Kunnilla on hankintojen kautta alueellaan merkittävä ostovoima ja vaikuttamismahdollisuus. Hankintoja tehdään kaikilla toimialoilla ja niiden osuus voi olla jopa puolet kunnan budjetista. Jokainen hankintapäätös kuluttaa paitsi kunnan verovaroja, vaikuttaa myös muun muassa työllisyyteen, ilmastopäästöihin, markkinoiden toimivuuteen, kiertotalouteen sekä uudenlaisten palveluiden kehittymiseen.

Tälle sivulle on koottu

 • hankinnoilla vaikuttamisen mahdollisuuksia 
 • tapoja, joilla hankintojen kehittämisen voi huomioida kuntastrategiassa
 • hyödyllisiä linkkejä ja videoita lisätiedon lähteeksi

Kestävät hankinnat osaksi kuntastrategiaa

Erityisesti kuntastrategioita päivitettäessä on tärkeä hetki tarkastella myös kunnan hankintoihin ja hankintaosaamiseen liittyviä kehitystarpeita ja tavoitteita sekä sitä, miten hankintojen kautta voidaan edistää myös kunnan kestävyystavoitteita. Kansallisessa julkisten hankintojen strategiassa kehittämisen kärkinä ovat strateginen johtaminen sekä hankintataitojen edistäminen. On hyvin tärkeää, että tuki hankintojen kehittämiselle ja niiden kestävyyspotentiaalin hyödyntämiselle tulee aina kuntajohdolta ja kuntastrategiasta asti. Kunnat ovat hankintojen kehittämisen työssään eri vaiheissa ja tästä syystä tapoja ja tulokulmia hankintojen kehittämisen huomioimiseksi kuntastrategioissa on monia.

Esimerkkejä kirjauksista kuntastrategiaan

Hankintojen nykytilaselvitys

 • Hankintoja kehittääkseen kunnassa on oltava hyvä yleiskäsitys hankintojen nykytilasta. Nykytilaymmärrys sisältää muun muassa käsityksen hankintayksikön maturiteetista eli kypsyysasteesta, kuluanalyysistä sekä hiilijalanjäljestä.

Toimintaympäristön analysointi

 • Onnistuneissa hankinnoissa huomioidaan muuttuva toimintaympäristö ja myös tulevaisuuden tarpeet.

Vaikuttavuuden tarkastelu

 • Ymmärrys eri hankintojen merkityksestä budjetin, innovaatioiden tai esim. ilmastopäästöjen näkökulmasta.

Päätös hankintastrategiasta.

 • hankintastrategia voi olla erillinen hankintoja ohjaava dokumentti tai se voidaan kirjoittaa osaksi organisaation strategiaa
 • strategiassa määritellään tahtotila ja visio sekä linjataan toimintasuunnitelma ja kärkitavoitteet sekä se, miten kunnassa johdetaan ja kehitetään hankintojen tekemistä
 • mahdollinen erillinen kategoriastrategia: miten organisaation päivittäiset hankinnat auttavat saavuttamaan ylemmissä strategioissa määritetyt tavoitteet tietyissä hankintakokonaisuuksissa.

Aktiivinen yhteistyö yrityskentän kanssa

 • aktiivisen ja ennakoivan markkinavuoropuhelun myötä kasvaa kunnan ymmärrys parhaista tarpeisiin vastaavista ratkaisuista ja laatutekijöistä.

Toimialojen välisen yhteistyön tiivistäminen

Osaamisen ylläpitäminen ja kartuttaminen

 • Muuttuvassa toimintakentässä kunnan hankintoja tekevän henkilöstön osaamista tulisi jatkuvasti kehittää ja toimintatapojen päivittämistä olisi johdettava järjestelmällisesti.

Hankintahenkilöstön ohjaaminen tiedon ja vertaistuen äärelle

Seurannan mittarit

 • ainoastaan toimivien mittareiden avulla voidaan arvioida, saavutetaanko hankinnoilla kunnan asettamat tavoitteet.

Innovaatioiden edistäminen

 • esimerkiksi linjaus siitä, että innovaatiopotentiaali arvioidaan aina, kun hankinnan valmisteluvaiheessa tunnistetaan hankinnan pitävän sisällään innovatiivista potentiaalia joko tilaajan tai toimittajan toiminnan suhteen.

Valoniasta apua hankintohin

Valonia toimii kansallisen julkisten hankintojen KEINO-osaamisverkoston alueellisena yhteyspisteenä ja on kuntien apuna hankintatoimen kehittämiseen liittyen ja voi auttaa myös hankintoihin liittyvien linjausten tunnistamisessa. Voit ottaa meihin yhteyttä strategiaan liittyen, pyytää meitä vierailemaan kunnan valtuustoseminaariin tai pyytää esimerkiksi koulutusta luottamushenkilöille hankinnoista.

Riikka Leskinen

toimialapäällikkö
riikka.leskinen@valonia.fi
044 907 5995

Videoita julkisista hankinnoista

Hämeenlinnan kaupunginhallituksen pj 2014–2021 Sari Rautio

Lappeenrannan kaupunginjohtaja Kimmo Jarva ja Seinäjoen rahoitusjohtaja Mika Itänen

Väyläviraston hankintajohtaja Pekka Petäjäniemi ja Infra ry:n toimitusjohtaja Paavo Syrjö

Riikka Leskinen

toimialapäällikkö
riikka.leskinen@valonia.fi
044 907 5995

Anni Lahtela

kehittämisasiantuntija

Vapaalla 1.7.2022 alkaen