Turun seudun kiertotaloustyössä painotetaan sosiaalista kestävyyttä eli reilua siirtymää resurssiviisauteen. Tämä tarkoittaa, että toimenpiteissä huomioidaan alueen asukkaiden ja toimijoiden oikeudet ja tuetaan kaikkien mahdollisuuksia muuttaa toimintaansa resurssiviisaaksi. Sosiaalisen tasa-arvoisuuden ja kestävyyden toteutumista tarkastellaan Turun kiertotaloustyössä kolmen eri näkökulman kautta.

  1. Julkisten palveluiden, infrastruktuurien ja ratkaisujen sekä paremman elämän yhtäläinen saavutettavuus kaikille asukkaille riippumatta esimerkiksi iästä, asuinpaikasta, tulotasosta, sosiaalisesta ryhmästä tai äidinkielestä.
  2. Oikea-aikainen osallisuus erityisesti niihin suunnitteluprosesseihin, valintoihin ja päätöksiin, jotka vaikuttavat asukkaiden lähiympäristöön ja elämään. Suunnitellaan ja toteutetaan toimenpiteitä yhdessä asukkaiden kanssa – ei pelkästään asukkaille – ja huomioidaan erilaiset näkökulmat niin, että vastataan paremmin asukkaiden tarpeisiin pitkällä aikavälillä.
  3. Mahdollisuudet ansaintaan ja kouluttautumiseen, työhön ja toimeentuloon. Jotta näkymät olisivat kaikille oikeudenmukaiset, parannetaan laadukkaan koulutuksen saatavuutta kaikille, tarjotaan uranäkymiä ja lisätään työllisyyden monimuotoisuutta.

Ideoita etsittiin monin eri keinoin – kansalaisyhteiskunnan toiminta näkyviin

Osana Circular Turku -hanketta Turun ammattikorkeakoulun kiertotalouden tutkimusryhmän opiskelijat perehtyivät Valonian ohjaamassa projektityössä kansalaisyhteiskunnan eli asukkaiden, yhdistysten ja yhteisöjen toimintaan. Tavoitteena oli kartoittaa ideoita ja tekoja, jotka linkittyvät jollain tavalla Turun seudun kiertotaloustyöhön. Samalla oli tarkoituksena hahmottaa kokonaiskuvaa siitä, mitä kaikkea kiertotalous voi asukasnäkökulmista olla ja ketkä kaikki jo toteuttavat kiertotalouden mukaisia periaatteita toiminnassaan. Työn tavoitteena oli lisäksi selvittää, mitä haasteita ja esteitä näihin liittyy sekä millä tavoin Turun kaupunki voisi tukea ja auttaa toiminnan kehittämisessä, kokeilemisessa tai skaalaamisessa.

Kartoitus koostui Kerro kantasi -palvelussa tehdystä kyselystä, toimijoiden haastatteluista sekä aiempien ideoiden ja käynnissä olevien toimien kartoituksesta ja siinä tarkasteltiin muun muassa asukasbudjetoinnin ja Sytytä Turku -kilpailun ehdotuksia.

Asukasnäkökulmasta yhteisöllisyys on kiertotalouden perusta – kaupungilta toivottiin tiloja, viestintäapua ja työresursseja

Kartoituksessa haastateltiin Skanssin asukasyhteisöä, Elävän Kulttuurin Koroinen ry:tä, Turun pyörämessujen idean takana olevaa asukasta sekä Turun ylioppilaskylässä asuvaa opiskelijaa. Kaikissa korostui yhteinen tekeminen ja asioiden yhdessä edistäminen – toiminnan takana on usein paljon vapaaehtoistyötä. Toimijoita yhdistää kiinnostus kestävyysaiheisiin ja ympäristöystävällisyyteen ja keskeistä on, että toiminta ei suuntaudu itseen vaan yleiseen hyvään. Kiertotaloudella huomattiin olevan vahva yhteys myös sosiaaliseen puoleen, kuten yksinäisyyden vähentämiseen ja yhteisöllisyyden lisäämiseen.

Skanssin asukasyhteisössä toimitaan jo monella tapaa kierto- ja jakamistalouden mukaisesti

”Periaatteena on, että kaikkea ei tarvitse omistaa. Saatetaan löytää vaikka kuinka paljon yhtä tarmokkaita asukasyhteisöjen vetäjiä, kunhan sana saadaan kiertämään.”

Asukkaiden ansiosta 88 asukkaan taloon on perustettu yhteisötila, joka mahdollistaa yhteistä toimintaa ja tavaroiden yhteiskäyttöä. Yhteisötilassa on esillä lainattavaksi tarkoitettuja lehtiä, kirjoja, kodinkoneita, työkaluja, tuoleja ja paljon muuta. Asukkaat järjestävät myös pihakirppiksiä sekä roskienkeruutalkoita. Hävikkiruokaa hyödynnetään ja jaetaan yhteisen jääkaapin avulla. Kimppakyydeillä ja yhteisillä tilauksilla pienennetään liikenteen päästöjä – naapureiden auttaminen ja palvelujen tarjoaminen toisille on tärkeää.

