Raideliikenteen ympärillä käytävä keskustelu on tällä hetkellä hyvin aktiivista. Kiinnostusta herättää etenkin Varsinais-Suomen sisäinen paikallisjunaliikenne, jossa lähijunat liikennöisivät Turusta Uuteenkaupunkiin, Loimaan kautta Tampereen suuntaan sekä Saloon.

Kesällä 2022 Valonia toteutti yhdessä Varsinais-Suomen liiton kanssa kyselyn, josta kävi ilmi, että varsinaissuomalaiset haluavat maakuntaan toimivan paikallisjunaliikenteen. Se muun muassa lisäisi asuinpaikan valinnan mahdollisuuksia: kauempana asuvakaan ei olisi välttämättä riippuvainen autosta, ja muun muassa työmatkapendelöinti sekä nuorten liikkuminen helpottuisivat. Myös kunnilla on vahva tahtotila paikallisjunaliikenteen edistämiseksi.

Mitä paikallisjunaliikenteen aloittaminen sitten vaatii? Ennen kuin junat saadaan liikkeelle, alueen kuntien pitää pohtia, miten paikallisjunaliikenteeseen liittyvät päätökset tehdään, kuka vastaa liikenteen suunnittelusta, miten hoidetaan tarvittavat hankinnat, sekä miten tämä kaikki rahoitetaan. Joukkoliikenne on aina subventoitua eli tuettua, joten on sovittava, miten kustannukset jaetaan.

Tuoreessa Varsinais-Suomen liiton teettämässä selvityksessä kävi ilmi eri keinoja järjestää paikallisjunaliikenne. Lyhyellä aikavälillä vaihtoehtoja olisi kaksi: junaliikenteen käynnistyminen alueella markkinaehtoisesti tai liikenne- ja viestintäministeriön järjestämänä. Markkinaehtoinen liikenne onnistuu, kun operaattorilla on siihen tarvittavat luvat ja kalusto, sekä kun rata ja muu infrastruktuuri sen mahdollistavat. Operaattori päättäisi myös palvelutasosta ja lippujen hinnoista. Toisessa vaihtoehdossa alue sopisi junaliikenteen hankinnasta liikenne- ja viestintäministeriön kanssa. Neuvotteluissa sovittaisiin kuntien etukäteen päättämästä palvelutasosta ja kustannusten jaosta. Ratkaistava on myös, kuka hoitaisi neuvottelut ja minkä kuntien puolesta.

Pitkällä aikavälillä on mahdollista, että alue voisi itse kilpailuttaa junaliikenteen. Tätä varten tarvittaisiin lakimuutos, jonka avulla alueen joukkoliikenneviranomaisena voisi toimia esimerkiksi laajennettu Föli, maakunnan liitto tai vaikkapa ELY-keskus. Lakimuutos voi tulevaisuudessa hyvin tulla kysymykseen muidenkin alueiden aloittaessa paikallisjunaliikennettä.

Oli ratkaisu mikä tahansa, raideliikenteen käynnistäminen ei tapahdu hetkessä, vaan lyhyenkin aikavälin suunnitelmissa puhutaan vuosista.

Marja Tommola

kestävän liikkumisen asiantuntija
marja.tommola@valonia.fi
040 8328 515