Liikenteestä aiheutuu lähes viidennes Suomen ilmastopäästöistä. Logistiikkaa kehittämällä voidaan sekä vähentää liikenteen päästöjä että lisätä turvallisuutta ja viihtyisyyttä kaupungeissa. 

Lisää palveluita – vähemmän päästöjä

Lähijakelupiste on pakettien ja muiden lähetysten välivarasto.  Tavaroita ja lähetyksiä voivat kuljettaa sekä yritykset että yksityishenkilöt. Fyysisesti piste voi olla rakennus, rakennuksen osa, erillinen kontti tai vaikka lokerikko. Kyse on joukkoistetusta jakelusta, jossa toimijat voivat olla joko kuljetusalan ammattilaisia tai yksityishenkilöitä. Tavoitteena on parhaimmillaan mahdollistaa ympärivuorokautinen käyttö, jotta esimerkiksi yönaikaiset kuljetukset ovat mahdollisia ja palvelua voi käyttää oman aikataulunsa mukaisesti useat eri toimijat. Lähijakelupistettä voivat käyttää myös esimerkiksi mökkien vuokraajat jättääkseen avaimet vierailleen. Lisäksi piste mahdollistaa esimerkiksi kuntien omien lähetysten ja kuntalaisille lainattavien välineiden noutamisen lähijakelupisteistä. Lähijakelupiste mahdollistaa omatoimikäytön ja joustavat aukioloajat, joten se ei sido resursseja pakettien vastaanottamiseen tai luovuttamiseen.

Lähijakelupisteet voivat sijaita kaupunkien keskusta-alueilla, pienempien taajamien kyläkeskuksissa tai liikenteen luontaisissa liityntä- ja solmukohdissa. Lähetykset pisteeseen ja pisteestä voivat kulkea monin eri tavoin: bussilla, kuorma-autolla, henkilöautolla, mopolla, polkupyörällä tai vaikka junalla.

Hyödyt yrityksille

Lähijakelupistekonsepti tarjoaa mahdollisuuden vähentää liikenteen päästöjä sekä lisätä viihtyisyyttä, turvallisuutta, palveluita ja liiketoimintamahdollisuuksia sekä kaupunkien keskustoissa että haja-asutusalueilla. Keskusta-alueilla lähijakelupiste mahdollistaa yrityksille kevyen ja vähäpäästöisen kaluston käytön keskusta-alueella, kun logistiikkaterminaali sijaitsee kauempana. Pisteelle lähetykset voidaan tuoda raskaalla kalustolla, mutta jakelu lähialueille tapahtuu vähäpäästöisillä kulkuneuvoilla kuten sähkörahtipyörillä tai -skoottereilla. Joustava välivarastointi lisää mahdollisuuksia pakettien kuljettamiseen takseilla tai busseilla. Perinteisesti rahtia kulkee pitkän matkan bussien penkkien alla, mutta pakettien kuljetus olisi mahdollista myös lähiliikenteessä.

Tarjolla on runsaasti keinoja vähäpäästöisiin ja tehokkaisiin tavarakuljetuksiin. Kuljetusten päästöihin voidaan vaikuttaa paitsi siirtymällä vähäpäästöisempiin käyttövoimiin, myös optimoimalla kuljetusreittejä ja parantamalla logistiikkapalveluita ja niiden oikea-aikaisuutta digitalisaation avulla.

Liikenne- ja viestintäministeriön Logistiikan digitalisaation ilmastovaikutuksia koskevan selvityksen mukaan merkittävimmät logistiikan digitalisaation hyödyt päästöjen osalta saavutetaan niillä keinoilla, joilla pystyy vaikuttamaan kuljetusmääriin ja ajosuoritteisiin vähentävästi. Kuljetusmääriin vaikuttavia ratkaisuja ovat esimerkiksi älykkäät ja ennakoivat tilausjärjestelmät. Lisäksi ajosuoritteisiin voidaan vaikuttaa jakelussa pakettiautomaateilla tai noutopisteillä, joiden käytön on arvioitu lyhentävän keskimatkoja.

