Yhteistyöllä Loimijoki kuntoon II (Loiku II) -hanke on Valonian ja Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistyksen (KVVY ry) yhteishanke, joka jatkaa vuosina 2019–20 Loiku I -hankkeessa aloitettua työtä. Hankkeen tavoitteena on aktivoida vesistöjen kunnostustoimien toteutusta Loimijoen alueella, tiivistää eri sektoreiden toimijoiden yhteistyötä ja tuoda jo kehitettyjä vesienhoidon työkaluja laajempaan käyttöön. Hanke edistää kestävää vesienhallintaa maa- ja metsätalousalueilla, tukee valuma-aluetasoista vesienhoidon suunnittelua ja toteutusta sekä vähentää vesistöön kohdistuvaa kuormitusta.

Hanke muodostuu kolmesta toisiaan tukevasta osuudesta. Osioista 1 ja 2 vastaa KVVY ja osio 3, joka koskee Loimaan Hanhijoen aluetta, toteutetaan yhteistyössä KVVY:n ja Valonian yhteistyönä.

1. Loimijoen pelastusohjelman jalkautus Loimijoen vesistöalueella (KVVY)

2. Vesistörakenteiden rakentamisen ohjaus Punkalaitumen Nientenojan alueella (KVVY)

3. Monitavoitteisten kunnostusten aktivoiminen Hanhijoen alueella (KVVY ja Valonia)

Lisätietoja Loiku II -hankkeesta KVVY:n hankesivulla.

Hankeaika

Hankkeen toteutusaika on 1.1.2021 – 30.11.2022.

Rahoitus

Rahoitus saadaan maa- ja metsätalousministeriöltä maa- ja metsätalouden kestävän vesienhallinnan hankeavustuksena (70 % kokonaiskustannuksista). Valonia ja KVVY osallistuvat hankkeen omarahoitukseen.

Loimaan Hanhijoki

Hanhijoki on pieni, savisten maatalousmaiden halki kulkeva joki Varsinais-Suomessa. Hanhijoki laskee Loimaan Alastaron taajaman länsipuolelta Loimijokeen, joka kuuluu Kokemäenjoen vesistöalueeseen. Hanhijoen erityispiirteenä, verrattuna muihin Loimijoen alaosan sivu-uomiin, on sen merkittävä pohjavesivaikutteisuus. Hanhijoen alueella on pohjavesivaikutuksesta riippuvia luontotyyppejä ja eliölajeja. Maankäytön muutokset ovat voimakkaasti muovanneet valuma-aluetta vuosikymmenten saatossa.

ELY-keskuksen tilaamana Hanhijoelle laadittiin vuonna 2019 kokonaisvaltainen vesienhoidon suunnitelma. Suunnitelmassa kartoitettiin alueen ominaisuudet, vesistökuormituksen lähteet, toimenpidetarpeet sekä esitettiin suosituksia vesienhoidon toimenpiteiksi. Maastokartoitusten ja maanomistajatilaisuuksien avulla laaditussa suunnitelmassa esitetään myös hyvin laaja-alaisesti konkreettisia vesiensuojelu- ja kunnostuskohteita sekä kohteita luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi. Näitä konkreettisia kunnostustoimenpiteitä edistetään Loiku II -hankkeessa yhdessä hanketoimijoiden ja maanomistajien kanssa.

Monitavoitteisten kunnostusten aktivoiminen Hanhijoella

Hankkeen aikana edistetään yleissuunnitelmassa tunnistettujen kunnostustoimenpiteiden toteutusta. Kunnostuksia suunnitellaan yhteistyössä maanomistajien sekä eri sidosryhmien kanssa, ja ne ovat maanomistajille vapaaehtoisia. Hankkeen avulla alueella toteutetaan 1-2 monitavoitteista vesistöjen kunnostustoimea sekä ohjataan purokunnostustalkoot. Maanomistajia kannustetaan huomioimaan vesien parempi tila koko valuma-alueella erityisesti maa- ja metsätaloustoimenpiteissä. Toimenpiteillä pyritään turvaamaan Hanhijoen pohjavesivaikutteisia erityispiirteitä sekä lisäämään luonnon monimuotoisuutta ja valumavesien luonnonmukaista hallintaa.

Hankkeen uutiset ja materiaalit

Nothing found.

tapahtumat

muuta materiaalia ja lisätietoa

Loimijoen pelastusohjelma (ArcGis tarinakartta)

Tämän hankkeen parissa työskentelevät asiantuntijat

Jarkko Leka

vesi- ja luontoasiantuntija
jarkko.leka@valonia.fi
040 197 2265

Hanna Arola

ympäristöasiantuntija, KVVY ry
hanna.arola@kvvy.fi
p. 03 2461 322

Hanhijoen Mälläistenkoski
Hanhijoen suoristettu uoma
Klopinojan taimen