Kuninkojan kunnostaminen on Turun kaupungin ja Valonian yhteistyöhanke. Hankkeen koordinaattorina toimii Turun kaupungin kaupunkiympäristötoimialan ympäristönsuojelu. Valonia toteuttaa hankkeessa kunnostus- ja hoitotoimenpiteiden suunnittelua, kartoituksia, kunnostusten toteutusta ja osallistuu hankkeen viestintään. Hanketta toteutetaan kiinteässä yhteistyössä partnereiden kesken.

Kuninkoja on Turun kaupunkipuro

Kuninkojan kaupunkipuro sivuhaaroineen sijaitsee Turun, Ruskon ja Raision kuntien alueella Varsinais-Suomessa ja se kuuluu Saaristomeren rannikkoalueen päävesistöalueeseen. Kuninkoja saa alkunsa Pomponrahkan suoalueelta, joka on osa Natura 2000 -verkostoa. Pomponrahkan Isosuon alue on myös soidensuojeluohjelman piirissä. Suoalueelta lähtevä Kuninkoja laskee Saaristomereen Turun Länsisatamassa ja kulkee matkallaan Metsäkylä-Kuninkojan luonnonsuojelualueen lävitse. Kuninkojan pääuoman pituus on noin kahdeksan kilometriä. Suurimmat latva- ja sivu-uomat ovat Makslanoja, Vetikonoja, Saukonoja ja Kovasoja. Kuninkojan valuma-alueen pinta-ala on 27 km². Alueen maaperä on pääosin savea, minkä lisäksi alueella on kalliopaljastumia. Kuninkoja on vesilain mukainen purovesistö.

Kunnostuksilla parannetaan Kuninkojan ekologista tilaa

Kunnostusten tavoitteena on Kuninkojan vesistön ja rantaluonnon ekologisen tilan parantaminen ja monimuotoisuuden lisääminen sekä vesistön tarjoaman sini-viherverkoston vahvistaminen.

Kuninkojan uomakunnostuksilla ja rantavyöhykkeen kunnostustoimenpiteillä parannetaan äärimmäisen uhanalaisen luontotyypin, savimaan puron, tilaa. Koski- ja virtapaikkojen kunnostuksilla parannetaan erityisesti erittäin uhanalaisen taimenen ja erittäin uhanalaisen jokiravun elinympäristöjen tilaa, mutta kunnostukset hyödyttävät myös muun muassa alueella viihtyvää linnustoa (mm. koskikara) sekä pohjaeläimiä, kuten vesihyönteisiä. Uoman kunnostukset ja tulvatasanteiden rakentaminen tasaavat virtaamavaihteluita, vähentävät uoman eroosiota ja Saaristomereen päätyvää vesistökuormitusta. Tulvatasanteiden rakentaminen parantaa lisäksi rantaluonnon monimuotoisuutta.

Uomakunnostusten lisäksi kunnostetaan rantavyöhykettä tulva-alueita palauttamalla ja lisäämällä puustoa rantavyöhykkeelle. Rantapuusto vähentää uoman eroosiota, lisää uoman varjostusta ja tuottaa virtavesiekosysteemin tärkeää lehtikariketta ja puuainesta. Tavoitteena on samalla parantaa puron toimivuutta ekologisena käytävänä rakennetulla kaupunkialueella. Lisäksi ranta-alueilla toteutetaan vieraslajien torjuntaa.

Valuma-aluetta ennallistetaan Pomponrahkalla ja Isosuolla

Turun kaupunki ennallistaa erillisellä Helmi-hankkeella Kuninkojan valuma-alueen latvaosissa sijaitsevia Pomponrahkaa ja Isosuota, joiden ennallistamisen tavoitteena on suon luontotyyppien ja suon aiemman vesitalouden palauttaminen. Ojaston täytöllä ja pohjapatojen rakentamisella saadaan vesipinta palautettua luonnontilaiselle tasolle merkittävällä alueella sekä lisättyä veden viipymää alueella. Soiden ennallistamisilla on vaikutusta myös Kuninkojaan, sillä ennallistaminen tasoittaa virtaamia ja parantaa vedenlaatua pidemmällä tähtäimellä.

Hankeaika

Hankkeen toteutusaika on 1.12.2020–30.11.2022.

Rahoitus

Hanketta rahoittavat ympäristöministeriö Helmi-elinympäristöohjelmasta ja Turun kaupunki.

Hankkeen uutiset ja materiaalit

Hankkeen tapahtumat

Nothing found.

Tämän hankkeen parissa työskentelevät asiantuntijat

Jussi Aaltonen

vesistöasiantuntija
jussi.aaltonen@valonia.fi
040 186 1765

Janne Tolonen

vesi- ja luontoasiantuntija
janne.tolonen@valonia.fi
050 518 7755

Liisa Vainio

ympäristönsuojelusuunnittelija, Turun kaupunki
liisa.vainio@turku.fi
040 526 4767
Kaupunkiympäristötoimiala, ympäristönsuojelu