Pintavesien tilaa Varsinais-Suomessa heikentää erityisesti maa- ja metsätalouden hajakuormituksen aiheuttama rehevöityminen ja paikallisesti myös pistekuormitus kuten jätevedenpuhdistamot ja kalankasvatus. Varsinais-Suomessa järvet ovat ekologiselta tilaltaan paremmassa kunnossa kuin joet ja rannikkovedet.

Rehevöitymisen lisäksi vesistöjemme tilaa on heikentänyt ihmisen toiminta. Esimerkiksi virtavesien perkauksilla ja järvien vedenpinnan laskulla on monin paikoin heikennetty vesistöjen ekologista tilaa ja aiheutettu haittaa muun muassa kalastolle.

Vesistön kunnostuksen toteuttaminen vaatii laajat pohjatiedot vesistöstä, valuma-alueesta ja näiden käyttöhistoriasta. Kunnostussuuunnitelma onkin aina räätälöitävä potilaan mukaan. Merkittävässä osassa ovat myös paikallistuntemus sekä yhteistyö paikallisten toimijoiden kanssa.

Valonian vesiasiantuntijat tekevät yhteistyötä Varsinais-Suomen kuntien ja yhdistysten kanssa vesistöjen kunnostuksessa sekä laativat kunnostuksia tukevia selvityksiä ja kartoituksia. Tutustu Valonian ostopalveluihin ja vesiaiheisiin hankkeisiin.

Lisätiedot

Jarkko Leka

Janne Tolonen