Valonialta kysytään usein neuvoja päästökompensaatioihin liittyen. Yritykset, yksityishenkilöt ja virastot pyrkivät vähentämään päästöjään paikallisesti. Kaikista päästöistä on kuitenkin lähes mahdotonta päästä tyystin eroon. Suosittelemme aina ensisijaisesti päästöjen vähentämistä siellä, missä se on mahdollista, sillä kompensointiin liittyy moraalisia ja teknisiä ongelmia. Kaikkein sitkeimmässä olevia päästöjä voi kuitenkin viimekädessä kompensoida. Sitä varten on olemassa päästökompensaatioita tarjoavia yrityksiä. Kyseisiä yrityksiä onkin markkinoilla kymmeniä, ellei satoja.

Helpottaaksemme päästökompensaatiopalvelun valintaa keräsimme listan kompensaatiopalveluita tarjoavista yrityksistä. Listaus ei ole missään nimessä kattava, mutta pyrkii tarjoamaan katsauksen päästökompensaatiopalveluiden nykytilaan. Lista on nähtävissä jutun lopussa. Mikäli listasta puuttuu jokin mielestäsi tärkeä taho, voit ehdottaa lisäystä listan alla olevalla lomakkeella.

Miten päästökompensaatio toimii?

Päästökompensaatiolla tarkoitetaan päästöjen vähentämistä jossain muualla, kuin missä kompensoitavat päästöt ovat syntyneet. Tavoitteena on tilanne, jossa laskennallisesti hiilidioksidin määrä ilmakehässä ei kasva, vaikka päästöjä syntyisikin. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kun päästöjä syntyy täällä, päästöjä vähennetään tai hiilidioksidia sidotaan ilmakehästä muualla.

Kompensaatio voidaan toteuttaa karkeasti ottaen kolmella eri keinolla:

 • ostamalla päästöoikeuksia markkinoilta
 • sitomalla hiiltä ilmakehästä tai
 • ehkäisemällä päästöjen kasvua.

Jotta kompensaatio olisi todella ilmastonmuutosta hidastava toimi, sen tulee olla mitattavissa ja sen täytyy olla aidosti lisäistä. Lisäisyydellä tarkoitetaan, että päästökompensaatiotoimi ei olisi tapahtunut ilman kompensaatiopalvelun ostoa. Esimerkiksi avohakkuun jälkeisiä puun istutuksia ei Suomessa yleensä lasketa kompensoivaksi päästövähennystoimeksi, sillä ne ovat lakisääteisiä ja tapahtuisivat kompensaatiopalvelusta huolimatta. Markkinoilla käytetään erilaisia standardeja hankkeiden aitojen ilmastohyötyjen takaamiseksi.

Ostetut päästökompensaatiot mitataan päästöyksiköissä. Yksi päästöyksikkö tarkoittaa yhden CO2-ekvivalenttitonnin verran vähennettyjä päästöjä. Kompensaatioita tarjoava yhtiö ei yleensä itsessään toteuta päästövähennyksiä, vaan toimii asiakkaan ja kompensaatiohankkeen välissä. Yhtiö kattaa (yleensä) päästöyksikön ostohinnalla omat toimintakulunsa. Jäljelle jääneen summan yhtiö maksaa kompensaatiohankkeen toteutuksesta vastanneelle taholle, eli yleensä noin 70–100 % päästöyksikön hinnasta.

Miten valitset sopivan päästökompensaatiopalvelun

Laatimastamme päästökompensaatiolistauksesta näet mm. millaisilla hankkeilla päästökompensaatiot on aikaansaatu, mitä standardeja hankkeet noudattavat, arvion päästöyksiköiden hinnasta ja sen onko yhtiö voittoa tavoittelematon. Seuraavia askelia noudattamalla löydät itsellesi sopivan päästökompensaatiopalvelun.

1. Laske hiilijalanjälki

Kompensoit sitten toimistosi, lomareissusi tai vaikkapa vuotuisen hiilijalanjälkesi, ensimmäinen askel on selvittää, kuinka suuri jalanjälki on. Useat listan palveluista tarjoavat hiilijalanjäljen laskemiseen laskureita. WWF ja Sitra tarjoavat myös hyviä työkaluja hiilijalanjäljen mittaamiseen.

