Hanhijoki on pieni savimaiden halki kulkeva joki Varsinais-Suomessa. Sen valuma-alue on tyypillistä varsinaissuomalaista maatalousmaisemaa, sillä alueesta reilu kolmannes on peltoa. Valuma-alueen erityispiirteenä on vesistön latvaosiin sijoittuvat laajat Oripäänkangas-Säkylänharjun ja Virttaankankaan pohjavesialueet, joista purkautuva pohjavesi virtaa lukuisten latvapurojen kautta lopulta Hanhijokeen. Hanhijoki laskee Loimaan Alastaron taajaman länsipuolelta Loimijokeen, joka kuuluu Kokemäenjoen vesistöalueeseen. Loimijoen alaosan muihin sivujokiin verrattuna Hanhijoki on poikkeava sen merkittävän pohjavesivaikutteisuuden vuoksi. Hanhijoen alueella esiintyy pohjavesivaikutuksesta riippuvaisia arvokkaita luontotyyppejä ja eliölajeja.

Hanhijoen vesienhoidon yleissuunnitelma on tehty osana Varsinais-Suomen ELY-keskuksen Fundeerataan vesiyhteistyötä -hanketta, joka on ympäristöhallinnon ohjaus- ja kehittämishanke (OHKE-hanke). Hanke käynnistettiin Loimijoen vesistöalueen vesienhoidon yhteistyön ja konkreettisten vesienhoidon toimenpiteiden edistämiseksi ja aktivoimiseksi. Vesienhoitosuunnitelman on laatinut Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus Valonia.

Suunnittelun tavoitteena on aktivoida alueen asukkaita ja maanomistajia vesiensuojelutoimissa. Kalataloudellisesti ja luontoarvoiltaan arvokas Hanhijoki valittiin hoitosuunnitelman kohteeksi myös pienialaisuutensa vuoksi. Suunnittelussa on kartoitettu alueen ominaisuudet, kuormituslähteet ja toimenpidetarpeet, joiden pohjalta esitetään suositeltavat vesienhoidon toimenpiteet. Työssä hyödynnettiin mahdollisimman paljon jo olemassa olevia aineistoja, kuten aiempia selvityksiä, vedenotto- ja ympäristölupia, vedenlaatutietoja, kuormitus- ja kohdennusmalleja sekä muita paikkatietoaineistoja. Näiden lisäksi suunnitelman sisältöä täydennettiin maastokartoituksilla valuma-alueella huhtikuun puolivälistä lokakuun loppupuolelle. Hoitosuunnitelmassa esitetään myös hyvin laaja-alaisesti konkreettisia vesiensuojelu- ja kunnostuskohteita sekä kohteita luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi.

Kenelle

Hanhijoen yleissuunnitelmaa voivat hyödyntää esimerkiksi maanviljelijät, metsänomistajat, suunnittelijat ja vesistökunnostusten toteuttajat.

Sisältö

Yleissuunnitelma sisältää perustietoa Hanhijoen vesistöstä sekä suosituksia vesienhoitoon, vesiensuojeluun ja vesistökunnostuksiin. Suosituksia on annettu seuraaville teemoille:

  • maatalouden vesiensuojelu ja peruskuivatus
  • metsätalouden vesiensuojelu
  • vedenotto
  • uhanalaiset luontotyypit
  • kalataloudelliset virtavesikunnostukset
  • jätevedet

Hankkeen esittely yleisötilaisuudessa 26.11.2019

Jussi Aaltonen

vesistöasiantuntija
jussi.aaltonen@valonia.fi
040 186 1765

Janne Tolonen

vesi- ja luontoasiantuntija
janne.tolonen@valonia.fi
050 518 7755

Katariina Yli-Heikkilä

ympäristöasiantuntija
katariina.yli-heikkila@valonia.fi
040 552 2369

Jarkko Leka

vesi- ja luontoasiantuntija
jarkko.leka@valonia.fi
040 197 2265