Circular Turku -hankkeen tavoitteena on edistää siirtymää resurssiviisauteen ja kiertotalouteen Turun seudulla. Hankkeessa on aiemmin valmisteltu kiertotalouden tiekartta yhteistyössä laajan sidosryhmäjoukon kanssa. Nyt käynnissä on kolmas vaihe, jonka tavoitteena on varmistaa, että tiekartassa määriteltyjä toimenpitei viedään onnistuneesti eteenpäin ja mahdollistetaan pitkän aikavälin muutosta yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

Kolmannessa vaiheessa vauhditetaan tavoitteiden ja toimenpiteiden menestyksekästä jalkauttamista käytäntöön resurssiviisaustavoitteiden 2040 saavuttamiseksiHankkeessa vahvistetaan kiertotalouden yhteyttä Turun biodiversiteettistrategiaan, tunnistetaan yhteiset tavoitteet ja resurssit näiden välillä sekä edistetään luontopohjaisten ratkaisujen hyödyntämistä. Hankkeessa varmistetaan, että siirtymä kiertotalouteen on reilu jinklusiivinen ja että Turun kiertotaloustyössä vahvistetaan asukkaiden mahdollisuuksia osallistumiseen. Tavoitteena on myös jakaa Turun seudun kiertotaloustyön oppeja kaupunkien välisen kumppanuuden ja vertaisoppimisen kautta sekä Suomessa että kansainvälisesti. 

Valonia on mukana hankkeen ohjausryhmässä, tärkeänä alueellisena kumppanina sekä rahoitusosuudella toimenpiteiden toteuttajana. Valonia tuo prosessiin alueellista näkökulmaa sekä reilun siirtymän vahvistamista.

Turun seudun kiertotalouden tiekartassa on viisi painopistealuetta: energiajärjestelmä, ruoka, vesi, liikenne ja rakentaminen

Tiekartassa on määritelty viidelle painopistealueelle muutostavoitteet ja toimenpiteet vuoteen 2029 mennessä. Tutustu tiekarttaan tästä: Turun kiertotalouden tiekartta – kohti resurssiviisasta yhteiskuntaa 2029 (pdf)

Tiekartta valmisteltiin yhteistyössä Turun kaupungin, Turun Yliopiston, Turun ammattikorkeakoulun, Turku Science Park Oy:n, Varsinais-Suomen ELY-keskuksen, Varsinais-Suomen Liiton, Valonian, Sitran sekä ICLEI:n kanssa. Painopistealueiden valintaan ja muutostavoitteiden määrittelyyn osallistui noin 200 asiantuntijaa julkisesta hallinnosta, yrityksistä sekä koulutuksen ja tutkimuksen puolelta.

Tiekarttatyölle pohjaa loivat Sitran vuonna 2016 julkaisema Suomen kiertotalouden tiekartta ja sen päivitetty versio Suomen kiertotalouden tiekartta 2.0 sekä vuonna 2017 julkaistu Varsinais-Suomen alueellinen kiertotalouden tiekartta. Uutta tiekarttaa valmisteltiin tiiviissä yhteistyössä kansallisen kiertotalouden tiekarttatyön kanssa. Lisäksi tärkeässä roolissa olivat poliittiset linjaukset ja käytännöt, julkiset hankinnat, seudullinen yhteistyö, kestävä arki ja osallistaminen sekä elinkeinoelämän yhteistyö.

Kiertotalous osana kaupungin ilmasto- ja biodiversiteettityötä

Hanke tukee Turun kaupungin tavoitteita olla hiilineutraali vuonna 2029 ja ilmastopositiivinen siitä eteenpäin. Lisäksi Turun tavoitteena on toimia resurssiviisauden periaatteiden mukaisesti vuoteen 2040 mennessä. Ilmastotavoitteisiin ei päästä ilman kiertotalousajattelua. Tiekarttatyö on linkittynyt myös vahvasti Turun kaupunkistrategian uudistamistyöhön ja resurssiviisauden tiekartan päätavoitteet sisällytettiin uuteen kaupunkistrategiaan 2021. Kolmannessa vaiheessa vahvistetaan kiertotaloustyön yhteyttä Turun biodiversiteettistrategiaan. Tiekartassa on kiinnitetty paljon huomiota siihen, että siirtymä kiertotalouteen olisi reilu ja inklusiivinen ja toimenpiteitä tehdään asukkaiden osallisuus huomioiden.

Kansainvälisesti skaalattava malli

Kansainvälisenä partnerina hankkeessa on mukana ICLEI eli Local Governments for Sustainability -verkosto, joka kehittää ja koordinoi kuntien kestävän kehityksen työtä maailmanlaajuisesti. Turku on yksi yli sadassa eri valtiossa sijaitsevista paikallis- ja aluehallinnosta, jotka ovat mukana verkostossa. ICLEI-verkosto tuo hankkeeseen asiantuntijuutta ja käytännön esimerkkejä kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi kuntatasolla. Yhteistyössä verkoston kanssa Turun toimintamallista tehdään kansainvälisesti skaalattavissa oleva malli. Näin Turun seutu toimii esimerkkinä sellaisille kaupungeille ja seuduille ympäri maailman, jotka haluavat käynnistää kiertotaloustyönsä ja tehdä tavoitteellisempaa ilmastopolitiikkaa.

Hankeaika

Hankkeen toteutusaika on 1.8.2021-31.8.2022, jossa Valonia on mukana omarahoituksella 1.11.2021 alkaen.
Aiemman vaiheen toteutusaika oli 1.3.2019 – 30.4.2021, jossa Valonia oli mukana omarahoituksella 1.3.2020 alkaen.

Rahoitus

Hanketta rahoittaa Sitra.

Silja Ngobese

projektiasiantuntija
silja.ngobese@valonia.fi
040 184 7083

Anni Lahtela

kehittämisasiantuntija

Vapaalla 1.7.2022 alkaen

Riikka Leskinen

toimialapäällikkö
riikka.leskinen@valonia.fi
044 907 5995

Miriam Sewón

projektiasiantuntija
miriam.sewon@valonia.fi
040 1258 418