Maatalouden vesistöpuisto tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden vahvistaa eri ryhmien tietoisuutta luonnosta, vesistöistä ja luontopohjaisista vesienhallintakeinoista uniikilla tavalla.

Hankkeessa toteutamme Ammattiopiston Livian tiloille Tuorlaan kaikille avoimen, vapaasti kierrettävän vesistöpuiston. Informatiivisen puiston tavoitteena tarjota vesistötietoutta ja havainnollisia vesienhallinnan ja vesistökunnostusten esimerkkejä sekä tietoa luonnon monimuotoisuudesta ja sen vaikutuksista ympäristöömme. Esiteltävät toimenpiteet ovat ympäristöystävällisiä vaihtoehtoja, jotka hyödyttävät viljelijää taloudellisesti ja luovat paremmat kasvuolosuhteet parantamalla maan kasvukuntoa ja sadonmuodostusta.

Vesistöpuisto on suunnattu maaseutuyrittäjille, varhaiskasvatukselle, sekä kouluille ja korkeakouluille. Hankkeessa kontaktoidaan kohdealueen ja valuma-alueen viljelijöitä kasvotusten ja innostetaan heitä kestäviin vesienhallinnan toimiin. Parantunut vesistötietous ja ymmärrys erilaisista vesienhallinnan keinoista sekä niiden vaikutuksista Saaristomeren vedenlaatuun, auttaa maaseutuyrittäjiä kestävien ja ravinnevalumia vähentävien vesienhallinnan keinojen valinnassa. Lisäksi tavoitteena on vahvistaa kuluttajien, varhaiskasvatusikäisten lasten, perusopetuksen oppilaiden ja korkeampien koulutusasteiden opiskelijoiden vesistö-ja luontotietoutta. Hankkeen verkkosivut ja viestinnälliset toimenpiteet, sekä Virtuaalinen vesistöpuisto lisäävät sen vaikuttavuutta ja saavutettavuutta.

Mitä toimenpiteitä vesistöpuistossa esitellään?

Puiston alueelle toteutetaan erilaisia vaihtoehtoisia vesienhallinnan toimenpiteitä joko pienempinä demonstraatioina tai peltomittakaavan toteutuksina. Esiteltäviä toimia ovat esimerkiksi näytelohkot maanparannusaineille (esim. kipsikäsittely), agrometsälohko, kosteikko sekä lehmien ulkoilutarhan valumavesien hallinnan kehittäminen. Toiminnallisuuksia havainnollistetaan mittauksin. Vesistöpuiston alueella on jo valmiina joukko toteutettuja vesienhallintaa parantavia toimia, kuten suojavyöhykkeet, kaksitasouoma ja hiiliviljely, jotka otetaan mukaan vesistöpuistokokonaisuuteen.

Puiston suunnittelussa on otettu erityisesti huomioon sen sijainti vesistöjen äärellä niin, että kulkija näkee koko ajan erilaisia vesistöympäristöjä. Avoimen vesistöpuiston lisäksi hankkeessa järjestetään esimerkiksi pellonpiennarpäiviä, työnäytöksiä ja seminaareja sekä pilotteja, joissa toimenpiteitä esitellään.

Hankkeen toteuttajat

Hankkeen päätoteuttaja on ammattiopisto Livia ja osatoteuttajina ovat Turun ammattikorkeakoulu, Turun yliopisto, Kaarinan kaupunki ja Valonia. Hankkeen toimijat ovat vahvoja substanssiosaajia, joista jokainen tuo oman osaamisensa ja laajan yhteistyöverkostonsa hankkeeseen. Eri koulutusasteiden välinen yhteistyö on merkittävä lisä: se mahdollistaa valtakunnallisesti niin opiskelijoille kuin alalla jo toimiville ammattilaisille uusia osaamispolkuja vastaten tulevaisuuden osaamistarpeisiin. Kaarinan kaupungin kautta tavoitamme laajasti alueen maanomistajia. Kuntayhteistyön myötä pilottikohteiden hyväksi havaitut opit voidaan monistaa myös muiden kuntien käyttöön. Hankkeen viestinnässä mukana ovat myös MTK sekä ProAgria.

Lisätietoa hankkeen etenemisestä kootaan Livian Vesistöpuisto-sivustolle, joka avautuu lähiaikoina!

Logokollaasi: Ammattiopisto livia - hiilineutraali opisto, Turku AMK, Turun yliopisto, Kaarinan kaupunki, Valonia

Hankeaika

Hankkeen toteutusaika on 1.5.2023-15.6.2025

Rahoitus

Hanke on saanut rahoituksen Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselta ja rahoitus tulee ympäristöministeriön vesiensuojelun tehostamisohjelmasta. Hanke toteuttaa vesiensuojelun tehostamisohjelman mukaisia maa- ja metsätalouden vesienhallinnan edistämisen tavoitteita.

Logot: ELY-keskus, Vesiensuojelun tehostamisohjelma

Jarkko Leka

vesi- ja luontoasiantuntija
jarkko.leka@valonia.fi
040 197 2265

Jarkko Leka

vesi- ja luontoasiantuntija
jarkko.leka@valonia.fi
040 197 2265