Kestävien kulkutapojen edistäminen on pitkäjänteistä työtä ja Valonian tehtävänä on mm. auttaa kuntia ja työpaikkoja löytämään toimivia ratkaisuja kestävien kulkutapojen edistämiseen. Kuluneena vuonna konkretiaan on päästy Valonian vuonna 2021 toteuttaman Kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelmaan tähtäävän suunnittelupohjan avulla. Suunnittelupohjassa asetetaan tavoitteet, kartoitetaan keskeiset sidosryhmät ja muotoillaan toimenpiteitä. Pohjaa voi hyödyntää kävelyn- ja pyöräilyn edistämisen suunnittelussa, vaikka ei heti tähdätäkään edistämisohjelman toteuttamiseen – hyvin suunniteltu on puoliksi tehty! Tänä vuonna pohjaa on hyödynnetty useamman kunnan kanssa.

Sauvossa työpajailtiin pyöräilynedistämisen merkeissä

Sauvossa todettiin, että liikkeelle tulee lähteä hyvin perusasioista: pyöräilyverkon nykytila olisi hyvä kartoittaa ja samalla määritellä tavoiteverkko. Sauvon ja Valonian kesken on pohdittu kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden sekä houkuttelevuuden lisäämistä helpoilla, pienelle kunnalle sopivilla toimenpiteillä.  Tämän pohjalta Sauvon kirjaston Graniittisalissa järjestettiin 26.10. työpaja, jossa  haluttiin kuulla, mitä reittejä kuntalaiset käyttävät ja mihin kaivataan uutta tai parempaa yhteyttä. Samalla pohdittiin hankalia kohteita, parannusehdotuksia ja mahdollisia tulevaisuuden kävely- ja pyöräreittejä Sauvossa. Karttojen avulla asukkailta saadaan konkreettista paikkaan sidottua tietoa, jota voidaan hyödyntää kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden kehittämisessä.

Työpajassa mietittiin myös, mitkä olisivat houkuttelevia ja miellyttäviä reittejä virkistystä ajatellen. Pyörämatkailun edistämisessä Sauvossa olisi potentiaalia ja myös sen nykytilan kartoitus ja tulevaisuuden kehityssuunnitelmat voisivat hyödyttää kuntaa. Työpajan tulokset auttavat Sauvon kävely- ja pyöräreittien jatkosuunnittelussa. Valonia tekee työpajan tuloksista koostekartan sekä tekee yhteenvedon ideoista kävelyn ja pyöräilyn jatkokehittämiseen Sauvon kunnan ja kuntalaisten käyttöön.

Raisio suunnittelee kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelmaa

Raisiossa päädyttiin tavoittelemaan kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelmaa. Todettiin, että se on kunnan kokonaistavoitteiden kannalta hyvä ratkaisu ja suunnittelu aloitettiin Valonian suunnittelupohjaa hyödyntäen. Loppuvuodesta Raisio päätyi hakemaan Traficomin avustusta kävely- ja pyöräilyn edistämisohjelman laatimiseen vuodelle 2023. Raisio on hakenut vuodelle 2023 myös kävely- ja pyöräliikenteen investointiavustusta pyöräpysäköinnin parantamiseen ja yhteen kävely- ja pyöräilyväylään. Suunnittelupohja toimi tässä tapauksessa työsuunnitelmana: sen pohjalta tiedetään, mitä tavoitellaan ja mitä toimenpiteitä pitää toteuttaa, mutta tarvitaan resurssit konkreettiseen tekemiseen.

Suunnittelupohja on auttanut jäsentelemään tarpeita ja toimenpiteitä sekä priorisoimaan tehtäviä. Se on myös lisännyt ymmärrystä siitä, että kävelyn ja pyöräilyn edistäminen ei ole vain kunnan liikenne- ja teknisen sektorin asia, vaan siihen tarvitaan näkemyksiä myös esimerkiksi koulutus- ja vapaa-aikatoimialan ihmisiltä.

