Toukokuussa Turussa käynnistettiin monivuotinen hanke, jonka tavoitteena on tuoda liikennesuunnitteluun entistä laajempaa ilmasto- ja terveysnäkökulmaa. Käytännössä tämä tarkoittaa pyöräily- ja jalankulkuolosuhteiden kehittämistä. Suunnittelutyöhön halutaan osallistaa vahvasti eri kuntasektoreita sekä kuntalaisia ja yhdistyksiä. Osallistavan suunnittelun lisäksi HEAT-hankkeen keskeinen tavoite on saada Maailman terveysjärjestö WHO:n kehittämän HEAT (Health Evaluation Assessment Tool) -työkalun käyttö yleiseksi käytännöksi kaupunki- ja liikennesuunnittelussa. Hankkeen partneriorganisaatiot Turussa, Tukholmassa, Tartossa ja Jurmalassa kehittävät omaa kaupunkiseutuaan osallistavin menetelmin ja opettelevat HEAT-työkalun käyttöä ja soveltamista seudulliseen kehittämistyöhön.

HEAT-työkalu konkretisoi kävelyn ja pyöräilyn taloudellista hyötyä

Aloitustapaamisessa perehdyttiin erityisesti HEAT-työkalun periaatteisiin, käyttöön ja historiaan. Liikennesuunnittelussa käytäntönä on yleisesti ollut laskea, kuinka paljon hyvin suunnitellulla liikennejärjestelyllä voidaan estää ennenaikaisia kuolemia sekä millaista taloudellista arvoa erilaisilla ratkaisuilla voidaan saavuttaa. WHO on ottanut liikennesuunnittelijoiden käyttämän laskentamallin pohjaksi työkalulle, jonka avulla laskentamekanismit ovat aiempaa yhtenäisemmät ja konkreettisemmat.

Työkaluun syötetyn datan avulla voidaan vertailla suunnittelutyön hyötyjä monelta kantilta. Laskelmat voivat esimerkiksi arvioida millaiset vaikutukset pyöräilymäärien tuplaantumisella tietyssä kaupungissa olisi, tai paljonko säästöjä pitkällä tähtäimellä uuden pyöräväylän rakentaminen voisi tuoda. Laskukaavat tuovat näkyväksi vaikkapa taloudelliset vaikutukset, mikäli keskivertokaupunkilainen lisäisi päivittäisiin rutiineihinsa 10 minuuttia kävelyä. Erilaisten liikenneratkaisujen taloudellinen ja kansanterveydellinen arvo sekä kustannus–hyöty-suhde ovat tärkeää tietoa myös poliittisessa päätöksenteossa.

Mobiilisovellusten hyödyntäminen osallistavassa kaupunkisuunnittelussa

Hankkeessa tavoitellaan pyöräilymyönteistä liikenneympäristöä. HEAT – työkalun lisäksi osallistava liikennesuunnittelu on olennaisessa asemassa pyöräilyä ja kävelyä suosivan liikenteen saavuttamiseksi. Tarvitaan laajaa näkemystä ja kokemusperäistä tietoa niin asukkailta, päättäjiltä kuin eri alojen asiantuntijoilta, jotta voidaan tehdä kaikille hyvää ja terveellistä liikenneympäristöä.

Mobiilisovellusten toimivuutta kansalaisten osallistamisessa on muutamien vuosien ajan kokeiltu lähinnä palautteen keruun sekä kaupunkiympäristön suunnittelun apuna. HEAT – hankkeessa on selvitetty kesän 2018 aikana millaisia mobiilisovelluksia, tai vastaavia työkaluja, on olemassa asukkaiden osallistamiseen. Tavoitteena on, että ensi vuoden alussa päästäisiin kokeilemaan käytännössä osallistavien mobiilisovellusten toimivuutta liikennesuunnittelun apuna.

 

Pääpartneri HEAT -hankkeessa on Itämeren Terveet Kaupungit ry. Muut partnerit ovat Valonia, Turun ammattikorkeakoulu, Jurmalan kaupunki, Tarton kaupunki, Cyckelfrämjandet (Tukholma) sekä Institute of Baltic Studies (Tarto). Hanke on saanut rahoitusta Central Baltic Interreg -ohjelmasta.

Marja Tommola

kestävän liikkumisen asiantuntija
marja.tommola@valonia.fi
040 8328 515