Reilun siirtymän opas tarjoaa menetelmiä ja työkaluja kaupungeille ja kunnille oikeudenmukaiseen ja inklusiiviseen kestävyystyöhön kuten ilmasto- ja kiertotalousohjelmien suunnitteluun ja toteutukseen. Oppaasta on hyötyä kunnan viranhaltijoille omassa työssä yli toimialojen. Opas on englanninkielinen ja sen koonnissa on tarkasteltu Turun kiertotalouden tiekarttatyön prosessia sekä Urban Transition Alliance -verkoston kaupunkien toimenpiteitä ympäri maailman.

Sisältö

Oppaassa käsitellään aihetta kolmen näkökulman ja lukuisten esimerkkien kautta:

1. Saavutettavuus

Oikeudenmukaiset ja saavutettavat palvelut, infrastruktuuri ja kestävät ratkaisut kaikille asukkaille riippumatta esimerkiksi iästä, asuinpaikasta, tulotasosta, sosiaalisesta ryhmästä tai äidinkielestä.

  • Asuinalue – paikkaperusteisen lähestymistavan soveltaminen ja keskittyminen erityisesti haavoittuviin kaupunginosiin ja asuinalueisiin
  • Kohderyhmä- ja käyttäjälähtöisyys – tunnistetaan ja tarkastellaan vähemmistöjen ja erityisryhmien tarpeita
  • Tulotaso – luodaan helposti kaikkien saatavilla olevia kestäviä palveluita sekä näitä tukevaa sosiaalista toimintaa ja innovatiivisia rahoitusmalleja

2. Osallisuus

Ohjelmien ja toimenpiteiden suunnittelu – ei asukkaille, vaan yhdessä asukkaiden kanssa! Asukkaiden lähiympäristöä ja elämää koskevien päätösten ja suunnitelmien toteuttaminen yhdessä vastaa tarpeisiin ja lisää vaikuttavuutta pitkällä aikavälillä. Annetaan kaikille mahdollisuus osallistua ja tulla kuulluksi omista lähtökohdista käsin.

  • Edustuksellinen osallisuus – tunnistetaan ja varmistetaan heikommassa asemassa olevien ja erityisryhmien mukanaolo
  • Yhteiskehittäminen – suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä sopivia menetelmiä hyödyntäen, esim. asukasbudjetointi
  • Yhteistyö – tunnistetaan ja tuetaan jo olemassa olevia kansalaisyhteiskunnan toimintoja, jotka toteuttavat ohjelman tavoitteita

3. Mahdollisuudet

Oikeudenmukaiset mahdollisuudet ansaintaan ja kouluttautumiseen, työhön ja toimeentuloon. Ohjelma tukee paikallista taloutta ja työvoimaa – erityisesti heikossa asemassa olevien työntekijöiden etu on keskeistä toimenpiteiden hyväksyttävyyden kannalta.

  • Rahoitus – suunnataan kunnallisia varoja työpaikkoihin ja uranäkymiin, jotka luovat kestävää tulevaisuutta oikeudenmukaisesti ja monimuotoisesti, tuetaan sosiaalista yrittäjyyttä
  • Laadukas koulutus – mahdollisuuksia kaikille uudelleenkouluttautumiseen ja työelämän taitojen päivittämiseen vastaamaan kestävää kehitystä
  • Markkinaolosuhteet – liiketoiminnan olosuhteiden tukeminen ja yhteistyö paikallisten sidosryhmien kanssa laadukkaiden ja sosiaalisesti kestävien työpaikkojen luomiseksi pitkällä aikavälillä

Oppaassa on lisäksi tarkastuslistoja ja kysymyksiä suunnittelun ja toteutuksen tueksi, indikaattoreita seurantaa varten sekä erilaisia paikallispolitiikan välineitä reilun siirtymän mahdollistamiseksi (mm. lainsäädäntö ja sääntely, taloudelliset ja verotukselliset välineet, sopimusperustaiset välineet sekä viestinnän, osaamisen ja innovoinnin keinoja).

Lataa tästä

Equitable Transitions Guidebook – Local tools for fair and inclusive sustainability programs (pdf)

Lisätiedot

Oppaan on koonnut ICLEI – Local Governments for Sustainability -verkosto yhteistyössä Circular Turku -hankkeen ja Urban Transitions Alliance:n kanssa.

Lisämateriaalia aiheesta

Reilun kiertotalouden käsikirja – Sosiaalisesti oikeudenmukaista kiertotaloutta kunnissa. Motiva, Kestävä kaupunki -ohjelma, Ympäristöministeriö, 2020 (pdf)

Saa kuulua! Oivalluksia osallisuuteen kunnissa. Suomen ympäristökeskus SYKE, Kestävä kaupunki -ohjelma, Et MAy Oy, 2020 (pdf)

Silja Ngobese

projektiasiantuntija
silja.ngobese@valonia.fi
040 184 7083