Hanhijoen hoitosuunnitelma tehtiin osana Varsinais-Suomen ELY-keskuksen Fundeerataan vesiyhteistyötä -hanketta, joka on ympäristöhallinnon ohjaus- ja kehittämishanke (OHKE-hanke). Hanke käynnistettiin Loimijoen vesistöalueen vesienhoidon yhteistyön ja konkreettisten vesienhoidon toimenpiteiden edistämiseksi ja aktivoimiseksi. Hanhijoen hoitosuunnitelman tavoitteena oli valuma-alueen kartoituksen ja sen pohjalta toteutetun vesiensuojelun parantamiseen tähtäävän toimenpidesuunnitelman avulla aktivoida alueen asukkaita ja maanomistajia vesiensuojelutoimissa. Kalataloudellisesti ja luontoarvoiltaan arvokas Hanhijoki valittiin hoitosuunnitelman kohteeksi myös pienialaisuutensa vuoksi.

Hanhijoki on pieni, savimaiden halki kulkeva joki Varsinais-Suomessa. Sen valuma-alue on tyypillistä varsinaissuomalaista maatalousmaisemaa, sillä alueesta reilu kolmannes on peltoa. Myös metsätalous sekä uomien perkaukset ovat voimakkaasti muovanneet valuma-aluetta. Hanhijoki laskee Loimaan Alastaron taajaman länsipuolelta Loimijokeen, joka kuuluu Kokemäenjoen vesistöalueeseen. Hanhijoen erityispiirteenä, verrattuna muihin Loimijoen alaosan sivu-uomiin, on sen merkittävä pohjavesivaikutteisuus. Hanhijoen alueella on pohjavesivaikutuksesta riippuvia luontotyyppejä ja eliölajeja.

Työn tavoitteena oli kokonaisvaltainen vesienhoidon suunnitelma, jossa on kartoitettu alueen ominaisuudet, kuormituslähteet, toimenpidetarpeet sekä esitetty suositeltavat vesienhoidon toimenpiteet. Työssä hyödynnettiin mahdollisimman paljon jo olemassa olevia aineistoja, kuten aiempia selvityksiä, vedenlaatutietoja, kuormitus- ja kohdennusmalleja sekä muita paikkatietoaineistoja. Näiden lisäksi suunnitelman sisältöä täydennettiin maastokartoituksilla valuma-alueella huhtikuun puolivälistä lokakuun loppupuolelle. Hoitosuunnitelmassa esitetään myös hyvin laaja-alaisesti konkreettisia vesiensuojelu- ja kunnostuskohteita sekä kohteita luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi.

Paikallisen yhteistyön ja toimenpiteiden toteutuksen aktivoimiseksi järjestettiin kaksi yleisötilaisuutta. Hoitosuunnitelman aloitustilaisuus järjestettiin 25.4.2019 Alastarolla ja hoitosuunnitelman luonnosta esiteltiin Loimaan maatalousmuseo Sarkassa 26.11.2019. Valmis suunnittelma julkaistiin maaliskuussa 2020.

Hankeaika

1.4.2019 – 31.12.2019

Rahoitus

Hanke on saanut rahoituksen
Varsinais-Suomen ELY-keskukselta.

Hankkeen esittely 26.11.2019

Hankkeen loppuraportti

Tämän hankkeen parissa työskentelevät asiantuntijat

Jarkko Leka

vesi- ja luontoasiantuntija
jarkko.leka@valonia.fi
040 197 2265

Katariina Yli-Heikkilä

ympäristöasiantuntija
katariina.yli-heikkila@valonia.fi
040 552 2369

Jussi Aaltonen

vesistöasiantuntija
jussi.aaltonen@valonia.fi
040 186 1765

Janne Tolonen

vesi- ja luontoasiantuntija
janne.tolonen@valonia.fi
050 518 7755

Hanhijoki virtaa viljelymaiden ympäröimänä Loimaan Alastarolla. Perattuun jokiuomaan on kehittynyt luontaisen kaltainen uomarakenne.