Valonia oli mukana Tukholmassa järjestetyssä seminaarissa, jossa esiteltiin onnistuneita pohjoismaisia esimerkkejä erityisesti kansalaisten osallistamisesta liikennesuunnitteluun sekä keinoja motivoida erilaisia kohderyhmiä liikkumaan pyörällä ja jalan.

Onnistunutta osallistamista Oslossa, toimivaa kansalaisviestintää Jönköpingissä

Oslon pyöräilystrategian kehittämisessä on pyritty motivoimaan asukkaita vaihtamaan yksityisautoilu pyöräilyyn. Kaupungissa suoritettiin laaja havainnointi, jonka avulla hahmotettiin oslolaisten liikkumistottumuksia ja syitä vähäiselle pyöräilylle. Havainnoinnissa paljastuneisiin ongelmakohtiin on tartuttu ja strategiatyön ansiosta ja oslolaisten asenteet pyöräilyä kohtaan ovat muuttuneet positiivisemmiksi. Pyörällä liikkuu 25 prosenttia kaupunkilaisista, kun ennen kehittämistoimia luku oli 16.

Yhdeksi merkittäväksi tekijäksi Oslon onnistumisessa koettiin avoin viestintä. Kommunikaation merkityksen puolesta liputetaan myös Jönköpingin kunnan liikennesuunnittelutyössä. Jönköpingissä on panostettu keskustelevaan ilmapiiriin kunnan virkamiesten ja kuntalaisten välillä. Aktiivinen kommunikointi, kuten mielipiteiden kuunteleminen ja palautteisiin vastaaminen on lisännyt kuntalaisten ymmärrystä päätöksentekoa ja sen taustatekijöitä kohtaan ja suhtautuminen on muuttunut positiivisemmaksi. Kompromissiratkaisuja haetaan yhdesäs, kummankin osapuolen näkemyksiä kuunnellen. Jönköpingissä kehitetään pyöräilyolosuhteita kokemusasiantuntijoihin eli paikallisten pyöräilijöiden kanssa. Pyöräilijät kutsuvat myös itse aktiivi-sesti suunnittelijoita tutustumaan havaitsemiinsa kehittämistarpeisiin. Lisäksi kunnan pyöräilystrategian mukaisesti on järjestetty neljästi vuodessa avoimia kuntalaistapaamisia.

Digitaaliset sovellukset madaltavat kynnystä osallistumiseen

Valonia tulee kokeilemaan digitaalisia sovelluksia osallistamisen välineenä seudullisessa liikennesuunnittelussa lähitulevaisuudessa. Tähän teemaan liittyen erityisen relevantti oli Bästa Platsen! -sovelluksen esittely. Sovelluksen avulla tietyn alueen asukkaat tai käyttäjät voivat jakaa kokemustietoa paikan ominaisuuksista, kuten turvallisuustekijöistä, valaistuksesta ja tilan toimivuudesta. Sovelluksen käyttäjien tuottamaa tietoa on hyödynnetty hyvin tuloksin kaupunkisuunnittelussa eri puolilla pohjoismaita. Digitaalisten sovellusten hyödyntämisessä etuina on osallistumisen helppous ja aikaan ja paikkaan sitoutumaton mahdollisuus antaa palautetta.

Seminaarin päätteeksi osallistujat visioivat pyöräilymyönteisen kaupunkisuunnittelun edellytyksiä sekä kohderyhmälähtöistä ajattelua pyöräilyn edistämisessä. Visioissa korostui holistinen ja yhtenäisen suunnittelu sekä seminaarin pääteema eli eri tahojen, kuten asukkaiden, suunnittelijoiden ja pyöräilijöiden osallistaminen.

Lisätiedot

Seminaari järjestettiin osana HEAT – Participatory Urban Planning for Healthier Urban Communities -hanketta, jonka tavoitteena on osallistaa kuntalaisia sekä kuntien työntekijöitä liikennesuunnittelun ulkopuolelta parempien pyöräily- ja jalankulkuolosuhteiden kehittämiseen.

Anna Sampo

viestintävastaava
anna.sampo@valonia.fi
040 197 2257