Konseptin hyödyntäminen

Lähijakelupisteen sijainti kannattaa suunnitella merkittävien liikenteen reittien ja yhtymäkohtien mukaan. Kunnat voivat kartoittaa sopivat kohteet oman kunnan alueella tai yhteistyössä naapurikuntien kanssa. Naapurikunta voi saaristossa sijaita myös merimatkan takana. Lähijakelupisteeksi kannattaa kunnassa etsiä sopivia jo olemassa olevia kiinteistöjä ja palveluita, joiden yhteydessä nämä omatoimisesti käytettävät pisteet voisivat toimia. Sopiva paikka voi olla kuntakeskuksessa tai esimerkiksi merkittävässä tienristeyksessä tai joukkoliikenteen pysähdyspaikassa. Samassa yhteydessä lähijakelupisteiden sijoittumisen kanssa voidaan myös parantaa liityntäpysäjköintiolosuhteita merkittävissä liikenteen yhtymäkohdissa. Lähijakelupisteen lisäksi kuvassa olevassa infograafissa on kuvattu toimivan polkupyörien liityntäpysäköinnin ominaisuuksia.

Lähijakelupisteen ja sijoittaminen ja liityntäpysäköintipalveluiden kehittäminen tuo tullessaan alueelle myös muuta liiketoimintaa ja toimeliaisuutta. Palvelut ja ihmisten liikkumisen lisääntyminen alueella taas on omiaan vähentämään esimerkiksi ilkivaltaa.

Lähijakelupisteen tulevien palveluiden ja toimintojen suunnittelu kannattaa tehdä yhteistyössä ja vuorovaikutuksessa paikallisten toimijoiden kuten yritysten, yhdistysten, asukkaiden ja mökkiläisten kanssa. Myös joukkoliikennetoimijoilla sekä matkailijoilla saattaa olla paljon annettavaa palveluiden kehittämiseen. Suunnittelun aluksi voidaan esimerkiksi kutsua paikalliset toimijat keskustelemaan yhdessä lähijakelupisteen monista käyttömahdollisuuksista. Yhteiskäyttömahdollisuuksia kannattaa selvittää jo alkuvaiheessa etenkin esimerkiksi kauppojen kanssa ja liittyen myös mahdollisiin ruokakassipalveluihin ja lähiruokatoimituksiin.

Lähijakelupiste voi tuoda lähistölle uusia liiketoimintamahdollisuuksia sekä nykyiselle yrittäjäkunnalle että mahdollistaa uuden yritystoiminnan syntymistä. Esimerkiksi nuoret, kuten 4H-yrittäjät voivat kehittää pistettä hyödyntävää aivan uudenlaista liiketoimintaa. Lähijakelupiste, jota toimijat ja asukkaat voivat käyttää joustavasti, lisää mahdollisuuksia myös asukkaiden väliseen tavaranvaihtoon.

Pakettiliikenteen ohella tarkasteluun kannnattaa ottaa muitakin kuljetuksia ja uusia mahdollisuuksia kuten lähiruoka ja lähikala.  . Tavoitteena on sidosryhmien tarpeiden, kokemusten, omien mallien selvittäminen ja odotusten selvittäminen.

Sidosryhmäselvitysten perusteella muotoutuu palvelukonsepti, jota kunta voi kokeilla vaikka pienimuotoisesti. Pilottikauden päätyttyä toimintaa reflektoidaan, Käyttäjiltä kerätään kokemuksia sekä kehitysehdotuksia, jotka käydään läpi ja joita käytetään jatkosuunnitelmien pohjana sekä palvelukonseptin muotoilussa.

Lähijakelupisteeseen tarvitaan jonkin verran uutta tekniikkaa ja sovellusten ylläpitoa. Varustukseen kannattaa suunnitella muun muassa kulunvalvonta, sähköinen lukko, kooditoimiset lokerikot sekä vapaata tilaa suuremmille lähetyksille.

