Kiertotalouden Varsinais-Suomi -sivusto on esitellyt vuodesta 2017 lähtien esimerkinomaisesti eri teemojen toimenpiteitä, joita maakunnassa kiertotalouden saralla tehdään. Tapausesimerkkien avulla halutaan osoittaa eri sektoreiden aktiivisuutta sekä vahvistaa käsitystä kiertotaloudesta monimuotoisena ja kaikki yhteiskunnan osa-alueet kattavana teemana. Sivustolta löytyvät artikkelit on jaoteltu viiden temaattisen otsikon alle, joita ovat alueellinen ruokaketju, tekniset kierrot, liikkuminen ja logistiikka, energia, ravinnekierto sekä jakamistalous.

Sivuston tarkoituksena ei ole esitellä kaikkea kiertotalouden saralla maakunnassa tapahtuvaa toimintaa, eikä se olisi mahdollistakaan. Tavoitteena on lisätä ymmärrystä teeman kaikenkattavuudesta ja innostaa eri alojen toimijoita näkemään oman työnsä kytkökset kiertotalouteen. Sivustoa ylläpitävät ja päivittävät Valonia ja Varsinais-Suomen liitto.

Poimintoja viimeaikaisista sivustolla esitellyistä toimista

Ruovikot ovat levittäytyneet voimakkaasti rehevöitymisen takia. Järviruo’on hajotessa rannoilla ja vesistössä siitä aiheutuu ilmakehään merkittävä määrä kasvihuonekaasupäästöjä. Lisäksi ravinteet liukenevat vesistöön. Ravinteet voidaan ottaa hyödynnettäväksi vuosittaisilla leikkauksilla ja kasvuston pois keräämisellä. Paraisilla on pinta-alaltaan Suomen laajimmat ruovikkoalueet, ja kaupunki on aloittanut yhteistyön Turun ammattikorkeakoulun kanssa ruovikoiden poistamiseksi.

Varsinais-Suomessa kehitetään aktiivisesti vähähiilisiä ja sujuvia matkaketjuja. Matkaketjuilla tarkoitetaan usealla eri kulkumuodolla toteutettavan matkan eri vaiheiden saumatonta yhteyttä toisiinsa sekä matkus­tajan mahdollisuutta varata ja maksaa monivaiheinen matka kerralla. Matkaketjuajattelun kehittäminen sekä digitalisaation tuomien mahdollisuuksien hyödyntäminen matkus­tuk­sen suunnit­telus­sa parantavat mahdollisuuksia vähentää hukkakilometrejä sekä tyhjänä aja­mista. Parhaillaan käynnissä olevassa Vihreät matkaketjut -hankkeessa fokuksessa ovat etenkin matkaketjut Turusta pidemmälle maakuntaan ja erityisesti saaristoon.

Tällä hetkellä jopa 50 % maapallon raaka-ainevaroista kulutetaan rakentamiseen, 40 % kaikesta tuotetusta energiasta käytetään rakennusten ylläpitämiseen ja 30 % kaikesta syntyvästä jätteestä on peräisin rakentamisesta tai erilaisten rakennusten purkutöistä. Kestämättömiin toimintapoihin puuttuminen on väistämätöntä, mikäli halutaan siirtyä kohti vihreämpää rakennusalaa. Turun seudulla rakennusalan aiheuttamiin ympäristöhaasteisiin on vastattu perustamalla rakentamisen kiertotalouteen keskittynyt klusteri.

Kaarinan Lemunniemeen Torppalaan suunnitellaan ekokylää noin 600–700 asukkaalle. Kaarinan kaupunki ja yksityiset maanomistajat selvittävät Torppalaan ekologista rakentamista, esimerkiksi maisemoituja hulevesikosteikkoja, luonnonmukaisten rakennusmateriaalien käyttöä, biokaasun valmistamista jätteistä, kierrätystä, kompostointia, luomuviljelypalstoja sekä alueen lämmittämistä maasta ja merestä saatavalla lämmöllä.

Ruoan tuotanto ja kulutus ovat suurten, maapallon kantokykyyn liittyvien haasteiden äärellä. Kestävä ruokajärjestelmä edellyttää innovatiivisia ratkaisuja. Tutkimus- ja yritysverkosto Food Tech Platform Finland on Turun yliopiston koordinoima ruokaosaamisen yhteistyökeskittymä, joka ratkoo ruokajärjestelmän haasteita tieteen, teknologian ja uusien liiketoiminta-avauksien avulla. Se tuo yhteen huippututkimuksen sekä elintarvike- ja teknologia-alojen osaajat.

Varsinais-Suomessa käynnistyi toukokuussa 2020 Saaristomeren suojeluun tähtäävä tyrnien istutus. Istutus on osa Turun yliopiston Tyrniraki-projektia, jolla pyritään hillitsemään ravinnevalumaa vesistöihin ja kierrättämään pelloilta huuhtoutuvia ravinteita. Tyrni sitoo maata jokipenkassa ja meren rannoilla ja vähentää siten maan eroosiota sekä ravinnevalumaa. Tyrnejä istutetaan ensi vaiheessa muutaman kilometrin matka peltojen suoja-alueille jokivarsille.

Sivustolle halutaan jatkossakin koota monipuolisia esimerkkejä maakunnan kiertotaloustyöstä. Otammekin mielellämme vastaan vinkkejä sivustolla esiteltäväksi sopivista toimenpiteistä!

Anni Lahtela

kehittämisasiantuntija

Vapaalla 1.7.2022 alkaen