2. Valitse millaisia hankkeita haluat tukea

Haluatko kompensoida päästösi ostamalla päästöoikeuksia suoraan markkinoilta vai tukemalla hiilen sitomista metsityshankkeilla? Haluatko, että hankkeet tukevat paikallisyhteisöjä ja köyhyyden vastaista työtä? Listasta löydät palveluiden tarjoamien hankkeiden keskeiset painopisteet. Valitsemalla sopivan hankkeen, voit tukea samalla useita muita kestävän kehityksen tavoitteita. Hankkeiden yleishyödyllisyyden kääntöpuolena on kuitenkin hankkeiden ilmastovaikutusten laskennallinen vaikeus.

3. Varmista hankkeiden aitous

Kompensaatiopalvelun valinnassa kannattaa kiinnittää huomiota hankkeiden luotettavuuteen. Yleisimmät kompensaatiostandardit, kuten Verified Carbon Standard ja Gold Standard antavat hyvän lähtötason. Tämän lisäksi palvelun tarjoamat hankkeet kannattaa googlettaa. Näin pidät huolen, että sijoittamasi varat eivät tue viherpesua.

Kun tiedät, millaisia hankkeita haluat tukea ja miten haluat, että hankkeen toteutusta on valvottu (standardit), voit käyttää listaa apuna vaihtoehtojen kartoittamiseen.

HUOM! Alla oleva listaus on otos päästökompensaatiopalveluita tarjoavista yrityksistä. Tiedot ovat peräisin palveluiden omilta verkkosivuilta. Emme voi taata tietojen oikeellisuutta.

Kompensaatiopalvelut

Saksalainen voittoa tavoittelematon yhtiö, joka on erikoistunut lentopäästöjen kompensoimiseen.

Hankkeet: Tukee uusiutuvan energian projekteja kehittyvissä maissa, sekä ympäristökasvatusprojekteja Saksassa. Atmosfair ei laske ympäristökasvatuksesta saatuja hyötyjä myytäviksi päästöyksiköiksi. Painotus ilmaston suojelun lisäksi sosiaalisessa kestävyydessä ja köyhyyden vastaisessa taistelussa.

Hankkeiden muut painopisteet: Sosiaalinen kestävyys ja köyhyyden vastainen taistelu.

Standardit: 90 % Atmosfairin hankkeista täyttää Gold Standardin mukaiset kriteerit.

Päästöyksikön hinta*: 23 €/tCO2-eq

Voittoa tavoittelematon yhdistys: Kyllä

Muita huomioita: Keskittyy erityisesti lentopäästöjen kompensointiin.

Verkkosivut: https://www.atmosfair.de/en/

Yhdysvaltalainen voittoa tavoittelematon ympäristöjärjestö.

Hankkeet: Tukee energiatehokkuuteen, uusiutuvaan energiaan sekä uudelleenmetsitykseen liittyviä hankkeita.

Hankkeiden muut painopisteet: Paikallisyhteisöt ja biodiversiteetti.

Standardit: Hankkeet noudattavat jotain seuraavista standardeista: American Carbon Registry, Climate Action Reserve; Climate, Community & Biodiversity Standard, Gold Standard, ISO-14064, Social Carbon, Verified Carbon Standard, UNFCCC Carbon Credits

Päästöyksikön hinta*: noin 10 €/tnCO2-eq. Laskettu lentopäästöjen kompensaatiolle.

Voittoa tavoittelematon yhdistys: Kyllä

Muita huomioita: 95 % kompensaatiomaksuista menee hankkeen toteuttaneelle taholle.

Verkkosivut: https://carbonfund.org/

Britannialainen niin kutsuttu profit for purpose yritys.

Hankkeet: Runsaasti erilaisia hankkeita metsien suojelusta, kiinalaisten paikallisyhteisöjen uusiutuvaan energiantuotantoon ja ekologisten liesien asentamiseen Keniassa.

Hankkeiden muut painopisteet: Sosiaalinen kestävyys, paikallisyhteisöt, YK:n kestävän kehityksen tavoitteet.

Standardit: Mm. Gold Standardin ja Verified Carbon Standardin mukaisia hankkeita.

Päästöyksikön hinta*: noin 15 €/tCO2-eq

Voittoa tavoittelematon yhdistys: Ei

Verkkosivut: https://climateimpact.com

Suomalainen yritys, joka ostaa päästöoikeuksia pois EU:n päästökauppamarkkinoilta.

