Juuri käynnistynyt, viisivuotinen RESIST-hanke on suuri panostus Euroopan eri alueille ilmastonmuutokseen sopeutumisen kehittämiseen ja eri menetelmien testaamiseen. EU-rahoitteisen hankkeen keskiössä on erityisesti yhteisoppiminen. Hankkeen aloitustapaamisessa olivat läsnä lähes kaikki yli 50 partneria eri puolilta Eurooppaa, ja esityksissään alueensa ilmastonmuutoksen haasteista kaikki nostivat esille samat teemat: tulvat, kuivuuden, metsäpalot ja eroosion sekä kuumuuden. Myös ratkaisuissa on paljon yhteneväisyyksiä. Hanke tuo uusia työtapoja erityisesti asukkaiden ja päätöksentekijöiden osallisuuteen haasteita ratkoessa.

Tulvat, kuivuus, metsäpalot ja eroosio yhdistävät useita eri Euroopan alueita

Ilmastonmuutoksella on useita haitallisia vaikutuksia, jotka ovat yhteisiä eri Euroopan alueille. Ongelmat ajoittuvat eri vuodenaikoihin ja sopeutumistoimia onkin tehtävä hyvin laaja-alaisesti, jotta merkittäviin riskeihin voidaan vaikuttaa.

Varsinais-Suomesta olemme nostaneet esille huolen erityisesti siitä, että alueellamme valumavesien viivytyskapasiteetti on vähentynyt. Luontaisia viivytysalueita, kuten järviä, kosteikkoja tai soita on kuivatettu, jolloin valumavedet virtaavat nopeasti kohti vesistöjä aiheuttaen tulvia sekä toisaalta kuivuutta.

Leudot talvet yleistyvät ja talven sateet tulevat pääsääntöisesti vetenä, minkä vuoksi talvitulvat tulevat olemaan tuttu näky.  Kylmiä jaksoja on edelleen, jolloin vesistöihin ehtii muodostua jääkansi ja sen päälle kertyvät sadevedet lisäävät voimakasta tulvimista. Ongelmat eivät liity vain vesistöihin: myös esimerkiksi pelloilla talviaikainen kasvipeite kärsii ja peltomaa on alttiina eroosiolle, joka lisää ravinne- ja kiintoainekuormitusta vesistöihin. Varsinais-Suomen tapauksessa kuormituksen ottaa lopulta vastaan Saaristomeri ja Selkämeri.

Tulvat aiheuttavat ongelmia myös taajamissa. Talven olosuhteet seilaavat kylmien ja lämpimien kausien välillä, jolloin talvikuukausien aikana voi olla useampikin tulvatilanne. Kesäisin rankkasateet saavat viemärit ja kellarit tulvimaan. Ratkaisuja valumavesien käsittelyyn ja erityisesti luontopohjaisiin ratkaisuihin on löydettävä niin talvi- kuin kesäolosuhteisiin myös kaupunkialueilla.

Ympyrägraafi, jossa kuvataan hankepartnereita ja haasteita, joita ne ratkovat. Ratkaisut koskevat jopa 12 miljoonan ihmisen arkea. Neljä hankevetäjäaluetta ovat Varsinais-Suomi, Katalonia, Keski-Portugali ja Keski-Tanska. Näille on määritelty lisäksi kaksi twinning-aluetta - Varsinais-Suomen alueen kumppanit ovat Kreikan Traakia ja Itä-Makedonia sekä Normandia.

Varsinaissuomalainen vesi- ja ilmastonmuutososaaminen on vientivaltti

Vaikka Varsinais-Suomen erityisenä huolena RESIST-hankkeessa onkin nostettu tulvat ja kuivuus, voi osaamisestamme olla hyötyä myös muiden ilmastohaasteiden ratkaisujen kehittämisessä. RESIST-hanke koostuu neljästä large-scale demonstrator -alueesta, jotka ovat jo hieman pidemmällä ilmastonmuutokseen sopeutumisen ratkaisuissa (katso kuvion sisäkehä). Yksi näistä alueista on Varsinais-Suomi. Alueet tekevät tiivisti yhteistyötä, tiedon- ja kokemusten vaihtoa niin sanottujen twinning-alueiden kanssa. Varsinais-Suomen twinning-alueet ovat Ranskan Normandia ja Kreikan Itäisen-Makedonian ja Traakian alue. Yhteensä siis 12 eurooppalaista aluetta on mukana sopeutumistoimien kehittämisessä ja testaamisessa. Tulemme tekemään hyvin tiivistä yhteistyötä erityisesti valumavesien kestävän hallinnan näkökulmista kaupunkialueilla sekä maa- ja metsätalousvaltaisilla alueilla.

Viisivuotinen hanke on siis vasta käynnistymässä ja hankkeen toimintaa suunnitellaan parhaillaan. Hanke tulee näkymään kuntalaisille erityisesti kolmella eri pilottialueella, jotka ovat Turun kaupungin alueella Rauvolanlahteen laskevat hulevedet Katariinanlaaksossa ja Orikedon teollisuusalueen hulevedet sekä pääosin Liedossa sijaitsevan Savijoen maa- ja metsätalousvaltainen valuma-alue. Pilottialueilla kehitetään ja toteutetaan kohteisiin soveltuvia luontopohjaisia vesienhallintamenetelmiä kuten tulvatasanteita, kosteikkoja, soiden ennallistamista yhdessä maaomistajien, asukkaiden ja alueiden käyttäjien kanssa.

Varsinais-Suomesta mukana on laaja joukko, joiden kanssa ratkaisuja etsitään: Turun kaupungin lisäksi tutkimuspuolta edustavat Turun yliopisto, Turun ammattikorkeakoulu sekä Luonnonvarakeskus. Alueen hanketyötä koordinoi Valonia yhdessä Varsinais-Suomen liiton kanssa. Yhteistyössä on mukana myös Varsinais-Suomen ELY-keskus, MTK-Varsinais-Suomi ja Suomen metsäkeskus.

Tutustu RESIST-hankkeen kansainväliseen sivustoon.

Katariina Yli-Heikkilä

ympäristöasiantuntija
katariina.yli-heikkila@valonia.fi
040 552 2369