Hiilipelto-tekstilogo, jossa l-kirjain on tähkä. Viljelijät kaipaavat tietoa käytännön ilmastotoimista ja niiden taloudellisista vaikutuksista tilatasolla. Tieto käyttöön, hiili peltoon (HIILIPELTO) -hankkeen tavoitteena on edistää ilmastokestävää maataloutta eli ilmastotoimenpiteitä, hiilensidontaa ja ilmastonmuutokseen sopeutumista käytännönläheisesti. Hankkeessa jalkautetaan tutkittua tietoa viljelijöille, kokeillaan hyviksi testattuja käytäntöjä ja arvioidaan niiden vaikutuksia tilatasolla. Pääasiallisina toimintatapoina ovat vertaisoppiminen, pienryhmäneuvonta ja tehokas tiedonvälitys.

Varsinais-Suomessa on lähes 5000 maatilaa ja maakunta on yksi merkittävimmistä ja monipuolisimmista ruoantuotantoalueista. Alueemme viljelijät voivat saada aikaan merkittäviä muutoksia ja toimia edelläkävijänä ilmastohaasteiden ratkaisijoina. Tavoitteenamme onkin, että pienryhmäneuvonnan myötä viljelijät osaavat soveltaa tietoa ja ottaa käyttöön omalle tilalleen sopivia menetelmiä hiilen sitomiseksi ja ilmastokestävyyden lisäämiseksi tiloillaan. Viljelijöillä on hankkeen jälkeen käytännön osaamista, työkaluja ja tukiverkostoja työn jatkamiseksi. Hankkeessa laaditaan lopuksi toimintamalli ja materiaalit kokoava koulutuspaketti mahdollisimman monen hyödynnettäväksi.

Pienryhmätyöskentelyä ja vertaisoppimista

Hankkeessa muodostetaan 3-4 pienryhmää, joissa on 10-15 viljelijää. Ryhmissä on mukana seurantatiloja, joissa ilmastokestävän maatalouden toimenpiteitä kokeillaan hankkeen aikana laajemmin ja vaikutuksia yhdessä arvioiden. Kaikki hankkeessa mukana olevat tilat tekevät muun muassa viljavuusanalyyseihin ja hiililaskureihin perustuvat alkukartoitukset, joita analysoidaan ryhmissä tilakohtaisten toimenpiteiden löytämiseksi ja ympäristöohjelmien tekemiseksi.  

ProAgrian vetämässä pienryhmäneuvonnassa tieto tavoittaa monia tiloja kerralla ja viljelijät saavat tietoja ja oppeja myös toisiltaan. Teemoina pienryhmissä voivat olla muun muassa maan kasvukunto, sadontuottokyky, vesitalouden hallinta ja muut tilojen tarpeista nousevat ilmastokestävän maatalouden aiheet. Tiloille kutsutaan myös tutkijoita toivottujen teemojen äärelle ja loppupuolella opit kootaan kaikille avoimeksi koulutussarjaksi.

Hanke toteutetaan yhteistyössä Valonian/Varsinais-Suomen liiton, MTK Varsinais-Suomi ry:n ja ProAgria Länsi-Suomi ry:n kanssa

Hiilipelto-hanke ProAgrian sivuilla  | Hiilipelto-hanke MTK Varsinais-Suomen sivuilla

Varsinais-Suomen tiloilla kokeillaan ilmastokestävän maatalouden ratkaisuja – haloomaaseutu.fi

Logoja: Hiilestä kiinni, ProAgria Länsi-Suomi, MTK Varsinais-Suomi, Valonia

Hankeaika

Hankkeen toteutusaika on 1.4.2022–15.10.2024

Rahoitus

Hanke on saanut rahoitusta maa- ja metsätalousministeriöstä ja se on osa keväällä 2020 käynnistettyä maankäyttösektorin Hiilestä kiinni –ilmastotoimenpidekokonaisuutta. Toimenpiteillä pyritään vähentämään maa- ja metsätalouden ja muun maankäytön kasvihuonekaasupäästöjä ja vahvistamaan hiilinieluja ja -varastoja.  

maa- ja metsätalousministeriön logo

Kuuntele hankkeen omaa Hiilipelto-podcastia!

Podcastia julkaistaan osana ProAgrian Kasvua-sarjaa.

Ensimmäisessä osassa keskustellaan hiilensidonnan mahdollisuuksista savimailla ja sen merkityksestä maan kasvukunnolle. Miksi on tärkeää kerryttää hiiltä kivennäismailla? Millaista tutkimusta aiheesta on tehty? Mitä hiilensidonnan keinoja on olemassa tilatasolla sovellettavaksi? Sami Talolan haastateltavana on erikoistutkija Helena Soinne Luonnonvarakeskuksesta.

Toisen jakson teemana ilmastokestävät viljelyratkaisut ja talousnäkökulmat. Mitkä ovat keskeisiä keinoja ilmastonmuutokseen sopeutumiseen ja parempiin satoihin? Entä mitkä voisivat olla kestäviä tuotannon tehostamistoimia maatiloilla? Sami Talolan haastateltavana on tutkimusprofessori Heikki Lehtonen Luonnonvarakeskuksesta.

Kolmannessa jaksossa keskustellaan EU:n yhteisen maatalouspolitiikan uudesta CAP-kaudesta (2023-2027) ja hiilensidonnasta. Mitä uutta CAP27 tuo tiloille hiilensidonnan kannalta? Miten tämä vaikuttaa viljelysuunnitteluun, ja miten viljelijä voisi arvioida kokonaistaloudellisia hyötyjä? Miten markkinat vaikuttavat toimien suunnitteluun? Miksi tilojen kannattaa sitoa hiiltä? Silja Ngobesen kanssa keskustelemassa ovat kehityspäällikkö Sari Peltonen ProAgriasta ja viljelijä Juha Wikström Salosta.

Silja Ngobese

projektiasiantuntija
silja.ngobese@valonia.fi
040 184 7083

Katariina Yli-Heikkilä

ympäristöasiantuntija
katariina.yli-heikkila@valonia.fi
040 552 2369

Maiju Oikarinen

viestintävastaava
maiju.oikarinen@valonia.fi
0405299411