Suunnitelmissa on tartuttaa samanlaista henkeä myös muihin taloihin ja järjestää säännöllisiä, suurempia kirppistapahtumia. Ehdotuksena on, että esimerkiksi Skanssin kauppakeskukseen voitaisiin luoda alueen asukkaiden yhteinen olohuone ja samanlaista toimintaa levitettäisiin myös muihin taloyhtiöihin laajemminkin Turussa. Toiveena on, että kaupungilta löytyisi koordinaattori, joka toisi asukasyhteisöjä yhteen. Lisäksi toivottiin parempia mahdollisuuksia tekstiilinkierrätykseen.

pieniä muovipurkkeja roskia kuten tupakantumppeja ja purkkaa varten

Elävän Kulttuurin Koroinen ry edistää kestävää elämäntapaa ja luonnon monimuotoisuutta

Koroisten vanhalla maatilalla toimivan yhdistyksen toiminta perustuu vapaaehtoisiin. Tilalla asuu ympärivuotisesti 5–10 henkilöä, aktiiveja on noin 50 ja yhdistyksessä on kaiken kaikkiaan 250 jäsentä. Tilan omistaa Turun kaupunki ja yhdistys on vuokrannut sitä perustamisestaan vuodesta 2011 lähtien. Tilalla järjestetään monenlaista kurssitoimintaa ja tapahtumia sekä ylläpidetään kahvilaa. Koroisilla keskeistä on ekologinen palstaviljely ja tila on myös Suomen ensimmäinen kansainväliseksi LAND-permakulttuurikeskukseksi hyväksytty mallitila.

Uusimpana projektina yhdistys toteuttaa luonnon monimuotoisuutta ja lajirikkautta lisäävän taidepuiston, Elonkirjo-puiston, jonka perustamistyö on aloitettu vuonna 2022. Rakennuksista löytyy myös kädentaitajien työhuoneita sekä Maailmanparannusyhdistys Maailmanpyörä ry, joka korjaa ja myy vanhoja pyöriä ja lahjoittaa tuotot ihmisoikeusjärjestöille.

Yhdistyksellä on paljon tulevaisuuden suunnitelmia ja toimintaa halutaan kehittää lisää varsinkin lapsille ja nuorille. Tulevaisuuden tavoitteina on esimerkiksi tehdä yhteistyötä oppilaitosten kanssa ja laajentaa omaa kurssitoimintaa permakulttuurin, uudistavan viljelyn, kädentaitojen ja luonnonmateriaalien teemoissa sekä kehittyä kaikenikäisten kansalaistaitokeskuksena ja oppimisympäristönä. Kaupungilta yhdistys toivoisi tiiviimpää yhteistyötä, taloudellista resurssia henkilöstöön ja sitä kautta mahdollisuuksia toiminnan pitkäjänteiseen kehittämiseen.

ihmisiä istuskelemassa maassa, kesä, puita, vanha punainen talo, nurmikkoa

”Kaiken toiminnan kantavina teemoina on ekologisuus, permakulttuuri ja kestävät arvot. Kaukaisena haaveena on luoda Koroisiin Ekokylä, jossa tarjotaan avaimia tulevaisuuden haasteiden kohtaamiseen yhdessä. ”

Turun pyörämessut kannustaa pyöräilemään yhdessä

”Turkuun tarvitaan koko kansan iso pyöräilytapahtuma, jotta ihmisten on jatkossa entistäkin helpompi tulla pyörällä keskustaan, syttymään sen tunnelmasta!”

Juha Toivonen jätti idean pyörämessuista Sytytä Turku -kilpailuun ja nyt hän järjestää ilmaista pyöräilytapahtumaa ensimmäistä kertaa 13–14.8.2022 Vanhalla Suurtorilla. Tapahtumassa on ohjelmassa kaikenlaista pyöräilyyn liittyvää ohjelmaa. Tarjolla on apua pyörien korjaamiseen ja ihmiset voivat tulla tapahtumaan huoltamaan oman pyöränsä. Ohjelmassa on muun muassa pyöräpiknikkiä, innovaatiokilpailu ja pyöränäytöksiä.

Tulevaisuuden tavoitteena on saada pyörämessuista jokavuotinen tapahtuma – pyöräpiknik on yhteisöllinen suuri tapahtuma Aurajoen varrella, johon kaikenikäiset ihmiset saapuvat omilla pyörillään. Kiertotalouden näkökulmasta pyörämessut edistävät tuotteiden elinkaaren pidentämistä ja kestävää liikkumista. Ideana on luoda pyöräilyverkosto sekä taloyhtiöille suunnattu palvelu, jossa kerrostalojen hylkypyörien siivoaminen tapahtuisi tehokkaammin ja säännöllisesti pyörien korjausta ja kiertokulkua edistäen. Tätä varten tarvittaisiin iso tyhjä tila pyörien säilytykseen ja korjaamiseen. Haasteena on, että pyörämessuja suunnittelee tällä hetkellä yksi ihminen ja resursseja tällaisen tapahtuman järjestämiseen tarvitaan enemmän. Toivosen toiveena on, että Turun kaupungilla olisi keskitetysti pyöräilyä edistävä taho.

Keskusteluissa esiin tulleiden ehdotuksien ja ideoiden kehittämistä jatketaan yhdessä toimijoiden, Turun kaupungin ja Valonian kanssa.

”Kartoitus antoi kaivattua konkreettista tietoa, mitä esteitä kiertotaloudelle on. Asukkaat ovat asiantuntijoita oman ympäristönsä tarpeista. Asukkaiden osallisuus on avain siihen, että kehitetään juuri oikeita asioita”, sanoo projektipäällikkö Niina Ruuska Turun ilmastotiimistä.

Lue Asukkaiden ja yhteisöjen kiertotalouden teot, ideat ja haasteet -raportti. 2022, Turku AMK (pdf)

Tutustu listaukseen kartoitetuista toiminnoista ja asukkaiden ehdotuksista (pdf)

taideteos, lasten kolmipyörä, kukkia, sinistä taivasta, puita
Pyöriä, Vanha Suurtori Turussa, vanhoja rakennuksia, kivetystä, nurmikkoa

Silja Ngobese

projektiasiantuntija
silja.ngobese@valonia.fi
040 184 7083