Tilan varustamisessa tai tarvittaessa rakentamisessa kannattaa käydä markkinavuoropuhelua, koska siten yrityksillä olevaa viimeisintä tietoa voidaan hyödyntää suunnittelussa. Kuljetusten yhdistämiseen tähtäävien sovellusten ja järjestelmien kehitys on viime vuosina ollut nopeaa ja monet markkinoilla olevat yritykset pystyvät kehittämään sovelluksiaan ja palveluitaan lähijakelupisteen tarpeisiin sopiviksi. Juuri tästäkin syystä kunnan kannattaa kutsua yritykset esittelemään tarjolla olevia ratkaisuja ja kertoa avoimesti kunnan tarpeista.

Kunta voi tarjota tyhjiä tai vajaakäyttöisiä tiloja tai maa-alueen lähijakelupisteelle tai hankkeistaa kokeiluja saaden osan lähijakleupisteen perustamiskustannuksista hanketukena.

Kuljetusliikkeet, joukkoliikennetoimijat ja taksiyrittäjät voivat olla mukana kehittämässä uusia toimintamalleja ja palveluita sekä osallistua kokeiluihin.

Matkailuyrittäjät voivat tarjota kuljetuspalveluita kohteisiinsa sekä tavaroiden kuljetuspalveluita esimerkiksi luonto- ja retkeilykohteissa.

Turku

Lähijakeluasemakonseptia kokeiltiin vuosina 2018–2020 onnistuneesti Turussa 6Aika: Citylogistiikan uudet ratkaisut -hankkeessa. Turun Puutorilla sijaitsee erillinen, Turun kaupungin hallinnoima kontti, jossa toimii DHL Express Finland Oy:n polkupyörälähettipalvelu ja vastaanottopiste. Lisäksi kontissa toimii itsepalveluperiaatteella Turun Osuuskaupan Kauppakassipalvelu. Kontissa on kylmäsäilytyslokeroita, joihin tilatut verkkokauppaostokset toimitetaan Itäharjun Prismasta. Tämä mahdollistaa Turun keskustan asukkaille toimitusten noudon lähempää kotia.

Naantali

Naantalissa on vuosina 2021–2022 käynnissä lähijakeluasemakokeilu, jossa Valonia on mukana. Hankkeessa autetaan Naantalin kaupunkia kokeilemaan lähijakelupiste-konseptia. Esiselvityksessä kartoitetaan lähijakelu-konseptin edellytyksiä, tarpeita ja paikallisten asukkaiden sekä yritysten toiveita. Markkinavuoropuhelun avulla selvitetään teknisiä ja digitaalisia ratkaisuja ja sovelluksia, joita erityisesti maaseutumaisilla alueilla toimiva lähijakelupiste vaatii. Tulosten perusteella muotoillaan palvelukonsepti, jota Naantalin kaupunki voi kokeilla maaseutumaisella saaristoalueella.
Lähijakelupiste-hankkeella pyritään yhdistämään Naantalin kaupungin tarpeet älykkäiden kylien ja lähipalveluiden kehittämiseksi sekä kansalliset ja kansainväliset tavoitteet ilmastopäästöjen leikkaamiseksi ottamalla käyttöön uudenlaisia, vähähiilisempiä logistiikan palveluita. Hanke kuuluu Leader-ohjelmaan ja saa tukea Euroopan maaseuturahastosta.

Tukholma

Tukholmassa on kokeiltu Älskade Stad -konseptia, jossa keskustan alueella muun muassa tehdään lähijakelua vähäpäästöisillä kulkuneuvoilla. Tukholman keskustassa sijaitsevien rakennusten kellareissa on esimerkiksi pienimuotoisia terminaaleja, joissa on jakelupisteen lisäksi pyöräparkki, -vuokraus ja -huoltotoimintaa.

Lisätietoa

Paula Väisänen

kestävän liikkumisen asiantuntija
paula.vaisanen@valonia.fi
044 907 5986