Luonnonsuojelua on vielä 1990-luvulla ajateltu yleisesti yhteiskunnan muusta toiminnasta irrallaan olevaksi saarekkeeksi. Ytimeltään luonnonsuojelun päätavoite on turvata luonnon monimuotoisuus pitkälle tulevaisuuteen. Samalla se on ihmiselämän varjelemista, koska ilman luontoa ja sen tuottamia palveluja emme voi elää – olemme itsekin osa monimuotoista kokonaisuutta ja biodiversiteettikato horjuttaa koko planeetan tasapainoa.

Nyt alkaa jo olla selvää, että luonnon monimuotoisuuden turvaaminen ulottaa juurensa yhteiskunnan kaikille aloille. Tämä ajatus on vahvasti mukana käynnissä olevan luonnonsuojelulain uudistamisessa. Lakiuudistuksessa painotetaankin kokonaisvaltaista ja läpileikkaavaa luonnonsuojelutoimien suunnittelua.

Monitieteinen tutkijaryhmä toteaa lakiuudistuksesta muun muassa, että luonnonsuojelulain tulee edistää suojelua myös suojelualueiden ulkopuolella. Toisena pääviestinä voidaan mainita esimerkiksi, että ilmastonmuutoksen hillintä tulisi ottaa vahvemmin mukaan uuteen luonnonsuojelulakiin. On toki syytä muistaa, että luonnonsuojelulaki ei yksin voi kääntää luonnon heikkenemiskehitystä – tutkijaryhmän mukaan luonnon monimuotoisuuden turvaaminen on yhdistettävä erityisesti luonnonvaroja ja maankäyttöä koskevaan lainsäädäntöön. Luontoa on turha suojella yhdellä pienellä alueella, jos sen resursseja toisaalla jatkuvasti heikennetään. Pienet suojellut alueet eivät pidä monimuotoisuutta yllä samaan tapaan kuin esimerkiksi kestävästi hoidettu, laaja metsäalue.

Omilla pihoilla, metsissä, soilla, niityillä ja pelloilla voimme vaikuttaa luonnon monimuotoisuuden elpymiseen. Tietyt alueet voi jättää aktiivisen hoidon ulkopuolelle ja antaa niille mahdollisuuden luontaiseen kehittymiseen. Aktiivisin toimin voit esimerkiksi lisätä lahopuun määrää, poistaa vieraslajeja, tukkia tarpeettomia suo-ojia tai lisätä metsän sekapuustoisuutta.

Kuntalaisena voit vaikuttaa kuntasi tai seurakuntasi omistamien maa-alueiden säilymiseen luonnoltaan monimuotoisina virkistysalueina ja vaatia niitä lisää. Käytännönläheiseen toimintaan voit osallistua esimerkiksi paikallisten luonnonsuojeluyhdistysten järjestämissä perinneympäristöjen hoitotalkoissa.

Jarkko Leka

vesi- ja luontoasiantuntija
jarkko.leka@valonia.fi
040 197 2265

Tilaa Ekovinkit sähköpostiisi: