Kulunut kesä on ollut ennätyksellisen vilkas jätevesineuvonnassa. Lokakuussa loppuva määräaika vanhojen jätevesijärjestelmien saneeraukselle on aktivoinut asukkaat ja mökkiläiset kyselemään neuvoja jätevesien käsittelyyn. Valonian nykyinen jätevesineuvontahanke on jatkunut vuodesta 2011 lähtien, mutta Varsinais-Suomessa laaja-alaista jätevesineuvontaa on tarjottu jo 20 vuoden ajan.

Tiedontarve käynnisti jätevesineuvonnan

Valonian edeltäjän Varsinais-Suomen Agenda 21 -toimiston toimintaohjelmassa 1990-luvulla oli yhtenä vesiensuojelun tavoitteena vähentää hajakuormituksen aiheuttamia rehevöittäviä päästöjä vesistöihin parantamalla haja-asutusalueiden jäteveden käsittelyä. Agendatoimiston tekemän kuntakyselyn perusteella kuntien ympäristö- ja rakennusvalvonnan viranhaltijoille laadittiin monipuolinen tietopaketti jätevesienkäsittelystä. Sitä toimitettiin yli 100 kappaletta kuntiin ympäri Suomea.

Tiedontarve jätevesien käsittelystä oli suuri, ja tietoa erilaisista jätevedenkäsittelyjärjestelmistä ja laitteista sekä niiden toimivuudesta oli saatavilla hyvin vähän. Ongelmana oli myös alan ammattitaitoisten suunnittelijoiden, maanrakennusurakoitsijoiden ja asentajien vähäisyys. Jotta jätevesien infokansioon koottu tieto hyödennättäisiin myös käytännössä, päätettiin käynnistää Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn tehostaminen -projekti (AHA21), joka aloitti syyskuussa 1999. Tästä katsotaan alkaneen jätevesineuvonnan Varsinais-Suomessa.

Kiinteistökohtainen neuvonta otettiin avosylin vastaan ja vastaanotto kiinteistöllä oli hyvinkin lämmin, kommentoi ensimmäistä jätevesineuvontahanketta vetänyt Minna Nummelin. Alusta lähtien kuntien asukkaat ja mökkiläiset olivat kiinnostuneita jätevesien hoitamisesta asianmukaisesti sekä yleisemminkin vesiensuojelusta. Jätevesineuvonnan kautta jaettiin asiantuntevaa jätevesitietoa ja samalla oikaistiin virheellisiä näkemyksiä.

Projektin aikana tulivat voimaan uudistettu ympäristönsuojelulainsäädäntö (2000) ja sitä täydentämään jätevesiasetus (2004), joissa asetettiin vähimmäispuhdistustehovaatimukset haja-asutusalueen jätevesien käsittelylle ja annettiin vanhoille jätevesijärjestelmille määräaika näiden puhdistustehovaatimusten täyttämiseksi. Jätevesineuvontahankkeen avulla näitä muutoksia saatiin viestittyä eteenpäin.

AHA21-projekti päättyi vuonna 2005, mutta senkin jälkeen Valonia on jatkanut jätevesien parissa muun muassa jätevesijärjestelmien näytteenottoseurannalla, jätevesineuvonnalla sekä kouluttamalla alan yrittäjiä ja kuntien viranomaisia. Ikävää takapakkia hyvin alkaneeseen neuvontaan ja tiedon jakamiseen toivat myöhemmin jatkuvat lainsäädännön muutokset, jotka aiheuttivat epävarmuutta ja sekaannusta. Kuitenkin valtionhallinnon taholta on korostettu neuvonnan merkitystä asukkaiden motivoimisessa jätevesien oikeaoppiseen käsittelyyn. Valonia pääsi mukaan kiinteistökohtaisen jätevesineuvonnan pilotointiin vuonna 2011 ja sen jälkeen jätevesineuvontaa on tarjottu ympäristöministeriön rahoituksella.

