Hankkeessa luodaan Hyyppäränharjun alueelle pienvesien ja niiden ympäristön alue-ekologinen hoitosuunnitelma ja kehitetään vuorovaikutteinen toimintamalli, jota voidaan tehokkaasti soveltaa koko Suomessa monimuotoisuuskeskittymien luonnonhoidon suunnittelussa ja toteutuksessa. Suunnitelmassa huomioidaan mm. virtavesijatkumot, metsien ja suojelualueiden kytkeytyvyys ja ekologiset käytävät. Luonnonhoidon ja kunnostustoiminnan yhteistoimintaa ja osaamista kehitetään vuorovaikutteisesti metsänomistajien ja muiden sidosryhmien kanssa.

Hankealueena Hyyppärän harjualue lähiympäristöineen

Salon Kiikalassa ja Somerolla sijaitseva Hyyppärän harjualue on Kolmannen Salpausselän reunamuodostuma, joka yhdessä reuna-alueidensa kanssa muodostaa laajan luonnon monimuotoisuuskeskittymän. Alueesta osa on Natura2000-suojeluverkostoa (FI0200010). Suojelun keskiössä ovat erityisesti pienvesien, paahdeympäristöjen sekä lehtojen ja puustoisten soiden muodostamat elinympäristöverkostot. Alueella tavataan merkittävää uhanalaislajistoa ja uhanalaisia luontotyyppejä, esimerkiksi runsaasti liito-oravia, erityisesti suojeltavia lajeja ja uhanalaisia kalakantoja.

Erityisen merkittävää alueella on laajojen ja harvinaisen luonnontilaisten suo- ja pienvesikokonaisuuksien esiintyminen. Alueella on muun muassa poikkeuksellisen edustavia pohjavesistä riippuvaisia luontotyyppejä ja lajeja. Alueen pohjavesistä alkunsa saavat lähdepurot muodostavat alueelle laajoja virtavesijatkumoja. Kiikalan harjualue on vedenjakaja-aluetta ja vedet virtaavat usean eri päävesistöalueen suuntaan (Uskelanjoki, Kiskonjoki-Perniönjoki ja Karjaanjoki). Pienvesien ja suoalueiden lisäksi alueella on mm. merkittävää harjuluontoa kuten paahdeympäristöjä. Alueella on runsaasti sekä yksityisten että valtion omistamia luonnonsuojelualueita.

Yhteistoimintaverkosto

Metsien suojelua, hoitoa ja muuta käyttöä sovitetaan yhteen METSO-yhteistoimintaverkostoissa. Hyyppäränharjun yhteistoimintaverkostohanketta toteutetaan yhteistyössä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen, Metsähallituksen, Suomen metsäkeskuksen ja Tapion kanssa. Lisäksi  yhteistoimintaa toteutetaan laajalla sidosryhmätoiminnalla metsänomistajien, alueella toimivien yhdistysten, kuntien ja yritysten kanssa. Hankkeessa tehdään tiivistä yhteistyötä myös Helmi-ohjelman toteuttamiseksi.

Hyyppäränharjun yhteistoimintaverkoston avulla kehitetään luonnonhoidon ja kunnostustoiminnan yhteistoimintaa ja toimintaketjun osaamista suunnittelusta toteutukseen. Hankkeessa järjestetään koulutuksia, yleisötilaisuuksia ja työnäytöksiä luonnonhoidon ja kunnostustoiminnan toteutuksesta. Tavoitteena on edistää uhanalaisten luontotyyppien ja lajien suojelua sekä luonnonhoitoa talousmetsissä. Luontoarvojen turvaamiseksi kehitetään muun muassa suojelualueiden reuna-alueiden luonnonhoitopainotteista metsänhoitoa ja muuta maankäyttöä. Hankkeeseen osallistuminen on metsänomistajille vapaaehtoista.

Metsänomistajalle

Oletko kiinnostunut metsien suojelusta tai luonnonhoidon toteutuksesta Hyyppäränharjun alueella tai sen lähiympäristössä? Hankkeen aikana on mahdollista saada neuvontaa ja apua mm. luonnonhoitopainotteiseen metsäsuunnitteluun ja elinympäristöjen ennallistamiseen.

METSO-ohjelman avulla yksityiset metsänomistajat voivat suojella metsiensä monimuotoisuutta. Metsänomistaja voi suojella metsäänsä joko määräaikaisesti tai pysyvästi tai toteuttamalla luonnonhoitotöitä. METSO on metsänomistajalle täysin vapaaehtoista ja valtio maksaa METSO-ohjelman mukaisesta suojelusta ja luonnonhoidosta korvausta. Lue lisää Metsonpolku.fi sivustolta.

Logot: METSO - metsien monimuotoisuus -ohjelma, Metsähallitus, ELY-keskus, Metsäkeskus, Tapio, Valonia, Varsinais-Suomen liitto

Hankeaika

Hankkeen toteutusaika on 3.4.2020–31.12.2022

Rahoitus

Hanketta rahoittaa Ympäristöministeriö.
Omarahoitusosuus: Valonia, Varsinais-Suomen ELY-keskus, Metsähallitus, Suomen metsäkeskus.

Tilaa METSO-verkoston uutiskirje!

Sähköpostiosoitteesi:


Tutustu aiempiin uutiskirjeisiin:

Uutiskirje 1/2022 (toukokuu 2022)

Uutiskirje 3/2021 (joulukuu 2021)

Uutiskirje 2/2021 (syyskuu 2021)

Uutiskirje 1/2021 (kesäkuu 2021)

Uutiskirje 1/2020 (lokakuu 2020)

Hankkeen uutiset ja materiaalit

huhtikuu 2022 Hankealueen metsänomistajille lähetetty tiedote (PDF)

joulukuu 2021 Tienvarsien syli on perhosille ja pölyttäjille samettia (Tie & Liikenne 5/2021 s. 17-19, Suomen Tieyhdistys ry)

17.6.2021 Avoimen maan lumo (artikkeli lentokenttien paahdealueista) (Apu-lehti 24/2021 s. 28-34)

1.6.2021 Yhteistoiminnalla potkua luonnonhoitoon – paahdeympäristöjen hoitosuunnittelua Kiikalan lentokentällä (Metsonpolku.fi)

kesäkuu 2021 Hankealueen metsänomistajille lähetetty tiedote (PDF)

15.10.2020 Hyyppärän luontotyyppejä kartoitettiin kesällä (Varsinais-Suomen ELY-keskuksen uutiskirje)

kesäkuu 2020 Hankealueen metsänomistajille lähetetty tiedote (PDF)

5.5.2020 Ekologisesti kestävämmästä metsätaloudesta on tultava todellisuutta (Varsinais-Suomen liiton blogi)

3.4.2020 Paikkatietopohjainen suunnittelu ja metsänomistajien osallistaminen tärkeää uusissa METSO-ohjelman hankkeissa (mediatiedote)

tapahtumat

Täällä ei ole vielä mitään.

Muita materiaaleja ja lisätietoja

Tämän hankkeen parissa työskentelevät asiantuntijat

Janne Tolonen

vesi- ja luontoasiantuntija
janne.tolonen@valonia.fi
050 518 7755

Katariina Yli-Heikkilä

ympäristöasiantuntija
katariina.yli-heikkila@valonia.fi
040 552 2369

Omar Badawieh

projektityöntekijä
omar.badawieh@valonia.fi
040 680 4467