Ruovikoituneita rantaniittyjä niitetään loppukesällä useilla merenlahdilla Varsinais-Suomessa. Tavoitteena on ennallistaa voimakaskasvuisen järviruo’on valtaamia ranta-alueita ja palauttaa aikaisemmin alueella vallinnutta merenrantaniittyjen kasvillisuutta. Tavoitteena on luoda avoimia rantoja, jotka ovat esimerkiksi tärkeitä muuttolintujen levähdyspaikkoja. Ruovikoiden laajamittaisesta niittämisestä vastaavat Varsinais-Suomen ELY-keskus erityisesti yksityisillä suojelualueilla sekä kunnat omilla alueillaan.

Merenlahtien ja rantaniittyjen uhkana umpeenkasvu – keinoina jatkuva käsittely ja muun muassa laidunnus

Suomen rannikkoalueiden tila on heikentynyt viime vuosikymmeninä. Rehevöitymisen ja laidunnuksen loppumisen seurauksena umpeenkasvu uhkaa matalia merenlahtia ja rantaniittyjä, jotka ovat luonnon monimuotoisuuden kannalta merkittäviä elinympäristöjä. Rehevöitymisestä on erityisesti hyötynyt sankkoja ruovikoita muodostava järviruoko. Ruovikon tieltä häviävät avoimia alueita tarvitsevat eläin- ja kasvilajit, veden laatu heikkenee ja rantojen virkistyskäyttömahdollisuudet kapenevat.

Tulokset ovat olleet hyviä ruovikon taantumisen ja paikalla oleskelevan vesi- ja rantalinnuston runsastumisen osalta. Ruovikon käsittelyä on toistettava useina peräkkäisinä vuosina rantaniittyjen ennallistamisen takaamiseksi. Varsinais-Suomessa kuntien alueilla ruovikkoalueita on hoidettu aiemmin yhteistyössä karjankasvattajien kanssa laiduneläinten avulla sekä niittämällä ja osin murskaamalla ruovikkoa. Laidunnus ehkäisee järviruon palautumista kunnostettaville alueille.

Lintuvesiä kunnostetaan useiden kuntien alueella, Helmi-ohjelmasta kunnille resursseja

Kunnostukset aloitettiin elokuussa Paimionlahden Natura-alueelta, joka on Varsinais-Suomen laajin kunnostuskohde tänä vuonna. Kunnostettavia ranta-alueita on lahden perukassa noin 28 hehtaaria. Alueella kunnostetaan pääasiassa laidunalueiden edustojen laajoja ruovikoita, jotta aluetta voitaisiin myöhemmin hoitaa myös laiduntamalla. Alueella on tehty niittoja jo keväällä, koska linnuston kannalta on tärkeää, että ranta-alue on auki muuttolintujen saapuessa. Mietoistenlahden Natura-alueella niittoja tehdään kolmella kohteella, joita on jo aiemminkin hoidettu niittomurskaamalla. Viurilanlahden Natura-alueella kunnostetaan yhteensä noin 12 ha merenrantaniittyjä.

Turussa jatketaan rantaniittyjen kunnostuksia luonnonsuojelualueilla Rauvolanlahdella ja Friskalanlahdella. Kaarinassa kohteena on muista kohteista poiketen Littoisissa sijaitsevan Järvelän kosteikon osmankäämikasvusto. Työt etenevät rannikkoa pitkin kohteelta toiselle ja Raisiossa niitetään lintutornin läheisyydessä Raisionlahdella, jossa niittoa ja laidunnusta on tehty jo vuosien ajan. Uudessakaupungissa niitetään Kasarminlahdella.

Lintuvesiä kunnostetaan osana ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön yhteistä Helmi-ohjelmaa, jossa tehdään toimia Suomen luonnon köyhtymisen estämiseksi. Kunta-Helmi-avustuksen turvin hoitotoimia tehdään Turussa, Raisiossa, Uudessakaupungissa ja Kaarinassa sijaitsevilla kohteilla. Varsinais-Suomen ELY-keskuksen niittokohteet keskittyvät Natura-alueiden ns. SPA-kohteille, eli kohteille, jotka on liitetty Natura 2000 -suojelualueverkostoon lintudirektiivin perusteella. Työt toteuttaa Lännen Järviperkaus Oy, Viurilanlahdella Herrakunnan Lammas Oy.

 

Lisätiedot

valonia.fi/helmikunnat

Kuva Järvelän kosteikon niittotoimista

Katariina Yli-Heikkilä

ympäristöasiantuntija
katariina.yli-heikkila@valonia.fi
040 552 2369

Maria Yli-Renko

lintuvesikoordinaattori
0295 023 020
maria.yli-renko@ely-keskus.fi

Tilaa Valonian mediatiedotteet sähköpostiisihelmikunnat-hankkeen logokollaasi