Tässä selvityksessä on ollut tarkoituksena luoda malli energia- ja resurssiviisaalle sekä kannattavalle yritysalueelle. Työn tavoitteena oli, että mallin avulla pystytään hahmottamaan selkeästi tarkasteltavalle alueelle soveltuvia kilpailukykyisiä energiavirtoja, uusiutuvan ener-gian tuotantotapoja, synergiaetuja ja palvelukokonaisuuksia. Selvityksessä oli myös määrä huomioida alueen ympäristö- ja energiaprofiloinnin mahdollisuudet luoda uusia kasvumahdollisuuksia alueelle sekä alueen houkuttelevuus uusien yritysten sijoittumiskohteeksi. Tavoitteena oli, että malli olisi skaalattavissa ja hyödynnettävissä työkaluna vastaavanlaisten energia- ja ympäristöprofiloitujen yritysalueiden suunnittelussa myös muissa vastaavissa kohteissa.

Sisältö

Selvityksessä laadittiin malli hallinnollisesti toimivasta, liiketoiminnallisesti kannattavasta ja mahdollisimman energia- ja resurssiviisaasta yritysalueesta. Selvitykseen sisältyy mallin pilotointi/soveltaminen suunnitteilla olevalle yritysalueelle, jossa energia- ja resurssiviisaan yritysalueen pääpainopisteenä on alueen korkeampi sähköomavaraisuus. Vaikka pilotoinnissa tarkastelun pääpaino oli sähköenergiassa, energia- ja resurssinäkökulmaa on aina tarpeen tarkastella kokonaisuutena. Monissa teknologiaratkaisuissa sähkö ja lämpö (esim. maaläm-pö, sähkön ja lämmön yhteistuotanto) tai energia ja resurssien käyttö (esim. bioenergia, jätteiden tai sivuvirtojen käyttö energiantuotantoon) liittyvät kiinteästi toisiinsa.

Lisätiedot

Selvitys on laadittu osana EETU – Energiasta maakunnan etu -hankketta.

Lataa tästä

Energia- ja resurssiviisaan yritysalueen mallintaminen PDF
Markku Hagström, Laura Ylimäki, Marika Bröckl, Karri Lehtonen,
Mari Saario, Juha Vanhanen Gaia Consulting Oy