Hankkeet: Ostaa päästöoikeuksia pois EU:n ETS päästökauppamarkkinoilta.

Hankkeiden muut painopisteet: –

Standardit: ETS

Päästöyksikön hinta*: noin 140 €/tCO2-eq (sisältää verot)

Voittoa tavoittelematon yhdistys: Ei

Muita huomioita: Päästöoikeuksien ostaminen pois markkinoilta on laskennallisesti tehokas keino vähentää päästöjä.

Verkkosivut: https://co2esto.com/

Suomalainen päästökompensaatioita tarjoava yritys.

Hankkeiden muut painopisteet: Biodiversiteetti, ihmisoikeudet ja paikallisyhteisöt.

Standardit: Gold Standard ja Verified Carbon Standard. Lisäksi Compensate on perustanut itsenäisen asiantuntijapaneelin arvioimaan hankkeiden kestävyyttä.

Päästöyksikön hinta*: 35 €/tCO2-eq

Voittoa tavoittelematon yhdistys: Osittain

Verkkosivut: https://compensate.com/

Hollantilainen Climate Neutral Group on niin kutsuttu profit for purpose yritys. GreenSeat on Climate Neutral Groupin lentopäästöjen kompensointiin erikoistunut brändi.

Hankkeet: Runsaasti erilaisia hankkeita ekologisten ja turvallisten liesien asentamisesta kehitysmaihin, metsiensuojeluun ja biokaasuun.

Hankkeiden muut painopisteet: Biodiversiteetti, YK:n kestävän kehityksen tavoitteet, paikallisyhteisöt.

Standardit: Verified Carbon Standard ja Gold Standard.

Päästöyksikön hinta *: Lentopäästöjen kompensoiminen GreenSeatilla noin 15 €/tCO2-eq.

Voittoa tavoittelematon yhdistys: Ei

Muita huomioita: 

Verkkosivut: https://www.climateneutralgroup.com/

Alun perin Suomen Luonnonsuojeluliiton perustama ojitettujen soiden ennallistamisen kauppapaikka. Nykyään itsenäinen yhtiö.

Hankkeet: Ennallistaa suomalaisia ojitettuja soita.

Hankkeiden muut painopisteet: Biodiversiteetti ja maisemalliset arvot.

Standardit: 

Päästöyksikön hinta *: noin 35 €/tCO2-eq

Voittoa tavoittelematon yhdistys: Ei

Muita huomioita: Palvelee ensisijaisesti yrityksiä ja organisaatioita.

Verkkosivut: https://hiiliporssi.fi/

Yhdysvaltalainen profit for purpose yritys.

Hankkeet: Hankkeiden teemoihin kuuluvat mm. puhdas vesi, maankäyttö, biokaasu, uusiutuva energia.

Hankkeiden muut painopisteet: Tukee YK:n kestävän kehityksen tavoitteita laajemmin. Osa projekteista keskittyy kehittyviin maihin.

Standardit: Gold Standard, Verified Carbon Standard, Climate Action Reserve, American Carbon Registry, Plan Vivo; Climate, Community & Biodiversity Alliance

Päästöyksikön hinta *: 15 €/tCO2-eq

Voittoa tavoittelematon yhdistys: Ei

Muita huomioita: 

Verkkosivut: https://native.eco

Alusta YK:n päästökompensaatiokaupalle.

Hankkeet: Tukee mm. ilmanlaatuun, maankäyttöön, luonnonvaroihin, veteen, opetukseen, terveyteen, hyvinvointiin, talouskasvuun ja energiantuotantoon liittyviä projekteja.

Hankkeiden muut painopisteet: Tukee myös muita YK:n kestävän kehityksen tavoitteita.

Standardit: Clean Development Mechanism

Päästöyksikön hinta *: keskimäärin 7,5 €/tCO2-eq

Voittoa tavoittelematon yhdistys: Kyllä

Muita huomioita: –

Verkkosivut: https://offset.climateneutralnow.org/howtooffset

Yhdysvaltalainen ympäristönsuojelujärjestö.

Hankkeet: Tukee metsiensuojelua Yhdysvalloissa.

Hankkeiden muut painopisteet: Biodiversiteetti, luonnonsuojelu.

