Valonian näytteenottoseurannassa vuosina 2017–2019 tarkkaillaan kymmenen jätevesijärjestelmän toimivuutta eri vuodenaikoina. Kiinteistöt sijaitsevat Varsinais-Suomessa. Kiinteistöjen omistajat ovat mukana näytteenottoseurannassa vapaaehtoisesti ja heidän jätevesijärjestelmänsä ovat perheen normaalissa käytössä. Vuodesta 2006 lähtien Valonian näytteenottoseurannassa on ollut mukana yli 50 kiinteistön jätevesijärjestelmää.

Kiinteistöillä syntyvän jäteveden oletetaan olevan hajajätevesiasetuksessa esitettyjen kuormituslukujen mukaista. Kiinteistön vedenkulutusmääränä käytetään 120 litraa asukasta kohden vuorokaudessa ellei kiinteistön esittelyn kohdalla muuta mainita.

Puhdistamoista otetaan näytteet laaditun tarkkailuohjelman mukaisesti yleensä n. 3–4 kuukauden välein. Jätevesinäytteet tutkitaan akkreditoidussa laboratoriossa. Näytteet otetaan puhdistetusta jätevedestä yleensä kokoomakaivosta. Näytteistä tutkitaan aina biologinen hapen kulutus (BOD7ATU), kokonaisfosfori- ja kokonaistyppipitoisuus. Kohteet on jaoteltu tämän sivun alaosaan puhdistamotyypin mukaan.

On hyvä muistaa, että jätevesituloksiin vaikuttavat monet tekijät itse laitteen lisäksi. Näistä tekijöistä yksi tärkeimmistä on puhdistamon oikeaoppinen hoito.

Hajajätevesiasetuksessa on määritelty vähimmäisvaatimukset jätevesien puhdistustasolle ja ohjeellinen puhdistustaso pilaantumiselle herkillä alueilla, jotka määritellään kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä.

Hajajätevesiasetuksen (157/2017) määrittelemät puhdistustasovaatimukset (%) ovat:

Vähimmäistaso: BOD7ATU >80 %, kokonaisfosfori (P) >70 %, kokonaistyppi (N) >30 %

Pilaantumiselle herkät alueet: BOD7ATU >90 %, kokonaisfosfori (P) >85 %, kokonaistyppi (N) >40 %.

Näytteenottoseurannassa olevat jätevesijärjestelmät

Harmaavesipuhdistamot

Kaivopuhdistamot

Maapuhdistamot

Pienpuhdistamot