Vesiensuojelun tavoitteena on estää vesien likaantuminen, parantaa vesien tilaa ja turvata vesi- ja rantaluonnon monimuotoisuus. Pohjavesien suojelulla halutaan turvata hyvälaatuisen talousveden saanti ja luonnontilaisten pohjavesiesiintymien säilyminen.

Merkittävin vesistöjä uhkaava tekijä on lisääntyneen ravinnekuormituksen aiheuttama rehevöityminen, joka on nähtävissä mm. sinilevän ja vesikasvien runsastumisena, veden samentumisena sekä kalaston ja linnuston muutoksina. Vesistöihin kohdistuu piste- ja hajakuormitusta. Pistekuormituksella tarkoitetaan yksittäisen lähteen päästöjä. Tällaisia kuormittajia ovat mm. teollisuus, yhdyskuntien jätevedet ja kalankasvattamot.

Suurimmat hajakuormituksen lähteet ovat maa- ja metsätalous sekä haja-asutusalueella asuvien ihmisten jätevedet. Pohjavesien pilaantumista saattaa aiheutua esimerkiksi kemikaalivuodoista, maataloudesta ja vajaasti puhdistetuista jätevesistä.

Varsinais-Suomessa huolta ovat aiheuttaneet erityisesti Saaristomeren rehevöityminen ja voimakkaat sinileväkukinnot. Myös järvet ja joet ovat osittain huonokuntoisia Etelä- ja Lounais-Suomessa. Selkeä konkreettinen keino vesistöjemme tilan parantamiseksi on vähentää vesiin kulkeutuvien haitallisten aineiden määrää kaikissa toiminnoissa.