Taloyhtiöille ja kuluttajille

Maakunnallinen energianeuvonta on laatinut oppaan energiamääräysten soveltamisesta taloyhtiön korjausrakentamisessa. Sen lisäksi on tehty esimerkkikortteja, jotka on tarkoitettu erityisesti taloyhtiöiden ja isännöitsijöiden käyttöön. Materiaalit on toteutettu yhteistyössä Valonian, Varsinais-Suomen kiinteistöyhdistyksen, Kiinteistösäätiön ja Turun kaupungin kanssa.

Taloyhtiön korjausrakentamisen energiaopas (pdf), 2013.

Lämmön talteenotto - Esimerkkikortti taloyhtiöille (pdf), 2014.

Öljystä maalämpöön - Esimerkkikortti taloyhtiöille (pdf) 2014.

Pellettilämmitys - Esimerkkikortti taloyhtiöille (pdf), 2014.

Teknisen tilan mitoitusohje - Neuvontakortti (pdf), 2014.

Esimerkkejä tilantarpeesta, kun lämmitysjärjestelmään lisätään poistoilmalämpöpumppu, maalämpöpumppu tai muu lisälaite.

Energiansäästön tarkastuslista taloyhtiölle - Neuvontakortti (pdf), 2014.

Tärkeimmät toimenpiteet, joiden avulla hallitus ja huoltoyhtiö voivat varmistua energian järkevästä käytöstä. Vinkkejä myös asukkaiden aktivoimiseen.

Enemmän lämpöä vähemmän nokea – Käytännön ohjeita tulisijan tehokkaaseen käyttöön (pdf).

 

Energia- ja päästötase, ilmastonmuutos

Varsinais-Suomen energia- ja päästötase 2010 (pdf).
Taseesta selviää, paljonko Varsinais-Suomessa kuluu energiaa, miten sitä tuotetaan, sekä millaisia kasvihuonekaasupäästöjä varsinaissuomalaiset aiheuttavat. Kuntakohtaiset taseet eivät välttämättä ole suoraan vertailukelpoisia aiempien vuosien kanssa.

Luotsi - Ilmasto- ja energiastrategia (pdf), 2011.Varsinais-Suomen ilmasto- ja energiastrategia 2020:n yhteenveto.

Varsinais-Suomen ilmastostrategia 2020. Ilmastonmuutoksen hillintä ja muutokseen sopeutuminen (pdf), 2011.

Varsinais-Suomen energiastrategia 2020 (e-julkaisu)

Kaupungin/kunnan energiatehokkuutta koskeva toimintasuunnitelma – ohjeita ja vinkkejä suunnitelman laatimiseksi, 2008.

Selvitykset ja kartoitukset

Energia- ja resurssiviisaan yritysalueen mallintaminen (pdf)
Selvityksessä on ollut tarkoituksena luoda energia- ja resurssiviisaalle sekä kannattavalle yritysalueelle mallli, jonka avulla pystytään hahmottamaan selkeästi tarkasteltavalle alueelle soveltuvia kilpailukykyisiä energiavirtoja, uusiutuvan energian tuotantotapoja, synergiaetuja ja palvelukokonaisuuksia. Tilaaja: Yrityssalo Oy ja tekijä: Gaia Consulting Oy.

Integroitujen aurinkoenergiaratkaisujen tuotekehityksen mahdollisuudet Vakka-Suomessa (pdf)
Työssä esitellään lyhyesti keskeisiä aurinkoenergiateknologioita ja kartoitetaan erilaisia sovelluksia, joihin aurinkoenergiaa on integroitu maailmalla. Työn pohjalta on tarkoituksena hakea ratkaisumalleja, joita voidaan hyödyntää Vakka-Suomen alueen yritysten tuotteissa. Tilaaja: Ukipolis Oy, tekijä: Pöyry Oyj.

Varsinais-Suomen CHP-yhteistuotantomahdollisuudet (pdf)
Selvityksessä tutkittiin CHP-teknologian tarjoamia liiketoimintamahdollisuuksia varsinaissuomalaisille yrityksille erityisesti komponenttivalmistuksen näkökulmasta. CHP-teknologialla tarkoitetaan sähkön ja lämmön yhteistuotantoa (combined heat and power). Tilaaja: Yrityssalo Oy, tekijä: Bionova Consulting.

 

Tilaisuuksien materiaaleja

EETU-hankkeen loppuseminaarin 11.2.2015 materiaalit

EETU-hankkeen (Energiasta maakunnan etu) ja Turun ammattikorkeakoulun LENGO-hankkeen (Lounais-Suomen Energiatuotannon sijaintilogistiikka) tuloksia esiteltiin yhteisseminaarissa Kyrön Elisenvaaran oppimiskeskuksessa.

EETU – Energiasta maakunnan etu, Anne Ahtiainen, Valonia

Varsinais-Suomen biomassapotentiaalien hyödyntäminen energiantuotannossa, Anna Hallvar, Turun amk

Biokaasulaskuri www.biokaasulaskuri.fi, Markku Riihimäki, Saferock Oy

Naantalin monipolttoainelaitos ja biomassaterminaali, Tapani Bastman, Turun seudun energiantuotanto Oy

Led-valaistuksen mahdollisuudet kasvihuoneissa, Titta Kotilainen, Valoya Oy

 

Ilmanlaatu- ja pienhiukasseminaari, Lieto 4.11.2014

Seminaarin ohjelma (pdf)

Turun seudulla jatkuvaa ilmanlaadun mittausta jo 25-vuotta (pdf), Miika Meretoja, Turun kaupunki.

Miten haitallisia puun pienpolton päästöt ovat ihmisen terveydelle? (pdf), Raimo O. Salonen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Maantiede ja puun pienpolton sääntely (pdf), Veli-Pekka Tynkkynen, Helsingin yliopisto.

Polttotekniikan vaikutus puun pienpolton päästöihin (pdf), Jarkko Tissari, Itä-Suomen yliopisto.