Somerolla halutaan kartoittaa asukkaiden mielipiteitä pyöräilyn tavoiteverkolle

Valonia on saanut avustusta Traficomilta Varsinais-Suomen liikkumisen ohjauksen toimintaan jo toistakymmentä vuotta. Toimenpiteitä tehtäessä pyritään jatkuvuuteen.  Hyvinä esimerkkeinä tältä vuodelta on yhteistyö Someron kaupungin kanssa: Somerolla oli tavoite suunnitella kävelyn ja pyöräliikenteen tavoiteverkko. Suunnittelupohjan avulla jälleen listattiin, mitä tietoja jo on ja mitä tietoja vielä tarvitaan ja miltä ryhmiltä halutaan mielipiteitä. Kun suunnitelmat olivat selvillä, tehtiin liikkumisen ohjauksen hankehakemukseen osakokonaisuus, jossa Someron kaupunki on mukana.

Someron kanssa valmisteltiinkin loppuvuodesta yhteinen kokonaisuus Valonian vuoden 2023 liikkumisen ohjauksen toiminnan hakemukseen. Yhtenä toimenpiteenä on kuntalaisille suunnatun karttakyselyn toteuttaminen. Tarkoituksena on, että Somerolla toteutettavat toimenpiteet toimisivat myös esimerkkeinä muille kunnille – niiden pohjalta pystytään luomaan mallipohjia ja yksinkertaisia ohjeistuksia ja jatkaa näin Kävelyn ja pyöräliikenteen edistämisohjelman suunnittelutyökalujen kehittämistä paikallisten esimerkkien avulla.

Loimaan työmatkakysely innosti kehittämään yleistä mallipohjaa

Loimaan kaupungin sekä Loimaalla sijaitsevien suurimpien yritysten työntekijöille puolestaan toteutettiin tänä vuonna työmatkaliikkumiskysely. Kyselyn avulla pyrittiin selvittämään asenteita ja toiveita liittyen muun muassa asemanseudun kehittämiseen ja liikkumisen palveluihin. Erityisesti haluttiin selvittää, mitkä olisivat houkuttelevia vaihtoehtoja taittaa matkaa juna-asemalta työpaikalle.

Vuoden aikana Valonialta kyseltiin työmatkaliikkumiskyselyn malleja muidenkin tahojen toimesta ja vuoden 2023 valtionavustuksen avulla halutaan vastata tähän tarpeeseen. Yleistajuiselle kyselypohjalle on tarvetta ja siksi vuoden 2023 hankkeessa tavoitteena on luoda kysymyspatteristo sekä ohjeistus, jota erilaiset työpaikat voivat hyödyntää. Tämä madaltaa työpaikkojen kynnystä työmatkaliikkumisentarpeiden selvittämiseen. Kyselyiden tulosten avulla voi suunnitella kestävän liikkumisen toimenpiteitä, joita miettiessä apuna toimii myös mainiosti Valonian julkaisema Kestävän liikkumisen ratkaisupaletti.

Muista myös Valonian muut materiaalit!

Valonia on toteuttanut lukuisia kestävän liikkumisen ja kestävän kehityksen materiaaleja kuntien ja yritysten käyttöön. Viime vuonna Valonia toteutti yhdessä Varsinais-Suomen liiton kanssa Varsinais-Suomen liikenneympäristökyselyn ja tänä vuonna yhteistyössä toteutettiin paikallisjunaliikenteen ja paikallisjuna-asemiin liittyvä palvelutasokysely. Molempien kyselyiden tulokset löytyvät Valonian nettisivuilta visuaalisesti havainnollistavassa muodossa.

Viime vuonna julkaistun Turun kaupunkiseudun pyöräilykatsauksen materiaalit ovat oiva apu esimerkiksi esitysten tukena tai infotauluina pyöräilyn edistämisessä samoin kuin keväällä -22 julkaistu pyöräpysäköintiohjeistus. Opettajille puolestaan on tarjolla monenlaisia ympäristökasvatusmateriaaleja myös kestävään liikkumiseen liittyen.

Olli Haapanen

projektiasiantuntija
olli.haapanen@valonia.fi
040 192 1525

Marja Tommola

kestävän liikkumisen asiantuntija
marja.tommola@valonia.fi
040 8328 515