerkiksi matkailulle.

Lisätiedot

Jarkko Leka

vesi- ja luontoasiantuntija
jarkko.leka@valonia.fi
040 197 2265

Katariina Yli-Heikkilä

ympäristöasiantuntija
katariina.yli-heikkila@valonia.fi
040 552 2369

Janne Tolonen

vesi- ja luontoasiantuntija
janne.tolonen@valonia.fi
050 518 7755

Marjanna Kaate

Marjanna toimi Valonian paikkatietoharjoittelijana vesitiimissä vuonna 2020.