Puuntuotannon lisäksi metsänomistajilla on monenlaisia keinoja saada tuottoa metsistä. Vaihtoehtoisia metsänkäyttömalleja tarvitaan etenkin luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi ja ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi. Tapio Oy:n teettämän kyselyn mukaan monet metsänomistajat ovatkin nykyään kiinnostuneita monipuolisesta metsien hyödyntämisestä.

Metsänhoidon suunnitteluun ja toteutukseen kannattaa sisällyttää monipuolisesti erilaisia menetelmiä. Esimerkiksi jatkuva kasvatus, lehtipuiden ja riistatiheikköjen säästäminen, monilajisen puuston suosiminen sekä lahopuiden lisääminen lisäävät luonnon monimuotoisuutta ja voivat vaikuttaa positiivisesti metsän keruutuotteiden ja riistan määrään. Muista siis huomioida metsän tuottamien ekosysteemipalveluiden tarjoamat mahdollisuudet. Hyviä kohteita metsän monimuotoisuuden lisäämiseen ovat esimerkiksi erilaiset reunavyöhykkeet kuten vesistöjen rannat, pellon ja metsän reunat sekä elinympäristöjen vaihettumisvyöhykkeet.

Pakurikäävän viljely on yksi viime aikoina yleistynyt metsänkäyttötapa. Kyseessä on erityisesti koivulla kasvava lahottajasieni, jota käytetään luontaistuotteena sen mahdollisten terveyshyötyjen vuoksi. Pakurikäävän viljely onnistuu ymppäämällä koivun runkoihin pakurikäävän alkuja. Myös metsäpalveluyritykset tarjoavat ymppäyspalveluita.

Metsänomistaja voi saada tuottoa myös vuokraamalla metsiään esimerkiksi virkistysalueiksi, riistanhoitotyöhön tai perinnebiotoopeiksi. Metsien hoitotavoista voi sopia niin, että ne palvelevat esimerkiksi yritystoimintaa, luontomatkailua tai maisema-arvoja.

Vaikka nykyisinkin on tarjolla vaihtoehtoja perinteiselle puuntuotantoon perustavalle metsätaloudelle, myös uudenlaisille yhteistyömalleille on selvästi tilausta. Tulevaisuudessa esimerkiksi maisema- ja virkistysarvokauppa voi yleistyä ja tarjota metsänomistajalle uusia houkuttelevia vaihtoehtoja. Lisäksi hiilensidontaan perustuvat eräänlaiset päästökompensaatiokeinot ja niihin liittyvät tukimuodot saattavat jatkossa toimia tulon lähteinä yksityismetsänomistajalle.

METSO-ohjelma tarjoaa suojeluarvoiltaan merkittävien metsien omistajille jo nyt hyviä vaihtoehtoja. Korvausta voit saada esimerkiksi puuston arvon perusteella, tai voit tehdä 10 vuoden määräaikaisen suojelusopimuksen ympäristötuella.

Janne Tolonen

vesi- ja luontoasiantuntija
janne.tolonen@valonia.fi
050 518 7755

Tilaa Ekovinkit sähköpostiisi:


Henkilö ymppäämässä pakurikääpää koivuun puuvasaran kanssa.