Kuntien päästövähennystavoitteiden saavuttaminen edellyttää laajaa yhteistyötä ja yritysten aktiivista osallistumista. Kuntien yritysneuvonta ilmastotoimien tukena -hankkeessa kehitettiin kuuden Varsinais-Suomen kunnan – Naantalin, Raision, Maskun, Liedon, Loimaan ja Someron – yritysneuvonnan ilmasto-osaamista ja kannustettiin kuntien alueella toimivia yrityksiä vähähiilisyyteen. 

Päästövähennyksiä tuovat innovaatiot tehdään yrityksissä, ja toisaalta yritystoiminnasta syntyy mittavia päästöjä. Hankkeessa kuntien yritysneuvojat ja elinkeinokehittämisestä vastaavat viranhaltijat tunnistettiin entistä vahvemmin myös kuntien ilmastotyön edistäjinä. Hankkeessa järjestetyillä yrityskoulutuksilla edistettiin kuntien ja yritysten välistä tiedonkulkua koskien erityisesti yritysten päästövähennyskeinoja ja kestävää liiketoimintaa. Koulutuksissa kuultiin useiden paikallisten yritysten päästövähennystoimista eri toimialoilta.  

Yritys- ja elinkeinopalveluiden yhteistapaamisissa käsiteltiin eri toimialojen tarpeita, kuntien ja yritysten ilmastoyhteistyön muotoja sekä kunnan yritysneuvojien keinoja kannustaa yrityksiä päästövähennyksiin. Keskusteluja jatkettiin kunkin kunnan viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden kanssa ja ne liitettiin osaksi kunnan ilmasto-ohjelmatyötä sekä yritysten osallisuuden kehittämistä. Hankkeen lopuksi järjestettiin verkostoitumisseminaari Varsinais-Suomen kuntien elinkeinopalveluille sekä kehittämisyhtiöille. Tätä verkostotoimintaa jatketaan myös hankkeen jälkeen.  

Hankkeessa koottiin ja päivitettiin materiaaleja yritysneuvonnan ja pk-sektorin yritysten ilmasto- ja ympäristötyön helpottamiseksi. Alla lyhyet esittelyt julkaistuista materiaaleista. 

Materiaaleja ja työkaluja yritysneuvonnan ja pk-yritysten tueksi

Ympäristökestävän yritystoiminnan linkkilista

Ympäristökestävän yritystoiminnan linkkilista koottiin Valonian sivuille yritysneuvonnan ja pk-yritysten ilmastotyön tueksi. Linkkilistaan on koottu keskeisimmät työkalut ja sertifioinnit ympäristö- ja ilmastovaikutusten arviointiin. Teemoja ovat hiilijalanjäljen laskenta, energia, logistiikka ja liikkuminen, kiertotalous, rahoituslähteet sekä tukea ja palveluja tarjoavat tahot. Lista jää kuntien elinkeinopalvelujen ja yritysten hyödynnettäväksi ja sitä täydennetään tarpeen mukaan myös hankkeen jälkeen. 

Tarkistuslistat yrityksen ympäristövaikutusten arviointiin (päivitys)

Tarkistuslistat yritysten ympäristövaikutusten arviointiin ovat sarjoja kysymyksiä, jotka auttavat yritystä hahmottamaan toimintansa ympäristövaikutuksia. Aiempi versio materiaalista oli julkaistu vuonna 2013, ja se on pitkään ollut yksi ladatuimpia sisältöjä Valonian verkkosivuilta. Päivitystyön myötä kysymyspatteristojen sisältö ja rakenne on tuotu nykyhetkeen ja lisätty ilmastotyöhön liittyviä kohtia. Päivitystyössä ollut mukana Valonian lisäksi Turun ammattikorkeakoulu sekä Varsinais-Suomen ELY-keskus.  

 

Kuntapäätöksenteko yritysten kestävyystyön tukena – kysymyspatteristo luottamushenkilöille 

Luottamushenkilöiltä saadun palautteen pohjalta laadittiin kevyt kysymyspatteristo elinkeino- ja yritystoimintaan vaikuttavan päätöksenteon ilmastovaikutusten arviointiin. Kysymysten tavoitteena on helpottaa kestävää kasvua ja yritysten ilmasto- ja kestävyystoimia tukevaa päätöksentekoa. Kysymykset käsittelevät lupamenetelmiä, kaavoitusta, liikenne- ja energiaratkaisuja sekä hankintoja.  

Hanketta rahoitti ympäristöministeriön kuntien ilmastoratkaisut -ohjelma ja sen päätoteuttajana toimi Valonia yhteistyössä Turun AMKn ja V-S Yrittäjien kanssa. Hanke alkoi toukokuussa 2021 ja loppui marraskuussa 2022. 

Anna von Zweygbergk

Anna työskenteli Valoniassa ilmastoasiantuntijana huhtikuuhun 2023 asti.

Olli Haapanen

projektiasiantuntija
olli.haapanen@valonia.fi
040 192 1525