Valonian luotsaama Ohjelma 2030 tarttuu kestävän kehityksen haasteisiin maakunnallista yhteistyötä korostaen. Ohjelma on saanut lausuntokierroksella kunnissa hyvän vastaanoton.

Varsinais-Suomen kuntien yhteisen kestävän kehityksen asiantuntijaorganisaatio Valonian ohjelmakausi on päättymässä vuoden lopussa. Uudelle kaudelle on valmisteltu kestävän kehityksen ohjelmaa yhteistyössä kuntien ja sidosryhmien kanssa. Varsinais-Suomen maakuntahallitus hyväksyi ohjelman maanantaisessa kokouksessaan.Vuosi 2030 on kansainvälisesti tunnistettu tarkasteluvuosi, johon mennessä on pystyttävä merkittäviin edistysaskeliin sekä ilmastonmuutoksen vastaisissa toimissa, luonnon monimuotoisuuden hupenemisen pysäyttämisessä että maapallon resurssien kestävämmässä käytössä. Ohjelman tavoitteet ja toimenpidekokonaisuudet kytkeytyvätalueellisiin, valtakunnallisiin ja EU-tason strategisiin tavoitteisiin, jotka sitovat myös kuntia. Ohjelman väljä rakenne jättää tilaa maailman muuttumiselle sekä kuntien erilaisille tarpeille ja lähtökohdille.

”Konkreettiset ratkaisut tehdään paikallisella tasolla, kunnissa ja kaupungeissa. Olennaista on, että tunnemme alueella omat vahvuutemme ja kestävän yhteiskunnan rakentamisen potentiaalin myös elinvoiman näkökulmasta – elvytyksen aikana tämä on tärkeämpää kuin koskaan. On lisäksi tärkeää huolehtia, että kaikki ihmisryhmät ja seudut pysyvät mukana”, muistuttaa toimialapäällikkö Riikka Leskinen.

Valonia tuo kunnille lisäresursseja lakisääteisten tehtävien tekemiseen

Sitoutumalla maakunnan yhteiseen kestävän kehityksen ohjelmatyöhön kunnat saavat enemmän resursseja pyrkiä tavoitteisiin, joihin lakikin velvoittaa. Valonia auttaa kuntia esimerkiksi ilmasto-ohjelmatyössä ja toimii asiantuntija-apuna uusien konkreettisten toimien käynnistämisessä. Valonian kautta kunnat voivat myös oppia toisiltaan: Valoniassa on tuotettu työkaluja laajasti muun muassa energiatehokkuuteen, ympäristökasvatukseen sekäluontokohteisiin, kuten uhanalaisiin pienvesiin liittyen yhteistyössä kuntien ja muiden asiantuntijaorganisaatioiden kanssa. Valonian palvelut ovat tasapuolisesti kaikkien kuntien hyödynnettävissä ja tavoitteena on toteuttaa yhä vaikuttavampaa alueellista yhteistyötä myös jatkossa.

”Maakuntatason yhteistyö mahdollistaa kokeiluja ja ratkaisuja, joihin kunnilla ei yksin olisi mahdollisuutta tarttua. Ontärkeää, että keskeisimmät kestävyyden kysymykset – ilmastonmuutos, kiertotalous, Saaristomeri sekä luonnon monimuotoisuus – ovat koottuna samaan asiantuntijayksikköön. Varsinais-Suomessa yhteistyö näissä kysymyksissä on Valonian ansiosta eri tavalla mahdollista ja olemme tässä asiassa edelläkävijöitä”,sanoo suunnittelujohtaja Heikki Saarento Varsinais-Suomen liitosta.

Kuntien osallistumismaksu on noin neljännes Valonian budjetista ja se toimii pohjana hankerahoituksen hakemisessa. Toiminnassa ovat olleet mukana kaikki Varsinais-Suomen 27 kuntaa. Ensi vuodesta alkaen Valonian vuosimaksupohjaa kunnan asukasluvun mukaisiin maksuluokkiin, millä pyritään tasapuolistamaan hintakehitystä ja huomioimaan kuntien laaja-alaiset tarpeet.

Kunnat innokkaasti mukana – painotuksissa korostuu ilmastoteema, mutta myös ympäristökasvatus

Kunnilta pyydettiin kevään aikana lausuntoa ohjelmaluonnoksen sisällöstä sekä kuntien omista toiveista kestävän kehityksen painopisteiksi tulevina vuosina. Lausunnon antaneet kunnat ovat olleet ohjelmaan tyytyväisiä eikä sisältöön ole tullut muutosehdotuksia. Monen kunnan painopisteissä mainitaan energia-asioihin liittyvät tarpeet sekä luonnon monimuotoisuus, mutta myös esimerkiksi ympäristökasvatus kiinnostaa pienemmissäkin kunnissa. Virallinen sopimus kuntien sitoutumisesta lähetetään kuntiin syyskuussa. Uuden ohjelmakauden tarkempi suunnittelutyö käynnistetään yhteistyökuntien kanssa vielä tämän vuoden aikana.

Ohjelma 2030 luettavissa myös osoitteessa: www.valonia.fi/ohjelma2030

Riikka Leskinen

toimialapäällikkö
riikka.leskinen@valonia.fi
044 907 5995

Tilaa Valonian mediatiedotteet sähköpostiisi