Standardit: Climate Action Reserve, California Air Resource Board

Päästöyksikön hinta *: ei ole laskettu

Voittoa tavoittelematon yhdistys: Kyllä

Muita huomioita: 

Verkkosivut: https://www.conservationfund.org

Kansainvälinen hiilidioksidipäästöjen hallintaa ja kompensaatioita tarjoava yritys.

Hankkeet: Hankkeiden painopisteitä ovat: uusiutuva energia, energiatehokkuus ja metsien suojelu.

Hankkeiden muut painopisteet: YK:n kestävän kehityksen tavoitteet, sosioekonomiset ja ympäristölliset hyödyt.

Standardit: Mm. Verified Carbon Standard, Gold Standard, CCB Standard.

Päästöyksikön hinta *: Ei ole laskettu.

Voittoa tavoittelematon yhdistys: Ei

Muita huomioita: ICROA:n perustajajäsen (International Carbon Reduction and Offsetting Alliance).

Verkkosivut: https://www.firstclimate.com/en/

Yksi johtavista sertifiointitahoista päästökompensaation saralla.

Hankkeet: Sertifioi ja tukee hankkeita liittyen mm. ekologisiin liesiin, energiatehokkuutteen, metsiin, uusiutuvaan energiaan, jätehuoltoon ja veteen.

Hankkeiden muut painopisteet: Hankkeissa keskeisenä YK:n kestävän kehityksen tavoitteet.

Standardit: Gold Standard

Päästöyksikön hinta *: keskimäärin 30 €/tCO2-eq

Voittoa tavoittelematon yhdistys: Kyllä

Muita huomioita: –

Verkkosivut: https://www.goldstandard.org

Australialainen voittoa tavoittelematon ympäristöjärjestö.

Hankkeet: Tukee metsien suojelua ja kotoperäisten puulajien istutusta Australiassa ja Uudessa-Seelannissa.

Hankkeiden muut painopisteet: Biodiversiteetti

Standardit: Green Energy Regulaotr (ACCU), Emissions Reduction Fund

Päästöyksikön hinta *: 18 €/tCO2-eq

Voittoa tavoittelematon yhdistys: Kyllä

Muita huomioita: –

Verkkosivut: https://www.greenfleet.com.au

Suomalainen päästökompensaatiopalveluita tarjoava yritys. Ilmastoapu tarjoaa paleveluitaan sekä yrityksille, että yksityishenkilöille.

Hankkeet: Muun muassa tuulivoimahanke Kiinassa, bioenergiahanke Intiassa, metsityshanke Panamassa ja energiatehokkaiden keittimien vientihanke Ugandassa.

Hankkeiden muut painopisteet: YK:n kestävän kehityksen tavoitteet: ympäristö, talous ja paikallisyhteisöt.

Standardit: Gold Standard, CDM

Päästöyksikön hinta *: 24 €/tCO2-eq, sisältää verot.

Voittoa tavoittelematon yhdistys: Ei

Muita huomioita: –

Verkkosivut: https://www.ilmastoapu.fi

Ympäristöjärjestö Maan ystävien ilmastovaikuttamistyötä tukeva sivusto.

Hankkeet: Lentomaksuilla tuetaan mm. Hiilivapa Suomi -kampanjaa ja yhteisöenergia-kampanjaa.

Hankkeiden muut painopisteet: Tukee ilmastoaktivismia Suomessa.

Standardit: 

Päästöyksikön hinta *: ei ole laskettu

Voittoa tavoittelematon yhdistys: Kyllä

Muita huomioita: Ei suoranainen päästökompensaatiotoimija, mutta keino tukea ilmastotyötä.

Verkkosivut: https://www.lentomaksu.fi/

Voittoa tavoittelematon ympäristösäätiö. Ei suoranaisia kompensaatiotoimia.

Hankkeet: Ostaa lahjoitusvaroin suomalaisia lounnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaita metsiä ja rauhoittaa ne pysyvästi.

Hankkeiden muut painopisteet: Biodiversiteetti, ympäristönsuojelu, maisema- ja virkistysarvot

Standardit: Ei kansainvälisiä standardeja, mutta kattava kriteeristö sille millaisia metsiä voidaan ottaa suojelun piiriin.

Päästöyksikön hinta *: ei ole laskettu

Voittoa tavoittelematon yhdistys: Kyllä

Muita huomioita: 84 % lahjoitusvaroista menee luontoalueiden ostoon. Loput hallinnollisiin kuluihin. Ei myy suoranaisia kompensaatioita.

