Hyyppäränharjun METSO-yhteistoimintaverkostohankkeessa on käynnistynyt toiminnan viimeinen vuosi. Runsaan kahden vuoden ajan hankkeen eri toimijat ovat keränneet mittavan määrän luontotietoa, tavanneet maanomistajia, keskustelleet alueen luontoarvojen säilyttämisestä ja viestineet poikkeuksellisen luonnon monimuotoisuuskeskittymän merkittävyydestä. Lisäksi on kunnostettu pienvesiä ja paahdeympäristöjä sekä ennallistettu soita.

Päivitettyä luontotietoa ja kunnostuksia

Useat eri tahot, kuten Metsähallitus, Varsinais-Suomen ELY-keskus, Suomen metsäkeskus ja Valonia, ovat keränneet ajantasaista tietoa Hyyppärän alueen luontotyypeistä ja lajihavainnoista. Alueella on muun muassa poikkeuksellisen edustavia pohjavesistä riippuvaisia luontotyyppejä, kuten lähdepuroja, lähteikköjä ja lampia, joista on kerätty tarkempia tietoja. Purokartoitusten ympärillä järjestettiin myös inventointikoulutus alan asiantuntijoille. Luontotiedon keräämisen lisäksi Hyyppäränharjulla on kunnostettu pienvesiä muun muassa ennallistamalla ojitettuja soita ja palauttamalla luonnonmukaisia rakenteita puroihin. Hankkeen etenemistä on voinut seurata muutaman kerran vuodessa koostetuista METSO-uutiskirjeistä.

Aineistoa kootaan tämän vuoden aikana yhteen laatimalla erityisesti pienvedet ja niiden lähiympäristöt huomioiva alue-ekologinen hoitosuunnitelma. Suunnitelmassa huomioidaan mm. virtavesijatkumot, metsien ja suojelualueiden kytkeytyvyys, paahdeympäristöt ja ekologiset käytävät. Lisäksi Hyyppäränharjun alueen moninaisen toimijajoukon avulla kehitetään vuorovaikutteinen toimintamalli, jota voidaan tehokkaasti soveltaa koko Suomessa monimuotoisuuskeskittymien luonnonhoidon suunnittelussa ja toteutuksessa.

Luonnonhoidon ja kunnostustoiminnan yhteistoimintaa ja osaamista kehitetään vuorovaikutteisesti metsänomistajien ja muiden sidosryhmien kanssa. Lisäksi järjestetään koulutuksia niin metsänomistajille kuin neuvojille metsien luonnonhoidon menetelmistä kuin suunnittelijoille ja urakoitsijoille erilaisten kunnostustoimenpiteiden toteutuksesta.

Luonnonhoitotyöt Hyyppäränharjulla saavat jatkoa

Yhtenä hankkeen tavoitteena on ollut edistää Hyyppäränharjun luontokohteiden kunnostuksia. Hyyppäränharjun alueella sijaitsee runsaasti erilaisia suo-, metsä-ja harjulampia ja muita pienvesiä. Osaa alueen lammista on muutettu ojituksilla ja vedenpinnanlaskuilla, kun taas osa alueen lammista on hyvin luonnontilaisia. Kartoituksissa löytyi muutamia lampia, joita voidaan kunnostamalla palauttaa lähemmäs luonnontilaa.

Uudenmaan ELY-keskus on myöntänyt rahoitusta valtakunnalliselle Pienvesi-HELMI-hankkeelle, jossa muun muassa laaditaan kunnostussuunnitelmat Hyyppäränharjun Natura2000-alueella sijaitsevalla kahdelle lammelle. Samalla kehitetään valtakunnallisesti lampien kartoitusmenetelmää, lampikunnostusten ohjeistusta ja Hyyppärällä sijaitsevaa kunnostuskohdetta voidaan hyödyntää oppimisympäristönä lampikunnostuksia suunnitteleville ja tekeville.

Katariina Yli-Heikkilä

ympäristöasiantuntija
katariina.yli-heikkila@valonia.fi
040 552 2369

Janne Tolonen

vesi- ja luontoasiantuntija
janne.tolonen@valonia.fi
050 518 7755