PLEEC-hankkeen tavoitteena oli parantaa hankkeeseen osallistuvien kaupunkien energiatehokkuutta suunnittelun ja kaavoituksen lisäksi myös toiminnallisesti aktivoimalla kaupunkilaisia. Valonia oli hankkeessa kumppanina ja kohdekaupunkinamme oli Turun kaupunki.

Vuoden 2013 aikana selvitettiin Turun kaupungin senhetkinen energiatehokkuuden tila ja vertailtiin sitä muihin mukana oleviin kaupunkeihin erilaisten indikaattorien avulla. Tämän selvityksen perusteella tehtiin tarkempi toiminta- ja toteutussuunnitelma. Hankkeen aikana tuotettiin materiaalia mm. toimintasuunnitelmien laatimiseen ja toteuttamiseen. Myös hyviä käytännön esimerkkejä koottiin yhteen.

Mukana oli kuusi kaupunkia, yhdeksän korkeakoulua ja kolme yrityskumppania kolmestatoista EU-maasta.

Materiaalit löytyvät PLEEC-hankkeen nettisivuilta.

Logokuva, jossa kädet pitelevät maapalloa.

Hankeaika

1.4.2013–31.3.2016

Rahoitus

Hankkeen rahoitus saatiin pääosin EU:n puiteohjelma 7 -tutkimus ja koordinointirahastosta.
Kokonaisbudjetti 3,8 M€.

Riikka Leskinen

toimialapäällikkö
riikka.leskinen@valonia.fi
044 907 5995