Verkkosivut: https://www.luonnonperintosaatio.fi/

Sveitsiläinen voittoa tavoittelematon päästökompensaatioita tarjoava järjestö.

Hankkeet: Bioenergia, biomassa, ekologiset liedet, energiatehokkuus, vesivoima, maankäyttö ja metsät, aurinkovoima, jätehuolto ja kompostointi, veden puhdistus ja säästäminen, tuulivoima.

Hankkeiden muut painopisteet: Tukee YK:n kestävän kehityksen tavoitteita laajemmin.

Standardit: CDM, Gold Standard, Plan Vivo

Päästöyksikön hinta *: noin 28 €/tCO2-eq

Voittoa tavoittelematon yhdistys: Kyllä

Muita huomioita: Vähintään 80 % kompensaatioon käytetyistä varoista menee kompensaatiohankkeille.

Verkkosivut: https://www.myclimate.org/

Suomalainen yritys, joka myy kaupallisia päästövähennkysiä sekä pysyviä hiilinielujen lisäyksiä vapaaehtoiselta päästökauppamarkkinalta.

Hankkeet: Pysyviä hiilinielujen lisäyksiä metsityshankkeilla, energiatehokkuutta parantavia hankkeita, uusiutuvan energiatuotannon hankkeita ja puhtaampia keittimiä kehittyviin maihin.

Hankkeiden muut painopisteet: Paikallisyhteisöt kehittyvissä maissa, biodiversiteetti, koulutus, terveys.

Standardit: Gold Standard.

Päästöyksikön hinta *:  Ei ole lasekettu.

Voittoa tavoittelematon yhdistys: Ei

Muita huomioita: –

Verkkosivut: https://nordicoffset.fi/

Kanadalainen päästökompensaatioita tarjoava yritys.

Hankkeet: Hankkeiden teemoja mm. biokaasu, bioenergia, ekologiset liedet, energiatehokkuus, maalämpö, vesivoima, tuulivoima, metsitys ja uusiutuva energia.

Hankkeiden muut painopisteet: Tukee YK:n kestävän kehityksen tavoitteita laajemmin.

Standardit: Hankkeet noudattavat jotain seuraavista standardeista: Gold Standard, Verified Carbon Standard, Climate Action Reserve (CAR), BC’s Greenhouse Gas Emission Control Regulation.

Päästöyksikön hinta *: noin 25 €/tCO2-eq

Voittoa tavoittelematon yhdistys: Ei

Muita huomioita:

Verkkosivut: https://www.ofsetters.ca/

23 yrityksen pilottihanke. Markkinapaikka hiilidioksidin teolliselle poistolle ilmakehästä.

Hankkeet: Tavoitteena kehittää menetelmiä teollisesti sidottujen päsätöjen verifioinnille. Tarjoaa kolmea pitkäkestoisen teollisen CO2-poistomenetelmän sertifikaatteja: CO2 kiinnitettynä karbonaattikivielementteihin, puisiin rakennuselementteihin sekä kiintohiilenä biohiileen.

Hankkeiden muut painopisteet: Edistää teollisen hiilensidonnan sertifiointimenetelmiä.

Standardit: CO2 Removal Certificate CORC

Päästöyksikön hinta *: alkaen noin 20 €/tCO2-eq (riippuu hankkeesta)

Voittoa tavoittelematon yhdistys: Ei

Muita huomioita: Maailman ensimmäinen teollisen hiilensidonnan sertifiointimenetelmä ja markkinapaikka.

Verkkosivut: https://puro.earth/

Suomalainen yritys, joka metsittää uudelleen joutomaita. Tarjoaa palveluitaan kunnille ja yrityksille.

Hankkeet: Kuntien joutomaiden metsittäminen.

Hankkeiden muut painopisteet: Virkistysarvot.

Standardit: 

Päästöyksikön hinta *: 25 €/tCO2-eq.

Voittoa tavoittelematon yhdistys: Ei

Muita huomioita: 

Verkkosivut: https://puuni.fi

Suomalainen hiilikompensaatioyritys.

Hankkeet: Metsittää jättö- ja hukkamaita Suomessa.

Hankkeiden muut painopisteet: Virkistys- ja maisema-arvot.

