Suomen vesistöjen merkittävin ongelma on liiallisen ravinnekuormituksen aiheuttama rehevöityminen, jonka vaikutukset ovat nähtävissä vesiympäristön muutoksina. Nämä muutokset koetaan yleensä haitallisina ja virkistyskäyttöä rajoittavina tekijöinä, jotka synnyttävät vesistön kunnostustarvetta.

Vesistöihin kohdistuu ulkoista ravinnekuormitusta niihin laskevien jokien, ojien ja purojen kautta sekä suoraan lähivaluma-alueelta. Kuormitus voidaan jakaa luonnonhuuhtoumaan ja ihmisen toiminnasta peräisin olevaan varsinaiseen kuormitukseen. Tavallisimpia pienten järvien kuormituslähteitä ovat maa- ja metsätalous sekä loma- ja haja-asutus. Lisäksi vesistöjä kuormittavat ilmalaskeumana tulevat päästöt.

Rehevöittävän kuormituksen vähentäminen on lähtökohtana vesistön tilan parantamisessa, koska kuormitus on rehevöitymisen aiheuttaja ja ylläpitäjä. Vesistön kuntoa pyritään kohentamaan myös vesistössä tehtävillä kunnostustoimilla, joiden avulla voidaan vähentää rehevöitymisen näkyviä vaikutuksia ympäristössä. Näin voidaan parantaa mm. alueen virkistyskäyttömahdollisuuksia, vaikuttaa lajisuhteisiin ja lisätä sen monimuotoisuutta. 

Rehevöitymisen lisäksi vesistöjemme tilaa on heikentänyt ihmisen toiminta. Esimerkiksi virtavesien perkauksilla ja järvien vedenpinnan laskulla on monin paikoin heikennetty vesistöjen ekologista tilaa ja aiheutettu haittaa muun muassa kalastolle. 

Vesistön kunnostuksen toteuttaminen vaatii laajat pohjatiedot vesistöstä, valuma-alueesta ja näiden käyttöhistoriasta. Kunnostussuuunnitelma onkin aina räätälöitävä potilaan mukaan. Merkittävässä osassa ovat myös paikallistuntemus sekä yhteistyö paikallisten toimijoiden kanssa.

Valonian vesiasiantuntijat tekevät yhteistyötä Varsinais-Suomen kuntien ja yhdistysten kanssa vesistöjen kunnostuksessa sekä kunnostuksia tukevia selvityksiä ja kartoituksia. Tutustu Valonian ostopalveluihin ja vesiaiheisiin hankkeisiin.

Lisätiedot

Yleisimmät vesikasvit ja niiden poisto (Valonia/V-S liitto ja Pro Agria)

Pintavesien ekologinen tila Varsinais-Suomessa (Varsinais-Suomen ELY)

Vesistöjen kunnostus (Suomen ympäristökeskus)

Rehevöityneen järven kunnostus ja hoito (Suomen ympäristökeskus)

Purokunnostusopas: Purot- elävää maaseutua (Maa ja metsätalousministeriö)

Kaupunkipuron kunnostaminen (Suomen ympäristökeskus)

Purokunnostusopas - käsikirja metsäpurojen kunnostajalle (Suomen ympäristökeskus)