Jätevesineuvonta tukee laaja-alaisempaa vesiensuojelua

20 vuoden aikana on tapahtunut paljon jätevesien käsittelyn ja vesiensuojelun saralla. Ympäristönsuojelulain lisäksi myös EU:n vesipuitedirektiivi tuli voimaan 2000 ja sitä täydentävät kansalliset lainsäädännöt hieman myöhemmin. Vesienhoidon toimenpideohjelmien kautta on saatu tarkempaa tietoa vesistöjen ekologisesta tilasta ja siihen vaikuttavista kuormitustekijöistä. Valtionhallinnon vesiensuojelun toimenpideohjelmilla on edistetty vesistöihin päätyvän ravinnekuormituksen vähentämistä. Tietämys toiminnan vesistövaikutuksista kaikilla aloilla on lisääntynyt ja vesiensuojelutoimenpiteitä on saatu käytäntöön.

Hajakuormitusta on saatu vähennettyä, mutta muutokset vesistöissä tapahtuvat hitaasti kun vanhat synnit painavat. 20 vuoden aikana keskusteluun on tullut myös ilmaston muuttuminen ja sen realisoituminen sään ääri-ilmiöinä kuten kuivuutena tai leutoina talvina. Muutokset ovat lisänneet vesiensuojelun ja vesitalouden hallinnan merkitystä. Myös luonnonmonimuotoisuuden turvaaminen on laaja-alaisemman vesiensuojelun yksi tärkeistä tavoitteista. Tähän kokonaisuuteen vaikuttaa myös se, miten paljon jätevettä tuotamme ja miten hyvin se puhdistetaan.

Jäteveden koostumuskaan ei ole täysin samanlaista kuin 20 vuotta sitten ja tietämys jätevesien koostumuksesta on tarkentunut. Jätevesissä on ravinteiden lisäksi paljon haitta-aineita, joita emme haluaisi päätyvän vesistöön kuten mikromuoveja, palonestoaineita, lääkeaineita. Parasta jätevesien käsittelyä ja vesiensuojelua on olla tuottamatta näitä haitallisia aineita jätevesiin ollenkaan. Se onnistuu muun muassa nykyaikaisilla kuivakäymälöillä sekä ympäristötietoisilla kulutusvalinnoilla.

Jätevesi-iltojen sarja päättää neuvontahankkeen

Jätevesineuvontahanke päättyy samalla kun jätevesiremontin määräaika loppuu. Valonia kuntien palveluorganisaationa kuitenkin jatkaa vesiensuojelun parissa ja pyrimme jatkossakin tarjoamaan asiantuntijaneuvoja myös kiinteistöjen jätevesien käsittelyssä. Jätevesiin liittyvä lainsäädäntö ja määräykset herättävät edelleen kiinteistöjen omistajissa paljon kysymyksiä, joten tarvetta jätevesien käsittelyyn liittyvälle neuvonnalle on jatkossakin. Neuvonnalla asukkaat saavat puolueetonta tietoa siitä, pitääkö jäteveden käsittelyä tehostaa ja mitkä käsittelyratkaisut kiinteistölle soveltuvat. Neuvonnan avulla asukkaat myös välttyvät virheinvestoinneilta. Lisäksi neuvomme kuntien viranomaisia sekä yrittäjiä. Siten taataan tasapuolinen ja yhtenäinen tulkinta jätevesien käsittelyn vaatimuksista. Lisäksi neuvonnalla pyritään kestävän kehityksen periaattein hyvin suunniteltuihin ja pitkäikäisiin jätevesien käsittelyjärjestelmiin.

Valonian jätevesineuvojat voi pyytää maksuttomalle kiinteistökäynnille vielä lokakuun loppuun asti. Tämän jälkeen neuvoja saa puhelimitse resurssien puitteissa.

Syksyn jätevesi-iltojen sarja

20.8.2019 Aura

22.8.2019 Pyhäranta

27.8.2019 Turku (Yli-Maaria)

3.9.2019 Turku (Kakskerta)

11.9.2019 Uusikaupunki

18.9.2019 Laitila

25.9.2019 Oripää

Lisäksi 17.9.2019 Lounais-Suomen hajajätevesiseminaari Säkylässä kuntien viranhaltijoille ja alan yrittäjille.

Katariina Yli-Heikkilä

ympäristöasiantuntija
katariina.yli-heikkila@valonia.fi
040 552 2369