Standardit: 

Päästöyksikön hinta *:

Voittoa tavoittelematon yhdistys: Ei

Muita huomioita: On mukana Hinku-verkostossa (Hiilineutraalit kunnat).

Verkkosivut: https://reforest.fi/

Sveitsiläinen hiilimarkkinakonsulttiyritys.

Hankkeet: Hankkeet tukevat mm. ekologisten liesien asentamista, metsien suojelua, puhtaan veden projekteja, geotermista energiaa, metaanin talteenottoa, biokaasuprojekteja, tuulivoimaa.

Hankkeiden muut painopisteet: Tukee muita YK:n kestävän kehityksen tavoitteita.

Standardit: Hankkeet noudattavat joitain seuraavista standardeista: ICROA, Gold Standard, Verified Carbon Standard, CDM (CER), JI, VCS, CCB, SD VIS.

Päästöyksikön hinta *: noin 18 €/tCO2-eq, projektista riippuen

Voittoa tavoittelematon yhdistys: Ei

Muita huomioita: 

Verkkosivut: https://www.southpole.com/

Lasten- ja nuortenjärjestö 4H:n metsienistutushanke. Kompensoi yritysten ja yksityishenkilöiden päästöjä. Taimien istutuksesta vastaavat suomalaiset nuoret.

Hankkeet: Metsien istututus Suomessa entisille metsä- ja maatalousmaille.

Hankkeiden muut painopisteet: Biodiversiteetti, ekosysteemipalvelut, nuorten työllistäminen.

Standardit: –

Päästöyksikön hinta *: noin 10 €/tCO2-eq

Voittoa tavoittelematon yhdistys: Kyllä

Muita huomioita: 

Verkkosivut: https://www.taimiteko.fi/

Yhdysvaltalainen voittoa tavoitteleva niin kutsuttu sosiaalinen yritys, joka on erikoistunut päästökompensaatiopalveluihin.

Hankkeet: Hankkeiden päätemoja ovat: puhdas energiantuotanto ja metaanin talteenotto maanviljelyksessä. TerraPass toteuttaa hankkeita vain Yhdysvalloissa.

Hankkeiden muut painopisteet: Tukee kestävää maataloutta ja siirtymistä uusiutuvaan energiantuotantoon.

Standardit: Hankkeet noudattavat Verified Carbon Standard tai Climate Action Reserve -standardeja.

Päästöyksikön hinta *: 17 €/tCO2-eq

Voittoa tavoittelematon yhdistys: Ei

Muita huomioita: Huom! Toteuttaa hankkeita vain Yhdysvalloissa.

Verkkosivut: https://www.terrapass.com/

Suomalainen kompensaatiopalvelu.

Hankkeet: Luo metsiin hiilinieluja tuhkalannoituksen avulla.

Standardit: Sertifioitu kansainvälisen ISO 14064-2:2019 -standardin mukaisesti

Päästöyksikön hinta *: 45 €/tCO2-eq

Voittoa tavoittelematon yhdistys: Ei

Verkkosivut: https:hiilinielurekisteri.fi/

Suomalainen yritys, joka tarjoaa kompensaatiopalvelua metsittämisen ja hiilipankkien kautta.

Hankkeet: Istuttaa taimia joutoalueille.

Päästöyksikön hinta *: 160 €/tCO2-eq, sisältää verot

Voittoa tavoittelematon yhdistys: Ei

Muita huomioita: Myy kompensaatiota sekä kuluttajille että yrityksille

Verkkosivut: https://hyvitahiili.fi/

* Lasketut päästöyksikköhinnat ovat suuntaa antavia keskiarvoja ja riippuvat mm. kompensoitavasta määrästä ja kompensaatiohankkeista. Hintaan ei kannata kiinnittää liikaa huomiota valitessasi päästökompensaatiopalvelua. Hintojen avulla näet karkeasti ottaen päästöyksiköiden hintahaitarin. Hintoja on päivitetty vuoden 2022 aikana.

Löysitkö virheen? Puuttuuko listasta jokin olennainen taho? Ota yhteyttä oheisella lomakkeella:

  Riikka Leskinen

  toimialapäällikkö
  riikka.leskinen@valonia.fi
  044 907 5995

  Valtteri Moilanen

  Valtteri toimi Valonian viestintäharjoittelijana erityisesti kestävän liikkumisen teemoissa vuonna 2020.